Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα αφοσιωμένων αλιέων μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο

Ως πλατφόρμα οργανώσεων βάσης, το LIFE εκπροσωπεί τα συμφέροντα 33 οργανώσεων σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες ενώνουν περίπου 10.000 αλιείς μικρής κλίμακας σε όλες τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες από τη Βαλτική έως τη Μαύρη Θάλασσα.

Είμαστε μια ένωση που δημιουργήθηκε και διοικείται από αλιείς μικρής κλίμακας (ΑΜΚ) που έχουν δεσμευτεί να:

Αλιεία με χαμηλό αντίκτυπο

Μετατροπή της αλιείας χαμηλών επιπτώσεων σε ελκυστικό και οικονομικά βιώσιμο επάγγελμα

Διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Μετατροπή του συστήματος τροφίμων σε ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο σύστημα

Συμβολή στην ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων

Η δέσμευση αυτή έχει εκφραστεί σε Καταστατικό της LIFE, σε διάφορες δηλώσεις και με συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ:

Συνεργάτες & Δωρητές

Η αποστολή μας να συνδέσουμε και να ενδυναμώσουμε τις αλιευτικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς στενή συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα εταίρων και δωρητών..

Διοικητικό Συμβούλιο

Η στρατηγική κατεύθυνση του LIFE αναπτύσσεται και εποπτεύεται από ένα εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από εργαζόμενους αλιείς από το LIFE. τρεις περιοχές.

Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα

Wolfgang Albrech

Wolfgang Albrech

Katarzyna Stepanowska

Katarzyna Stepanowska

Bengt Larsson

Bengt Larsson

Ατλαντική Θάλασσα

Seamus Bonner

Seamus Bonner

Treasurer

Gwen Pennarun

Ταμίας
Fernando Gutierrez

Fernando Gutierrez

Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

President

Christian Decugis

Πρόεδρος
Bertrand Cazalet

Bertrand Cazalet

Secretary

Luis Rodriguez

Γραμματέας
Federico Gelmi

Federico Gelmi

Ομάδα

Τα μέλη της ομάδας μας εδρεύουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε αφοσιωμένοι επαγγελματίες που συνδυάζουν υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης με μεγάλη αφοσίωση στους αλιείς και τις θάλασσες μικρής κλίμακας. Είμαστε παθιασμένοι με τη δουλειά που κάνουμε.

Based in Brussels, with over 40 years of experience in fisheries, including in small-scale fisheries advocacy worldwide. He represents the interests of LIFE’s members in the European Institutions. He is also responsible for the smooth running of the organisation. Contact: deputy@lifeplatform.eu

Εκτελεστικός Γραμματέας, Brian O'Riordan

Με έδρα τις Βρυξέλλες, με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης της αλιείας μικρής κλίμακας παγκοσμίως. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του LIFE στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της οργάνωσης. Επικοινωνία: deputy@lifeplatform.eu
Formerly Policy & Communications Officer for The Fisheries Secretariat in Stockholm. Based in Sweden, Christian Coordinates LIFE’s activities in the Baltic and North Seas.  Contact: bans@lifeplatform.eu

Συντονιστής Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας, Christian Tsangarides

Πρώην υπεύθυνος πολιτικής και επικοινωνίας της Γραμματείας Αλιείας στη Στοκχόλμη. Με έδρα τη Σουηδία, ο Christian συντονίζει τις δραστηριότητες του LIFE στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα. Επικοινωνία: bans@lifeplatform.eu
Based in Barcelona, with a background in marine biology and practical experience in project management and supporting small-scale fishers organisations, Marta is in charge of all matters relating to the Med.  Contact: med@lifeplatform.eu

Συντονίστρια Μεσογείου, Marta Cavallé

Με έδρα τη Βαρκελώνη, με υπόβαθρο στη θαλάσσια βιολογία και πρακτική εμπειρία στη διαχείριση έργων και στην υποστήριξη οργανώσεων αλιέων μικρής κλίμακας, η Marta είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα που αφορούν τη Μεσόγειο Θάλασσα. Επικοινωνία: med@lifeplatform.eu
Based in Rome, Barbara is a communications professional who has established a company to manufacture fish leather from the fish skins collected by a community of female shell fishers in the south of Brazil. She has joined LIFE to support their communications efforts. Contact: communications@lifeplatform.eu

Marketing and Communications Officer, Barbara della Rovere

Based in Rome, Barbara is a communications professional who has established a company to manufacture fish leather from the fish skins collected by a community of female shell fishers in the south of Brazil. She has joined LIFE to support their communications efforts. Contact: communications@lifeplatform.eu
A biologist and qualified seafarer, with experience aboard small-scale fishing vessels, Macarena is based in Southern Spain working with communities and managing projects on the ground.

Υπεύθυνη έργου για τη Θάλασσα του Αλμποράν, Macarena Molina

Βιολόγος και διπλωματούχος ναυτικός, με εμπειρία σε αλιευτικά σκάφη μικρής κλίμακας, η Μακαρένα εργάζεται στη Νότια Ισπανία με κοινότητες και διαχειρίζεται έργα επί τόπου.
A founding Director of LIFE, and long time commercial fisherman with significant experience of representing fishermen at every level. Based in the UK and advising on all issues, great and small.

Ανώτερος σύμβουλος, Jeremy Percy

Ιδρυτικός διευθυντής του LIFE και επί μακρόν επαγγελματίας αλιέας με σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση των αλιέων σε κάθε επίπεδο. Εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρέχει συμβουλές για όλα τα θέματα, μικρά και μεγάλα.
Marine Biologist from Cyprus working closely with the Pan Cypriot Association of Professional Coastal Fishermen, a member association of LIFE.

Υπεύθυνος έργου για την Κύπρο, Αντώνης Πέτρου

Θαλάσσιος βιολόγος από την Κύπρο που συνεργάζεται στενά με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Παράκτιων Αλιέων, σύνδεσμο-μέλος του LIFE.
Born in a family of fishers, she often accompanies her husband on the boat. Marthese is LIFE’s point of contact with Maltese fishing communities.

Marthese Degabriele

Γεννημένη σε οικογένεια ψαράδων, συνοδεύει συχνά τον σύζυγό της στο σκάφος. Η Marthese είναι το σημείο επαφής του LIFE με τις αλιευτικές κοινότητες της Μάλτας.
Manuela Trovato has a background in economic anthropology and local economic development and is experienced in participatory approaches. Manuela supports grassroots initiatives in Southern Italy.

Διαχειρίστρια έργου στη Νότια Ιταλία, Manuela Trovato

Η Manuela Trovato έχει σπουδάσει οικονομική ανθρωπολογία και τοπική οικονομική ανάπτυξη και είναι έμπειρη σε συμμετοχικές προσεγγίσεις. Η Manuela υποστηρίζει πρωτοβουλίες βάσης στη Νότια Ιταλία.
Annya Crane is a researcher in maritime anthropology, she believes in interdisciplinarity to understand the challenges faced by small-scale fishing communities and marine conservation. She supports LIFE’s work in Menorca.

Διευθύντρια έργου και υπεύθυνη επικοινωνίας στις Βαλεαρίδες, Annya Crane

Η Annya Crane είναι ερευνήτρια στη θαλάσσια ανθρωπολογία και πιστεύει στη διεπιστημονικότητα για την κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αλιευτικές κοινότητες μικρής κλίμακας και η θαλάσσια διατήρηση. Υποστηρίζει το έργο του LIFE στη Μενόρκα.

Χρονοδιάγραμμα

 • 2009-2012

  Πώς ξεκίνησαν όλα

  Οι σπόροι του LIFE σπάρθηκαν κατά την προετοιμασία της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) το 2012. Χάρη σε διάφορες πρωτοβουλίες που είχαν ως στόχο να δώσουν στους αλιείς μικρής κλίμακας λόγο σε αυτή τη διαδικασία ορόσημο, οι εκπρόσωποι των αλιέων μικρής κλίμακας μπόρεσαν να συγκεντρωθούν και να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης για την "Πράσινη Βίβλο" το 2009 και το 2010 και να σχηματίσουν συμμαχίες με πολλές ομοϊδεάτισσες οργανώσεις.  

  Μαζί ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στην πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους σε όσους αλιεύουν με τον πλέον βιώσιμο τρόπο, και για μια δίκαιη ανακατανομή των αλιευτικών δικαιωμάτων στους αλιείς μικρότερης κλίμακας.

 • 2012-2013

  Η ΖΩΉ ΕΓΚΑΙΝΙΆΖΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΜΑ

  Το LIFE ξεκίνησε το 2012 στο πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο των βιοτεχνικών αλιέων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και εδραιώθηκε σε ένα δεύτερο συνέδριο το 2013 στο Σαντιάγο. Αυτές οι 2 συναντήσεις χρησίμευσαν για να συγκεντρωθούν τα ιδρυτικά μέλη του LIFE, να καθοριστεί η στρατηγική κατεύθυνση του LIFE και να οριστεί το όραμα και την αποστολή της .

 • 2014

  ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΉΣ

  Χάρη σε μια γενναιόδωρη επιχορήγηση εκκίνησης, το LIFE μπόρεσε να εγγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2014 και να ιδρύσει γραφείο στις Βρυξέλλες το 2015.

 • 2015

  Η ΖΩΉ ΚΆΝΕΙ ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΤΗΣ ΒΉΜΑΤΑ

  Έχοντας εδραιώσει την παρουσία του στις Βρυξέλλες, το LIFE άρχισε να εργάζεται για να

  • να αναπτύξει μια ισχυρότερη φωνή για τους αλιείς μικρής κλίμακας σε όλη την Ευρώπη,
  • εκπροσωπούν τους αλιείς μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες και
  • στήριξη των εθνικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους αλιείς μικρής κλίμακας. 
 • 2016

  Η ΖΩΉ ΔΙΑΚΛΑΔΊΖΕΤΑΙ

  ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΑΛΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΒΌΡΕΙΑΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ

  Το LIFE λαμβάνει εφάπαξ επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος "Μέτρα στήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας", πιλοτικό σχέδιο", για την κατάρτιση προγράμματος εργασίας στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα. Μια σημαντική επιτυχία ήταν η εκλογή 5 οργανώσεων-μελών του LIFE στην Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλευτικό Συμβούλιο της Βαλτικής Θάλασσας (BSAC).

  Το LIFE έγινε γίνεται αναγνωρίζεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως η φωνή των αλιέων μικρής κλίμακας σε επίπεδο ΕΕ και δραστηριοποιείται σε 6 από τα 10 συμβουλευτικά συμβούλια

  ΤΡΊΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΏΝ ΑΛΙΈΩΝ 

  Το LIFE διοργανώνει το Τρίτο Συνέδριο των Ευρωπαίων Βιοτεχνών Αλιέων στη Βαρσοβία, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από όλες τις οργανώσεις-μέλη του. Η συνάντηση εγκαινίασε τη δεκαετή στρατηγική "ομπρέλα" του LIFE.

  Η LIFE ΔΕΣΜΕΎΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΊΞΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΏΝΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΊΑ ΜΙΚΡΉΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ

  Το Κογκρέσο δεσμεύτηκε επίσης να σε στρατηγική συνεργασία με AKTEAτο ευρωπαϊκό δίκτυο γυναικείων οργανώσεων στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Το LIFE δεσμεύτηκε να υποστηρίξει ένα ειδικό πρόγραμμα για τις γυναίκες στην αλιεία στο πλαίσιο του οργανισμού

 • 2018

  ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

  Το Πρόγραμμα της Μεσογειακής Λεκάνης του Ιδρύματος MAVA  και το LIFE συνάπτουν τριετή συνεργασία, ενισχύοντας σημαντικά την ικανότητα του LIFE σε αυτή τη σημαντική θαλάσσια λεκάνη. 

  Το LIFE συμμετέχει και συμβάλλει στη διαδικασία υπό την ηγεσία της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) για τη σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (RPOA-SSF). Το LIFE γίνεται ιδρυτικό μέλος του "Φίλοι της αλιείας μικρής κλίμακας" στο GFCM, μια ομάδα που έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την εφαρμογή του RPOA-SSF. 

  Στα τέλη του 2018, το Brexit κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για τη LIFE να μεταφερθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ και να κλείσει τις δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το LIFE εγγράφεται ως μη κερδοσκοπικό σωματείο (ASBL) στο Βέλγιο.

 • 2019

  Καλλιέργεια

  ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΠΑΛΜΙΚΉ ΤΡΆΤΑ

  Μετά από μια μακρά εκστρατεία που ξεκίνησε το LIFE το 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει στην ολομέλεια για να απαγόρευση της αλιείας με ηλεκτρικές "παλλόμενες τράτες".

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

  Το LIFE ξεκινά έναν εσωτερικό προβληματισμό μέσω μιας διαδικασίας αναθεώρησης και στρατηγικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή των μελών και τη διαβούλευση με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς.  

  Το LIFE εκπροσωπεί σήμερα 33 μέλη σε 15 κράτη μέλη (που περιλαμβάνουν περίπου 10.000 αλιείς).

  ΜΙΑ ΔΊΚΑΙΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΊΑ ΜΙΚΡΉΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ;

  Η Επιτροπή Pech του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνει συζήτηση με θέμα "Μια δίκαιη συμφωνία για  μικρής κλίμακας, βιοτεχνικοί και παράκτιοι αλιείς SSF στην κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων", μέσω της πρωτοβουλίας του LIFE, τονίζοντας πώς η ΚΑλΠ έχει δημιουργήσει μια "στρεβλή θάλασσα" που κάνει διακρίσεις εις βάρος των ΕΑΧ.

 • 2020-2021

  ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΉΣ

  ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΣΧΈΣΗΣ MAVA

  Το Ίδρυμα MAVA ανανεώνει τη συνεργασία του με το LIFE για δύο χρόνια, έως τον Οκτώβριο του 2022, επιτρέποντας στο Μεσογειακό Πρόγραμμα να συνεχίσει τη δέσμευσή του για την υποστήριξη των μελών του LIFE στο πρόσωπο της θάλασσας. Η υποστήριξη αφορά πρωτοβουλίες εταιρικής σχέσης, συνδέοντας το LIFE με άλλους εταίρους του MAVA σε δύο στρατηγικές πρωτοβουλίες: "Foodnected, προς ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα τροφίμων στη Μεσόγειο"- και "Ενδυναμώνοντας την κληρονομιά: κλιμάκωση της συνδιαχειριζόμενο και οικονομικά βιώσιμη Ζώνες απαγόρευσης λήψης / Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές".

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΈΣ ΤΩΝ ΒΑΛΕΑΡΊΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΏΝ

  Το LIFE γίνεται εταίρος του Ίδρυμα Marilles να εργαστεί στις Βαλεαρίδες Νήσους για περίοδο 3 ετών. Ο ρόλος του LIFE είναι να συνεργαστεί με τις ενώσεις ΑΣΠ και να προωθήσει την ενσωμάτωσή τους σε πρωτοβουλίες προστατευόμενων περιοχών και συναφείς πρωτοβουλίες συνδιαχείρισης και να προωθήσει την άμεση πώληση των προϊόντων τους. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη συνεργασία του LIFE με τη MAVA. 

  ΣΎΝΤΑΞΗ 5ΕΤΟΎΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ

  Το LIFE ολοκληρώνει τη σύνταξη ενός 5ετούς στρατηγικού σχεδίου, με βάση μια μακρά διαδικασία αναθεώρησης. Το σχέδιο δεσμεύει το LIFE να ενώσει τους αλιείς για να επιτύχει δίκαιη αλιεία, υγιείς θάλασσες και ζωντανές κοινότητες. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το LIFE ανέπτυξε μια θεωρία αλλαγής ως μέρος του σχεδίου. Το στρατηγικό σχέδιο επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του LIFE το 2021.

  Ο ΤΌΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ

  Μια δικαστική απόφαση-ορόσημο σε γαλλικό δικαστήριο αποφαίνεται υπέρ των Γάλλων μελών και εταίρων του LIFE και κατά των γαλλικών κανόνων για τις κατανομή τόνου ερυθρού τόνου αλιευτικές ποσοστώσεις. Η απόφαση έχει επιπτώσεις στην κατανομή των ποσοστώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΉΣ

  Το LIFE διοργανώνει on-line Φόρουμ Αλιέων και Γενική Συνέλευση.  Η συνάντηση εγκρίνει δήλωση σχετικά με την εφαρμογή της ΚΑλΠ του 2014, εγκρίνει αναθεωρήσεις του καταστατικού του LIFE, εγκρίνει το στρατηγικό σχέδιο του LIFE και εκλέγει ένα νέο περιφερειακό διοικητικό συμβούλιο.

 • Όραμα 2025

  Ψαράδες του μέλλοντος

  Το όραμα του LIFE για το 2025 είναι να γίνει έναν συνεκτικό, καλά διοικούμενο και οικονομικά σταθερό ευρωπαϊκό οργανισμό-ομπρέλα, αποτελούμενο από οργανώσεις εθνικού και τοπικού επιπέδουs αφιερωμένο στη μικρής κλίμακας παραγωγή ψαριών χαμηλών επιπτώσεων (SSF), συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών ψαριών SSF, με ισχυρή παρουσία στις Βρυξέλλες και σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών, με προσωπικό και μέλη σε όλη την Ευρώπη. 

  Τα μέλη του LIFE θα γίνουν φορείς της αλλαγής, να έχουν λόγο στις ευρωπαϊκές πολιτικές, να έχουν δίκαιη πρόσβαση στους πόρους και τις αγορές, να συμμετέχουν στη συνδιαχείριση των αλιευτικών τους περιοχών και τα παιδιά τους να εκπαιδεύονται ως αλιείς χάρη στην ανάπτυξη του προγράμματος LIFE "Οι αλιείς του μέλλοντος".

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣ ΔΕΛΤΊΟ

* υποδεικνύει ότι απαιτείται
elGreek