Przejdź do treści

Ogólnoeuropejska platforma zaangażowanych rybaków zajmujących się rybołówstwem łodziowym i przybrzeżnym o niewielkim wpływie na środowisko

Jako platforma organizacji obywatelskich, LIFE reprezentuje interesy 33 organizacji z 15 państw członkowskich UE, zrzeszających około 10 000 rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę we wszystkich europejskich basenach morskich od Bałtyku po Morze Czarne.

Jesteśmy stowarzyszeniem założonym i prowadzonym przez rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę (SSF), zaangażowanych w:

Łowienie ryb w sposób mało inwazyjny

Przekształcenie rybołówstwa niskotowarowego w atrakcyjny i ekonomicznie opłacalny zawód

Utrzymanie zasobów rybnych i ochrona środowiska morskiego

Przekształcanie systemu żywnościowego w bardziej sprawiedliwy i zrównoważony

Przyczynianie się do dobrobytu społeczności nadmorskich

Zobowiązanie to zostało wyrażone w STATUT ŻYCIA, w różnych deklaracjach, a także z konkretnymi wnioskami dotyczącymi realizacji wspólnej polityki rybołówstwa UE:

Partnerzy i darczyńcy

Rada Dyrektorów

Strategiczne kierunki rozwoju LIFE są opracowywane i nadzorowane przez wybrany zarząd składający się z rybaków pracujących w LIFE. trzy regiony.

Morze Bałtyckie i Północne

Wolfgang Albrech

Wolfgang Albrech

Katarzyna Stepanowska

Katarzyna Stepanowska

Bengt Larsson

Bengt Larsson

Morze Atlantyckie

Seamus Bonner

Seamus Bonner

Treasurer

Gwen Pennarun

Skarbnik
Fernando Gutierrez

Fernando Gutierrez

Morze Śródziemne i Morze Czarne

President

Christian Decugis

Przewodniczący
Bertrand Cazalet

Bertrand Cazalet

Secretary

Luis Rodriguez

Sekretarz
Federico Gelmi

Federico Gelmi

Zespół

Członkowie naszego zespołu znajdują się w kilku krajach europejskich. Jesteśmy oddanymi profesjonalistami, którzy łączą wysoki poziom wiedzy specjalistycznej z dużym zaangażowaniem na rzecz rybaków uprawiających tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne i mórz. Praca, którą wykonujemy, jest naszą pasją.

Based in Brussels, with over 40 years of experience in fisheries, including in small-scale fisheries advocacy worldwide. He represents the interests of LIFE’s members in the European Institutions. He is also responsible for the smooth running of the organisation. Contact: deputy@lifeplatform.eu

Sekretarz wykonawczy, Brian O'Riordan

Mieszka w Brukseli. Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w rybołówstwie, w tym w rzecznictwie interesów rybołówstwa na małą skalę na całym świecie. Reprezentuje interesy członków LIFE w instytucjach europejskich. Jest również odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie organizacji. Kontakt: deputy@lifeplatform.eu
Formerly Policy & Communications Officer for The Fisheries Secretariat in Stockholm. Based in Sweden, Christian Coordinates LIFE’s activities in the Baltic and North Seas.  Contact: bans@lifeplatform.eu

Koordynator ds. Morza Bałtyckiego i Północnego, Christian Tsangarides

Poprzednio Policy & Communications Officer w Sekretariacie Rybołówstwa w Sztokholmie. Christian, mieszkający w Szwecji, koordynuje działania LIFE na Morzu Bałtyckim i Północnym. Kontakt: bans@lifeplatform.eu
Based in Barcelona, with a background in marine biology and practical experience in project management and supporting small-scale fishers organisations, Marta is in charge of all matters relating to the Med.  Contact: med@lifeplatform.eu

Koordynator śródziemnomorski, Marta Cavallé

Marta, mieszkająca w Barcelonie, posiada wykształcenie w zakresie biologii morskiej oraz praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami i wspieraniu organizacji zajmujących się rybołówstwem na małą skalę. Odpowiada za wszystkie sprawy związane z Morzem Śródziemnym. Kontakt: med@lifeplatform.eu
Based in Rome, Barbara is a communications professional who has established a company to manufacture fish leather from the fish skins collected by a community of female shell fishers in the south of Brazil. She has joined LIFE to support their communications efforts. Contact: communications@lifeplatform.eu

Marketing and Communications Officer, Barbara della Rovere

Based in Rome, Barbara is a communications professional who has established a company to manufacture fish leather from the fish skins collected by a community of female shell fishers in the south of Brazil. She has joined LIFE to support their communications efforts. Contact: communications@lifeplatform.eu
A biologist and qualified seafarer, with experience aboard small-scale fishing vessels, Macarena is based in Southern Spain working with communities and managing projects on the ground.

Kierownik projektu dla Morza Alboran, Macarena Molina

Jako biolog i wykwalifikowany marynarz, z doświadczeniem na pokładzie statków rybackich, Macarena pracuje w południowej Hiszpanii, współpracując ze społecznościami i zarządzając projektami w terenie.
A founding Director of LIFE, and long time commercial fisherman with significant experience of representing fishermen at every level. Based in the UK and advising on all issues, great and small.

Starszy doradca, Jeremy Percy

Dyrektor-założyciel LIFE, wieloletni rybak zawodowy z dużym doświadczeniem w reprezentowaniu rybaków na wszystkich szczeblach. Mieszka w Wielkiej Brytanii i doradza we wszystkich sprawach, dużych i małych.
Marine Biologist from Cyprus working closely with the Pan Cypriot Association of Professional Coastal Fishermen, a member association of LIFE.

Kierownik projektu dla Cypru, Antonis Petrou

Biolog morski z Cypru, ściśle współpracujący z cypryjskim Stowarzyszeniem Zawodowych Rybaków Przybrzeżnych (Pan Cypriot Association of Professional Coastal Fishermen), będącym członkiem LIFE.
Born in a family of fishers, she often accompanies her husband on the boat. Marthese is LIFE’s point of contact with Maltese fishing communities.

Marthese Degabriele

Urodzona w rodzinie rybaków, często towarzyszy swojemu mężowi na łodzi. Marthese jest punktem kontaktowym LIFE dla maltańskich społeczności rybackich.
Manuela Trovato has a background in economic anthropology and local economic development and is experienced in participatory approaches. Manuela supports grassroots initiatives in Southern Italy.

Kierownik projektu w południowych Włoszech, Manuela Trovato

Manuela Trovato ma wykształcenie w zakresie antropologii ekonomicznej i lokalnego rozwoju gospodarczego oraz doświadczenie w stosowaniu metod partycypacyjnych. Manuela wspiera inicjatywy oddolne w południowych Włoszech.
Annya Crane is a researcher in maritime anthropology, she believes in interdisciplinarity to understand the challenges faced by small-scale fishing communities and marine conservation. She supports LIFE’s work in Menorca.

Kierownik projektu i specjalista ds. komunikacji na Balearach, Annya Crane

Annya Crane jest badaczką w dziedzinie antropologii morskiej, wierzy w interdyscyplinarność w celu zrozumienia wyzwań stojących przed społecznościami zajmującymi się rybołówstwem na małą skalę i ochroną środowiska morskiego. Wspiera działania LIFE na Minorce.

Oś czasu

 • 2009-2012

  Jak to się zaczęło?

  Ziarno LIFE zostało zasiane w okresie poprzedzającym reformę wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w 2012 roku. Dzięki kilku inicjatywom mającym na celu umożliwienie rybakom uprawiającym tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne zabranie głosu w tym przełomowym procesie, Przedstawicielom rybactwa łodziowego udało się zebrać i wziąć udział w procesie konsultacji w sprawie Zielonej Księgi w 2009 i 2010 roku oraz zawrzeć sojusze z wieloma organizacjami o podobnych poglądach.  

  Razem domagał się przyznania pierwszeństwa w dostępie do zasobów rybnych tym, którzy prowadzą połowy w sposób najbardziej zrównoważonyoraz o sprawiedliwy ponowny przydział praw połowowych rybakom prowadzącym połowy na mniejszą skalę.

 • 2012-2013

  ŻYCIE ZOSTAJE FORMALNIE ZAINAUGUROWANE

  LIFE został uruchomiony w 2012 r. na pierwszym Europejskim Kongresie Rybaków Artystycznych, który odbył się w Brukseli, a następnie został skonsolidowany na drugim Kongresie, który odbył się w 2013 roku w Santiago. Te dwa spotkania posłużyły do zebrania członków założycieli LIFE, ustalenia strategicznego kierunku LIFE oraz określenia jej wizja i misja .

 • 2014

  POCZĄTEK ŻYCIA

  Dzięki hojnej dotacji na rozpoczęcie działalności LIFE mogło zarejestrować się w Wielkiej Brytanii w 2014 r., a w 2015 r. założyć biuro w Brukseli.

 • 2015

  ŻYCIE STAWIA SWOJE PIERWSZE KROKI

  Po ustanowieniu swojej obecności w Brukseli LIFE rozpoczął pracę nad

  • wzmocnić głos rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę w całej Europie,
  • reprezentowanie rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym wobec instytucji europejskich w Brukseli oraz
  • wspieranie krajowych organizacji reprezentujących rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę. 
 • 2016

  ŻYCIE ROZGAŁĘZIA SIĘ

  PROGRAM DLA MORZA BAŁTYCKIEGO I PÓŁNOCNEGO

  LIFE otrzymuje jednorazową dotację od Komisji Europejskiej w ramach programu Projekt pilotażowy "Środki wsparcia dla rybołówstwa na małą skalę", mający na celu ustanowienie programu prac na Morzu Bałtyckim i Północnym. Jednym z największych sukcesów był wybór 5 organizacji członkowskich LIFE do Komitetu Wykonawczego Rada Doradcza Morza Bałtyckiego (BSAC).

  ŻYCIE stało się staje się uznawana przez instytucje europejskie za rzecznika rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę na poziomie UE i aktywnie działa w 6 z 10 komitetów doradczych

  TRZECI EUROPEJSKI KONGRES RYBAKÓW TRADYCYJNEGO ŁODZIOWEGO RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO 

  LIFE organizuje w Warszawie Trzeci Kongres Europejskich Rybaków Artystycznych, na którym spotykają się przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich. Spotkanie to zapoczątkowało 10-letnią strategię "parasolową" LIFE.

  LIFE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WSPIERANIA WALKI KOBIET W RYBOŁÓWSTWIE NA MAŁĄ SKALĘ

  Kongres zobowiązał się również do współpraca w ramach partnerstwa strategicznego z AKTEAeuropejska sieć organizacji kobiecych w rybołówstwie i akwakulturze. LIFE zobowiązało się do wspierania specjalnego programu na rzecz kobiet w rybołówstwie w ramach organizacji

 • 2018

  WZMOCNIENIE PROGRAMU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO

  Strona Program Basenu Morza Śródziemnego Fundacji MAVA  i LIFE nawiązują 3-letnie partnerstwo, znacznie wzmacniając potencjał LIFE w tym ważnym basenie morskim. 

  LIFE angażuje się i wnosi swój wkład w proces prowadzony przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) w celu opracowania projektu Regionalnego planu działania na rzecz rybołówstwa na małą skalę na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym (RPOA-SSF). LIFE zostaje członkiem założycielem "Przyjaciele rybołówstwa na małą skalę" w GFCM, grupie zaangażowanej we wspieranie wdrażania RPOA-SSF. 

  Pod koniec 2018 r. Brexit sprawił, że LIFE musi przenieść się do państwa członkowskiego UE i zamknąć swoją działalność w Wielkiej Brytanii. LIFE zostaje zarejestrowany jako stowarzyszenie typu Not for Profit (ASBL) w Belgii.

 • 2019

  Rośnie

  ZAKAZ TRAŁOWANIA PULSACYJNEGO

  Po długiej kampanii rozpoczętej przez LIFE w 2016 r., Parlament Europejski głosuje na sesji plenarnej nad zakaz połowów przy użyciu elektrycznych włoków pulsacyjnych.

  PLANOWANIE STRATEGICZNE

  LIFE rozpoczyna wewnętrzną refleksję poprzez proces przeglądu i planowania strategicznego, angażując członków i konsultując się z różnymi interesariuszami.  

  LIFE reprezentuje obecnie 33 członków w 15 państwach członkowskich (zrzeszających ok. 10 000 rybaków).

  SPRAWIEDLIWE POROZUMIENIE W SPRAWIE RYBOŁÓWSTWA NA MAŁĄ SKALĘ?

  Komisja Pecha Parlamentu Europejskiego organizuje dyskusję na temat "Uczciwa umowa dla  rybacy zajmujący się rybołówstwem na małą skalę, tradycyjnym i przybrzeżnym SSF w przydziale uprawnień do połowów", z inicjatywy LIFE, podkreślając, że WPRyb stworzyła "zniekształcone morze" dyskryminujące SSF.

 • 2020-2021

  WZMOCNIENIE ZARZĄDZANIA I UKIERUNKOWANIA ŻYCIA

  PRZEDŁUŻENIE PARTNERSTWA Z MAVĄ

  Fundacja MAVA przedłuża swoje partnerstwo z LIFE na dwa lata, do października 2022 r., umożliwiając Programowi Śródziemnomorskiemu kontynuację zaangażowania we wspieranie członków LIFE na wodzie. Wsparcie przeznaczone jest na inicjatywy partnerskie, łączące LIFE z innymi partnerami MAVA w ramach dwóch inicjatyw strategicznych: "Foodnectedw kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego systemu żywnościowego w regionie Morza Śródziemnego"; oraz "Wzmacnianie potencjału dziedzictwa: zwiększanie skali współzarządzana i zrównoważony finansowo Strefy zakazu poboru / Morskie Obszary Chronione".

  STEWARDZI MORZA BALEARSKIEGO

  LIFE staje się partnerem Fundacja Marilles do pracy na Balearach przez okres 3 lat. Zadaniem LIFE jest nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami SSF i promowanie ich włączenia w inicjatywy dotyczące obszarów chronionych i związane z nimi inicjatywy w zakresie współzarządzania oraz promowanie bezpośredniej sprzedaży ich produktów. Inicjatywa ta jest powiązana z partnerstwem LIFE z MAVA. 

  OPRACOWANIE PIĘCIOLETNIEGO PLANU STRATEGICZNEGO

  LIFE kończy opracowywanie pięcioletniego planu strategicznego, opartego na długim procesie przeglądu. Plan ten zobowiązuje LIFE do zjednoczenia rybaków w celu osiągnięcia sprawiedliwych łowisk, zdrowych mórz i tętniących życiem społeczności. Aby osiągnąć te cele, LIFE opracował teorię zmian jako część planu. Plan strategiczny zostanie poddany przeglądowi przez Zarząd LIFE w 2021 roku.

  TUŃCZYK BŁĘKITNOPŁETWY PRZED SĄDEM

  Przełomowe orzeczenie francuskiego sądu jest korzystne dla francuskich członków i partnerów LIFE, a sprzeczne z francuskimi przepisami dotyczącymi przydział tuńczyka błękitnopłetwego kwoty połowowe. Orzeczenie to ma wpływ na podział kwot połowowych w całej Europie.

  WZMOCNIENIE ZARZĄDZANIA I UKIERUNKOWANIA ŻYCIA

  LIFE organizuje internetowe Forum Rybackie i Zgromadzenie Ogólne.  Podczas spotkania przyjęto oświadczenie w sprawie realizacji WPRyb w 2014 r., zatwierdzono zmiany w statucie LIFE, przyjęto plan strategiczny LIFE oraz wybrano nowy zarząd regionalny.

 • Wizja 2025

  Rybacy przyszłości

  Wizja LIFE na rok 2025 zakłada, że staniemy się spójnej, dobrze zarządzanej i stabilnej finansowo europejskiej organizacji parasolowej, składającej się z organizacji szczebla krajowego i lokalnegoOrganizacja ta jest silnie obecna w Brukseli i na poziomie basenu morskiego, a jej pracownicy i członkowie są rozmieszczeni w całej Europie. 

  Członkowie LIFE staną się aktorami zmianmają swój głos w polityce europejskiej, mają sprawiedliwy dostęp do zasobów i rynków, uczestniczą we współzarządzaniu swoimi obszarami połowowymi, a ich dzieci kształcą się w zawodzie rybaka dzięki rozwojowi programu LIFE "Rybacy Przyszłości".

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

* oznacza wymagane
pl_PLPolish