Przejdź do treści

Ogólnoeuropejska platforma zaangażowanych rybaków zajmujących się rybołówstwem łodziowym i przybrzeżnym o niewielkim wpływie na środowisko

Jako platforma organizacji obywatelskich, LIFE reprezentuje interesy 33 organizacji z 15 państw członkowskich UE, zrzeszających około 10 000 rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę we wszystkich europejskich basenach morskich od Bałtyku po Morze Czarne.

Jesteśmy stowarzyszeniem założonym i prowadzonym przez rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę (SSF), zaangażowanych w:

Łowienie ryb w sposób mało inwazyjny

Przekształcenie rybołówstwa niskotowarowego w atrakcyjny i ekonomicznie opłacalny zawód

Utrzymanie zasobów rybnych i ochrona środowiska morskiego

Przekształcanie systemu żywnościowego w bardziej sprawiedliwy i zrównoważony

Przyczynianie się do dobrobytu społeczności nadmorskich

Zobowiązanie to zostało wyrażone w STATUT ŻYCIA, w różnych deklaracjach, a także z konkretnymi wnioskami dotyczącymi realizacji wspólnej polityki rybołówstwa UE:

Partnerzy i darczyńcy

Rada Dyrektorów

Strategiczne kierunki rozwoju LIFE są opracowywane i nadzorowane przez wybrany zarząd składający się z rybaków pracujących w LIFE. trzy regiony.

Morze Bałtyckie i Północne

Wolfgang Albrech

Wolfgang Albrech

Katarzyna Stepanowska

Katarzyna Stepanowska

Bengt Larsson

Bengt Larsson

Morze Atlantyckie

Seamus Bonner

Seamus Bonner

Treasurer

Gwen Pennarun

Skarbnik
Fernando Gutierrez

Fernando Gutierrez

Morze Śródziemne i Morze Czarne

President

Christian Decugis

Przewodniczący
Bertrand Cazalet

Bertrand Cazalet

Secretary

Luis Rodriguez

Sekretarz
Federico Gelmi

Federico Gelmi

Zespół

Członkowie naszego zespołu znajdują się w kilku krajach europejskich. Jesteśmy oddanymi profesjonalistami, którzy łączą wysoki poziom wiedzy specjalistycznej z dużym zaangażowaniem na rzecz rybaków uprawiających tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne i mórz. Praca, którą wykonujemy, jest naszą pasją.

Based in Brussels and drawing almost 50 years’ experience in many aspects of fisheries from around the world, Brian joined LIFE in 2015 as Deputy Director. His is mainly a support and advisory role. Contact: deputy@lifeplatform.eu

Doradca ds. polityki, Brian O'Riordan

Mieszkający w Brukseli i czerpiący prawie 50-letnie doświadczenie w wielu aspektach rybołówstwa z całego świata, Brian dołączył do LIFE w 2015 roku jako zastępca dyrektora. Jego rola to głównie wsparcie i doradztwo. Kontakt: deputy@lifeplatform.eu
Formerly Policy & Communications Officer for The Fisheries Secretariat in Stockholm. Based in Sweden, Christian Coordinates LIFE’s activities in the Baltic and North Seas.  Contact: bans@lifeplatform.eu

Koordynator ds. Morza Bałtyckiego i Północnego, Christian Tsangarides

Poprzednio Policy & Communications Officer w Sekretariacie Rybołówstwa w Sztokholmie. Christian, mieszkający w Szwecji, koordynuje działania LIFE na Morzu Bałtyckim i Północnym. Kontakt: bans@lifeplatform.eu
Marta is a Marine Biologist with 17 years experience in project management, policy advocacy and supporting small-scale fishers organisations at the waterface. She represents the interests of LIFE’s members in the European Institutions, and is responsible for the smooth running of the organisation. Contact: executive.secretary@lifeplatform.eu

Sekretarz wykonawczy, Marta Cavallé

Marta jest biologiem morskim z 17-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, wspieraniu polityki oraz wspieraniu organizacji rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę na powierzchni wody. Reprezentuje interesy członków LIFE w instytucjach europejskich i jest odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie organizacji. Kontakt: executive.secretary@lifeplatform.eu
Based in Rome, Barbara is a communications professional who has established a company to manufacture fish leather from the fish skins collected by a community of female shell fishers in the south of Brazil. She has joined LIFE to support their communications efforts. Contact: communications@lifeplatform.eu

Specjalista ds. marketingu i komunikacji, Barbara della Rovere

Mieszkająca w Rzymie Barbara jest specjalistką od komunikacji, która założyła firmę produkującą skórę rybną ze skór zbieranych przez społeczność kobiet łowiących ryby w muszlach na południu Brazylii. Dołączyła do LIFE, by wspierać ich działania komunikacyjne. Kontakt: communications@lifeplatform.eu
A biologist and qualified seafarer, with experience aboard small-scale fishing vessels, Macarena is based in Southern Spain working with communities and managing projects on the ground.

Kierownik projektu dla Morza Alboran, Macarena Molina

Jako biolog i wykwalifikowany marynarz, z doświadczeniem na pokładzie statków rybackich, Macarena pracuje w południowej Hiszpanii, współpracując ze społecznościami i zarządzając projektami w terenie.
A founding Director of LIFE, and long time commercial fisherman with significant experience of representing fishermen at every level. Based in the UK and advising on all issues, great and small.

Starszy doradca, Jeremy Percy

Dyrektor-założyciel LIFE, wieloletni rybak zawodowy z dużym doświadczeniem w reprezentowaniu rybaków na wszystkich szczeblach. Mieszka w Wielkiej Brytanii i doradza we wszystkich sprawach, dużych i małych.
Marine Biologist from Cyprus working closely with the Pan Cypriot Association of Professional Coastal Fishermen, a member association of LIFE.

Kierownik projektu dla Cypru, Antonis Petrou

Biolog morski z Cypru, ściśle współpracujący z cypryjskim Stowarzyszeniem Zawodowych Rybaków Przybrzeżnych (Pan Cypriot Association of Professional Coastal Fishermen), będącym członkiem LIFE.
Born in a family of fishers, she often accompanies her husband on the boat. Marthese is LIFE’s point of contact with Maltese fishing communities.

Marthese Degabriele

Urodzona w rodzinie rybaków, często towarzyszy swojemu mężowi na łodzi. Marthese jest punktem kontaktowym LIFE dla maltańskich społeczności rybackich.
Manuela Trovato has a background in economic anthropology and local economic development and is experienced in participatory approaches. Manuela supports grassroots initiatives in Southern Italy.

Kierownik projektu w południowych Włoszech, Manuela Trovato

Manuela Trovato ma wykształcenie w zakresie antropologii ekonomicznej i lokalnego rozwoju gospodarczego oraz doświadczenie w stosowaniu metod partycypacyjnych. Manuela wspiera inicjatywy oddolne w południowych Włoszech.
Annya Crane is a researcher in maritime anthropology, she believes in interdisciplinarity to understand the challenges faced by small-scale fishing communities and marine conservation. She supports LIFE’s work in Menorca.

Kierownik projektu i specjalista ds. komunikacji na Balearach, Annya Crane

Annya Crane jest badaczką w dziedzinie antropologii morskiej, wierzy w interdyscyplinarność w celu zrozumienia wyzwań stojących przed społecznościami zajmującymi się rybołówstwem na małą skalę i ochroną środowiska morskiego. Wspiera działania LIFE na Minorce.

Oś czasu

 • 2009-2012

  Jak to się zaczęło?

  The seeds of LIFE were sown in the lead up to the 2012 reform of the Common Fisheries Policy (CFP)… Read more

 • 2012-2013

  ŻYCIE ZOSTAJE FORMALNIE ZAINAUGUROWANE

  LIFE został uruchomiony w 2012 r. at the first European Artisanal Fishermen Congress held in Brussels, and consolidated at a second Congress in 2013 held in Santiago… Read more

 • 2014

  POCZĄTEK ŻYCIA

  Dzięki hojnej dotacji na rozpoczęcie działalności LIFE mogło zarejestrować się w Wielkiej Brytanii w 2014 r., a w 2015 r. założyć biuro w Brukseli.

 • 2015

  ŻYCIE STAWIA SWOJE PIERWSZE KROKI

  Po ustanowieniu swojej obecności w Brukseli LIFE rozpoczął pracę nad

  • wzmocnić głos rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę w całej Europie,
  • reprezentowanie rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym wobec instytucji europejskich w Brukseli oraz
  • wspieranie krajowych organizacji reprezentujących rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę. 
 • 2016

  ŻYCIE ROZGAŁĘZIA SIĘ

  PROGRAM DLA MORZA BAŁTYCKIEGO I PÓŁNOCNEGO

  LIFE otrzymuje jednorazową dotację od Komisji Europejskiej w ramach programu “Support measures for small-scale fishing’ pilot project”, to establish a programme of work in the Baltic and North Sea… Read more

 • 2018

  WZMOCNIENIE PROGRAMU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO

  Strona Program Basenu Morza Śródziemnego Fundacji MAVA  and LIFE form  3-year partnership, greatly strengthening LIFE’s capacity in this important sea-basin… Read more

 • 2019

  Rośnie

  ZAKAZ TRAŁOWANIA PULSACYJNEGO

  Po długiej kampanii rozpoczętej przez LIFE w 2016 r., Parlament Europejski głosuje na sesji plenarnej nad zakaz połowów przy użyciu elektrycznych włoków pulsacyjnychRead more

   

 • 2020-2021

  WZMOCNIENIE ZARZĄDZANIA I UKIERUNKOWANIA ŻYCIA

  PRZEDŁUŻENIE PARTNERSTWA Z MAVĄ

  The MAVA Foundation renews its partnership with LIFE for two years, up to October 2022, enabling the Mediterranean Programme to continue its commitment to supporting LIFE Members at the water-face… Read more

 • Wizja 2025

  Rybacy przyszłości

  Wizja LIFE na rok 2025 zakłada, że staniemy się spójnej, dobrze zarządzanej i stabilnej finansowo europejskiej organizacji parasolowej, składającej się z organizacji szczebla krajowego i lokalnegos dedicated to small-scale low impact fish (SSF) production, including SSF fish producer organizations, with a strong presence in Brussels and at sea basin level, having staff and members spread throughout Europe… Read more

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

* oznacza wymagane
pl_PLPolish