Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έργα

BANS

Έργο Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας (BANS) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την απασχόληση, την οικονομική και κοινωνική συμβολή στις παράκτιες κοινότητες και τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση των παράκτιων στόλων και γνωρίζει ότι η κατάλληλη στήριξη είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ευημερία του τομέα.

Ως εκ τούτου, με μεγάλη χαρά η πλατφόρμα LIFE έγινε ένας από τους δικαιούχους αυτής της πρωτοβουλίας και τώρα ηγείται του έργου. "Μέτρα στήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα" , με κύριο στόχο την ενίσχυση των δικτύων αλιέων μικρής κλίμακας και χαμηλών επιπτώσεων στην περιοχή.

Για να επιτύχουν σε αυτό το ζωτικής σημασίας έργο, οι τοπικές οργανώσεις αλιέων μπορούν να βασιστούν σε έναν συντονιστή της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας με ισχυρό υπόβαθρο στη διαχείριση της αλιείας και την εκπροσώπηση της πολιτικής, που έχει προσληφθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Το προσωπικό του LIFE υποστηρίζει, συμβουλεύει και συντονίζει τις οργανώσεις αλιέων μικρής κλίμακας και επιτρέπει την αποτελεσματική συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το έργο έχει ήδη αγγίξει ορισμένα κράτη μέλη της Περιφέρειας, όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Εσθονία.

Η ενδυνάμωση των οργανώσεων αλιέων μικρής κλίμακας καθοδηγείται και διασφαλίζεται στο πλαίσιο του έργου, εστιάζοντας σε διάφορες προτεραιότητες:

 • Ανάπτυξη της ικανότητας των αλιέων μικρής κλίμακας στην περιοχή, ώστε οι φωνές και οι ανησυχίες τους να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη στα περιφερειακά φόρουμ, ιδίως στα συμβουλευτικά συμβούλια,
 • Τακτική συνεργασία με τους αλιείς μικρής κλίμακας της περιοχής για να κατανοήσουν την κατάστασή τους, να τους βοηθήσουν στον προσδιορισμό των αναγκών τους, ώστε να μπορέσουν να καθορίσουν την κοινή τους ατζέντα και τα μηνύματά τους,
 • Διευκόλυνση στη διαμόρφωση κοινών θέσεων και στην οργάνωση κοινών δράσεων,
 • Ενθάρρυνση των αλιέων μικρής κλίμακας στην περιοχή να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές,
 • Ενημέρωση των αλιέων μικρής κλίμακας της περιοχής για τις εξελίξεις της πολιτικής σε όλα τα σχετικά επίπεδα,
 • παροχή συμβουλών για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους λειτουργία
LIFE platform staff
Fishermen in an exchange next to two beached vessels
Three fishermen in icy waters
A LIFE certificate presentation
Projects

Επιτεύχθηκαν διάφορα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων:

 • Πολυάριθμες συναντήσεις με οργανώσεις αλιέων μικρής κλίμακας από την περιοχή δραστηριοποίησης για να κατανοηθεί σε βάθος η κατάστασή τους και να τους υποστηριχθεί, εφόσον χρειάζεται, τόσο στις συναντήσεις όσο και στις επακόλουθες επαφές - με σκοπό τη δημιουργία ενός λειτουργικού περιφερειακού δικτύου.
 • Ενεργή συμμετοχή σε πολυάριθμες συνεδριάσεις και δραστηριότητες των συμβουλευτικών συμβουλίων της Βαλτικής Θάλασσας και της Βόρειας Θάλασσας
 • Βοήθεια στην επιτυχή υποβολή αίτησης για την ένταξη ενός οργανισμού στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο της Βαλτικής Θάλασσας
 • Διευκόλυνση της ένταξης 3 οργανώσεων μελών στο LIFE
 • Διοργάνωση ενός σημαντικού εργαστηρίου με στόχο την εξοικείωση των αλιέων μικρής κλίμακας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της αλιείας, τη φύση των συμβουλευτικών συμβουλίων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα συστήματα διαχείρισης ποσοστώσεων και την υποχρέωση εκφόρτωσης (βλ. μέσα ενημέρωσης παρακάτω)
 • Παραγωγή πέντε σύντομων ταινιών διδασκαλίας που αντιστοιχούν στα κύρια θέματα του εργαστηρίου που περιγράφονται παραπάνω
 • Συνδρομή στην εκπόνηση από τους ενδιαφερόμενους αλιείς μικρής κλίμακας ενός σχεδίου δράσης για το απόθεμα γάδου της Δυτικής Βαλτικής ενόψει της γνωμοδότησης του ICES για το απόθεμα του 2017,
 • Βοήθεια στην εκπόνηση από τους ενδιαφερόμενους αλιείς μικρής κλίμακας ενός σχεδίου δράσης για το λαβράκι, ενόψει της γνωμοδότησης του ICES 2017 για το απόθεμα

Αποκτήστε πρόσβαση στην επίσημη ενδιάμεση έκθεση κάνοντας κλικ εδώ.

Αποτελέσματα μέχρι στιγμής (Οκτώβριος 2017)

Συμπεράσματα από το εργαστήριο για τις ΑΣ που πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο στις 2/10

LIFE_BANS_Τελική_Τεχνική_Έκθεση

breakthroughts

Μέσα ενημέρωσης από τις εκδηλώσεις BANS

Πιλοτικό σχέδιο "Μέτρα στήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας" - Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα - Αριθμός συμφωνίας MARE/2014/04 - SI2.727556
eu_cofunded_logo

MAVA

Mainstreaming small-scale low impact fisheries in the Mediterranean: giving voice to the small-scale fisheries sector with the support of the MAVA Foundation.

The Mediterranean Sea is one of the richest marine environments worldwide but is also in urgent need of effective management solutions to protect its biodiversity and socio-economic heritage. Climate change, pollution, ill-fitted fisheries management models, shipping and tourism are putting pressure on the resources and on the everyday life of thousands of fishers who rely on fish to survive.

International and European high-level institutions, including the General Fisheries Commission for the Mediterranean and the European Commission, are fully aware of the need to implement effective strategies to tackle these challenges. At LIFE, we believe sustainable fishing should be put at the top of the institutional agenda as all efforts will be vain without the active involvement of small-scale fishers, the real stewards of the sea. For this reason, thanks to the financial support of the MAVA Foundation (http://en.mava-foundation.org/) LIFE is launching the project “Mainstreaming Small Scale Low Impact Fisheries in the Mediterranean” (2018-2021).

In line with the overall objectives of LIFE, it aims to bring small-scale fishers to the core of decision-making processes that affect their livelihoods. The project will build on the body of work and achievements of LIFE’s Mediterranean programme initiated in 2015, building the capacity of its Members to engage in the decisions that affect their livelihoods, as well as providing a dedicated voice for SSF in the Mediterranean region. With a Mediterranean wide perspective, the project will  focus on 2 main geographical areas: the Alboran Sea and the Strait of Sicily. The project is articulated in a range of actions, including:

 • Improving the understanding of the small-scale fisheries sector
 • Valorising fisher’s local knowledge (on species, habitats, climate change)
 • Promoting governance based on co-management, including of Marine Protected Areas and other areas reserved for small-scale fishing activities
 • Building the capacity of fishers and their organisations to participate in policy and decision-making fora, including in the Mediterranean Advisory Council (MedAC), the European Commission initiated MedFish4Ever project, and the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM).
 • Identifying and promoting best practices and discouraging bad ones through awareness raising activities, including exchanges, workshops, focus discussion groups and communications.
 • Building the capacity of LIFE as a legitimate body representing the interests of small-scale fishers through increased membership.
 • Reinforcing AKTEA – the women in fisheries network – through a number of ad-hoc actions and activities.
Med+people
20160723_195019
_20170526_161814
2016-02-09 22.02.42
group-photo
Mediterranee_02_EN
KIMG0690

To achieve these ambitious objectives, local fishers’ organizations can count on the dedicated support of LIFE’s Mediterranean Coordinator and on two Project Officers with a good knowledge of Mediterranean fisheries and the decision-making processes that affect them. Their work is key to build synergies across the Region, touching upon a number of countries including Spain, France, Italy, Malta, Cyprus, Croatia and non-EU states such as the Maghreb Countries and Turkey. LIFE staff on the ground and in the Brussels office are always available to support small-scale fishers’ organizations and enable coordination with other fishers organisations in EU and Non-EU Countries, with European institutions and other stakeholders. Thanks to the MAVA project, LIFE will be able to support small-scale fishing communities over the next 3 years and help them to shape and secure  their future as part and parcel of a sustainable future for the Mediterranean Sea. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

DG Mare

Farnet

MAVA

MedAC

GFCM

ICCAT 

Media from the Mediterranean

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣ ΔΕΛΤΊΟ

* υποδεικνύει ότι απαιτείται
elGreek