Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έργα

BANS

Έργο Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας (BANS) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την απασχόληση, την οικονομική και κοινωνική συμβολή στις παράκτιες κοινότητες και τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση των παράκτιων στόλων και γνωρίζει ότι η κατάλληλη στήριξη είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ευημερία του τομέα.

Ως εκ τούτου, με μεγάλη χαρά η πλατφόρμα LIFE έγινε ένας από τους δικαιούχους αυτής της πρωτοβουλίας και τώρα ηγείται του έργου. "Μέτρα στήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα" , με κύριο στόχο την ενίσχυση των δικτύων αλιέων μικρής κλίμακας και χαμηλών επιπτώσεων στην περιοχή.

Για να επιτύχουν σε αυτό το ζωτικής σημασίας έργο, οι τοπικές οργανώσεις αλιέων μπορούν να βασιστούν σε έναν συντονιστή της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας με ισχυρό υπόβαθρο στη διαχείριση της αλιείας και την εκπροσώπηση της πολιτικής, που έχει προσληφθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Το προσωπικό του LIFE υποστηρίζει, συμβουλεύει και συντονίζει τις οργανώσεις αλιέων μικρής κλίμακας και επιτρέπει την αποτελεσματική συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το έργο έχει ήδη αγγίξει ορισμένα κράτη μέλη της Περιφέρειας, όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Εσθονία.

Η ενδυνάμωση των οργανώσεων αλιέων μικρής κλίμακας καθοδηγείται και διασφαλίζεται στο πλαίσιο του έργου, εστιάζοντας σε διάφορες προτεραιότητες:

 • Ανάπτυξη της ικανότητας των αλιέων μικρής κλίμακας στην περιοχή, ώστε οι φωνές και οι ανησυχίες τους να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη στα περιφερειακά φόρουμ, ιδίως στα συμβουλευτικά συμβούλια,
 • Τακτική συνεργασία με τους αλιείς μικρής κλίμακας της περιοχής για να κατανοήσουν την κατάστασή τους, να τους βοηθήσουν στον προσδιορισμό των αναγκών τους, ώστε να μπορέσουν να καθορίσουν την κοινή τους ατζέντα και τα μηνύματά τους,
 • Διευκόλυνση στη διαμόρφωση κοινών θέσεων και στην οργάνωση κοινών δράσεων,
 • Ενθάρρυνση των αλιέων μικρής κλίμακας στην περιοχή να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές,
 • Ενημέρωση των αλιέων μικρής κλίμακας της περιοχής για τις εξελίξεις της πολιτικής σε όλα τα σχετικά επίπεδα,
 • παροχή συμβουλών για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους λειτουργία
LIFE platform staff
Fishermen in an exchange next to two beached vessels
Three fishermen in icy waters
A LIFE certificate presentation
Projects

Επιτεύχθηκαν διάφορα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων:

 • Πολυάριθμες συναντήσεις με οργανώσεις αλιέων μικρής κλίμακας από την περιοχή δραστηριοποίησης για να κατανοηθεί σε βάθος η κατάστασή τους και να τους υποστηριχθεί, εφόσον χρειάζεται, τόσο στις συναντήσεις όσο και στις επακόλουθες επαφές - με σκοπό τη δημιουργία ενός λειτουργικού περιφερειακού δικτύου.
 • Ενεργή συμμετοχή σε πολυάριθμες συνεδριάσεις και δραστηριότητες των συμβουλευτικών συμβουλίων της Βαλτικής Θάλασσας και της Βόρειας Θάλασσας
 • Βοήθεια στην επιτυχή υποβολή αίτησης για την ένταξη ενός οργανισμού στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο της Βαλτικής Θάλασσας
 • Διευκόλυνση της ένταξης 3 οργανώσεων μελών στο LIFE
 • Διοργάνωση ενός σημαντικού εργαστηρίου με στόχο την εξοικείωση των αλιέων μικρής κλίμακας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της αλιείας, τη φύση των συμβουλευτικών συμβουλίων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα συστήματα διαχείρισης ποσοστώσεων και την υποχρέωση εκφόρτωσης (βλ. μέσα ενημέρωσης παρακάτω)
 • Παραγωγή πέντε σύντομων ταινιών διδασκαλίας που αντιστοιχούν στα κύρια θέματα του εργαστηρίου που περιγράφονται παραπάνω
 • Συνδρομή στην εκπόνηση από τους ενδιαφερόμενους αλιείς μικρής κλίμακας ενός σχεδίου δράσης για το απόθεμα γάδου της Δυτικής Βαλτικής ενόψει της γνωμοδότησης του ICES για το απόθεμα του 2017,
 • Βοήθεια στην εκπόνηση από τους ενδιαφερόμενους αλιείς μικρής κλίμακας ενός σχεδίου δράσης για το λαβράκι, ενόψει της γνωμοδότησης του ICES 2017 για το απόθεμα

Αποκτήστε πρόσβαση στην επίσημη ενδιάμεση έκθεση κάνοντας κλικ εδώ.

Αποτελέσματα μέχρι στιγμής (Οκτώβριος 2017)

Συμπεράσματα από το εργαστήριο για τις ΑΣ που πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο στις 2/10

LIFE_BANS_Τελική_Τεχνική_Έκθεση

breakthroughts

Μέσα ενημέρωσης από τις εκδηλώσεις BANS

Πιλοτικό σχέδιο "Μέτρα στήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας" - Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα - Αριθμός συμφωνίας MARE/2014/04 - SI2.727556
eu_cofunded_logo

MAVA

Ενσωμάτωση της αλιείας μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο στη Μεσόγειο: δίνοντας φωνή στον τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας με την υποστήριξη του Ιδρύματος MAVA.

Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι ένα από τα πλουσιότερα θαλάσσια περιβάλλοντα παγκοσμίως, αλλά χρειάζεται επίσης επειγόντως αποτελεσματικές λύσεις διαχείρισης για την προστασία της βιοποικιλότητας και της κοινωνικοοικονομικής κληρονομιάς της. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, τα ακατάλληλα μοντέλα διαχείρισης της αλιείας, η ναυτιλία και ο τουρισμός ασκούν πίεση στους πόρους και στην καθημερινή ζωή χιλιάδων αλιέων που βασίζονται στα ψάρια για να επιβιώσουν.

Τα διεθνή και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν πλήρη επίγνωση της ανάγκης εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο LIFE, πιστεύουμε ότι η βιώσιμη αλιεία πρέπει να τεθεί στην κορυφή της θεσμικής ατζέντας, καθώς όλες οι προσπάθειες θα είναι μάταιες χωρίς την ενεργό συμμετοχή των αλιέων μικρής κλίμακας, των πραγματικών διαχειριστών της θάλασσας. Για το λόγο αυτό, χάρη στην οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος MAVA (http://en.mava-foundation.org/) Το LIFE δρομολογεί το έργο "Mainstreaming Small Scale Low Impact Fisheries in the Mediterranean" (2018-2021).

Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του LIFE, στοχεύει να φέρει τους αλιείς μικρής κλίμακας στο επίκεντρο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τα μέσα διαβίωσής τους. Το έργο θα βασιστεί στο σύνολο του έργου και των επιτευγμάτων του μεσογειακού προγράμματος LIFE που ξεκίνησε το 2015, ενισχύοντας την ικανότητα των μελών του να συμμετέχουν στις αποφάσεις που επηρεάζουν τα μέσα διαβίωσής τους, καθώς και παρέχοντας μια ειδική φωνή για τους ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΕΣ στην περιοχή της Μεσογείου. Με μεσογειακή προοπτική, το έργο θα επικεντρωθεί σε 2 κύριες γεωγραφικές περιοχές: τη Θάλασσα του Αλμποράν και τα Στενά της Σικελίας. Το έργο αρθρώνεται σε μια σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων:

 • Βελτίωση της κατανόησης του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας
 • Αξιοποίηση των τοπικών γνώσεων των αλιέων (για τα είδη, τους οικοτόπους, την κλιματική αλλαγή)
 • Προώθηση της διακυβέρνησης με βάση τη συνδιαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και άλλων περιοχών που προορίζονται για αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας των αλιέων και των οργανώσεών τους να συμμετέχουν σε φόρουμ πολιτικής και λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων στο Μεσογειακό Συμβουλευτικό Συμβούλιο (MedAC), στο έργο MedFish4Ever που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM).
 • Εντοπισμός και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και αποθάρρυνση των κακών πρακτικών μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων ανταλλαγών, εργαστηρίων, ομάδων συζήτησης και επικοινωνιών.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας του LIFE ως νόμιμου φορέα εκπροσώπησης των συμφερόντων των αλιέων μικρής κλίμακας μέσω της αύξησης των μελών.
 • Ενίσχυση της AKTEA - του δικτύου γυναικών στην αλιεία - μέσω μιας σειράς έκτακτων δράσεων και δραστηριοτήτων.
Med+people
20160723_195019
_20170526_161814
2016-02-09 22.02.42
group-photo
Mediterranee_02_EN
KIMG0690

Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, οι τοπικές οργανώσεις αλιέων μπορούν να βασιστούν την αφοσιωμένη υποστήριξη του Συντονιστή του LIFE για τη Μεσόγειο και δύο Υπευθύνων Έργου με καλή γνώση της μεσογειακής αλιείας και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που την επηρεάζουν. Το έργο τους είναι καθοριστικό για την οικοδόμηση συνεργειών σε ολόκληρη την Περιφέρεια και αφορά πολλές χώρες, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Κροατία και κράτη εκτός ΕΕ, όπως οι χώρες του Μαγκρέμπ και η Τουρκία. Το προσωπικό του LIFE επί τόπου και στο γραφείο των Βρυξελλών είναι πάντα διαθέσιμο για να υποστηρίξει τις οργανώσεις αλιέων μικρής κλίμακας και να συντονίσει τις δράσεις του με άλλες οργανώσεις αλιέων σε χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες, με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Χάρη στο έργο MAVA, το LIFE θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις αλιευτικές κοινότητες μικρής κλίμακας τα επόμενα 3 χρόνια και να τις βοηθήσει να διαμορφώσουν και να διασφαλίσουν το μέλλον τους ως αναπόσπαστο μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη Μεσόγειο Θάλασσα. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

DG Mare

Farnet

MAVA

MedAC

GFCM

ICCAT 

Μέσα ενημέρωσης από τη Μεσόγειο

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣ ΔΕΛΤΊΟ

* υποδεικνύει ότι απαιτείται
elGreek