Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η λύση που προσφέρει αξιοπρεπή διαβίωση και υγιή ωκεανό

Ένα πρόβλημα που επηρεάζει τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη

Τα ευρωπαϊκά ιχθυαποθέματα υποφέρουν από χρόνια υπεραλίευση, με περίπου 40% των αποθεμάτων του Ατλαντικού να αλιεύονται σε επίπεδα άνω των βιώσιμων, και 85-90% στην περίπτωση των αποθεμάτων της Μεσογείου. Οι αλιευτικοί στόλοι μικρής κλίμακας είναι μικρο- ή νανο-οικογενειακές επιχειρήσεις, που αλιεύουν καθημερινά φρέσκα ψάρια υψηλής ποιότητας, με τον ιδιοκτήτη και τα μέλη της οικογένειας ως αλιευτικά πληρώματα. Αντιπροσωπεύουν περίπου 70% του ενεργού ευρωπαϊκού στόλου, αλλά είναι σε θέση να αλιεύσουν μόνο 5% του συνολικού όγκου αλιευμάτων λόγω άδικων και λανθασμένων αλιευτικών πολιτικών. Αυτές ευνοούν επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας, πιο βιομηχανοποιημένες.

Από τις απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκη της Ρώμης, και μέσω των διαδοχικών Κοινών Αλιευτικών Πολιτικών, στόχος ήταν η αύξηση του εφοδιασμού σε τρόφιμα μέσω της αύξησης της εξόρυξης ψαριών και η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της αλιείας. Αυτές οι από πάνω προς τα κάτω πολιτικές έχουν ενισχυθεί από ισχυρά λόμπι της βιομηχανικής αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που έχουν ως γνώμονα το βραχυπρόθεσμο κέρδος και όχι τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Οι συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον και τις παράκτιες κοινότητες είναι σοβαρές. Η περιβαλλοντική ζημία περιλαμβάνει:

Υπερεκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων που επιδεινώνεται από τα μη επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και τα αλιευτικά εργαλεία που πλήττουν τον πυθμένα της θάλασσας

Ρύπανση των παράκτιων υδάτων, μεταξύ άλλων από μονάδες εντατικής υδατοκαλλιέργειας

Μαζική απώλεια της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των βασικών ενδιαιτημάτων, αποδυναμώνοντας την ανθεκτικότητα των ωκεάνιων οικοσυστημάτων.

Η μικρής κλίμακας αλιεία χαμηλών επιπτώσεων θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης...

... αλλά 90% των αλιευτικών δυνατοτήτων κατανέμονται σε μεγαλύτερα συμφέροντα, και η διαχείριση των ποσοστώσεων ευνοεί τη συγκέντρωση των αλιευτικών δικαιωμάτων σε όλο και λιγότερα χέρια. Αυτό σημαίνει ότι οι αλιείς μικρής κλίμακας αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό τόσο για την πρόσβαση στα ιχθυαποθέματα όσο και στις αγορές, όπου οι μαζικές εκφορτώσεις από επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας έχουν καταθλιπτική επίδραση στις τιμές, καθιστώντας τους αλιείς μικρής κλίμακας τιμοκατασκευαστές. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα:

Η αλιεία χαμηλού αντίκτυπου χάνει τη βιωσιμότητά της

Έλλειψη ανακούφισης των γενεών

Απώλεια θέσεων εργασίας

Παράκτιες κοινότητες σε παρακμή

Η λύση που παρέχει το LIFE

Ένωση και ενδυνάμωση των αλιέων μικρής κλίμακας ως βασικών παραγόντων περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής

Παρέχοντας ισχυρή και αποτελεσματική εκπροσώπηση στους αφοσιωμένους αλιείς μικρής κλίμακας και παρέχοντας φωνή και υποστήριξη στις ενώσεις τους σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το LIFE αποτελεί μέρος της απαραίτητης συστημικής αλλαγής.

Το LIFE λειτουργεί σε 5 κύριους άξονες, οι οποίοι μαζί αντιμετωπίζουν την αλλαγή του συστήματος:

Fisher-block-colour001

Ως αντιπροσωπευτικό όργανο με ενιαία, ενιαία και αφοσιωμένη φωνή σε επίπεδο ΕΕ.

Ως φορέας άσκησης πίεσης, που υπερασπίζεται δίκαιες και βιώσιμες αλιευτικές πολιτικές με επίκεντρο τις ΕΑΛΠ χαμηλού αντίκτυπου.

Ως φορέας υποστήριξης, ενισχύοντας την ικανότητα των SSF και των οργανώσεών τους να γίνουν φορείς αλλαγής.

Για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος τροφίμων, με πρωτοβουλία των εταίρων στο "Foodnected" project.

Μέσω μιας νέας προσέγγισης στην κατάρτιση που προσελκύει, παρακινεί και υποστηρίζει τους νεότερους αλιείς.

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Το LIFE συνεργάζεται με τα μέλη του και τους φορείς χάραξης πολιτικής για την επίτευξη 6 από τις 17 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

 

UN-SDG-goals_icons-individual-rgb-05-en
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-08
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-10
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-12
Sustainable_Development_Goal_14
Sustainable_Development_Goal_16
2016-03-15-18.40.34-Copy-scaled

Το έργο του LIFE έχει ως στόχο να διασφαλίσει:

Υψηλός κοινωνικός αντίκτυπος

Χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Δίκαιη πρόσβαση σε πόρους και αλιευτικούς τόπους

Η διαχείριση της αλιείας γίνεται με βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, χωρίς ιδιωτικοποιήσεις και λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Δίκαιη πρόσβαση στις αγορές

Οι αλιείς αποκτούν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν μια δίκαιη τιμή για τα προϊόντα τους, η οποία αντικατοπτρίζει την ποιότητα και την κοινωνική τους αξία. 

Συμμετοχική λήψη αποφάσεων και βελτιωμένη διακυβέρνηση

Οι αλιείς μικρής κλίμακας συμμετέχουν ισότιμα με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαμόρφωση τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών αλιευτικών πολιτικών και διαχείρισης.

Βιώσιμα και δίκαια συστήματα τροφίμων

Αναπτύσσονται άμεσες πωλήσεις και σύντομες αλυσίδες αξίας, βοηθώντας τις τοπικές οικονομίες να ευδοκιμήσουν και επιτρέποντας στους καταναλωτές και τους αλιείς να έχουν άμεσες και διαφανείς σχέσεις.

Οι γυναίκες στην αλιεία είναι ορατές και αναγνωρισμένες

Ο ρόλος των γυναικών αναγνωρίζεται και η εργασία τους ανταμείβεται δίκαια χάρη στη συνεργασία μας με την AKTEA

Ανακούφιση γενεών

Οι νέοι έχουν κίνητρο να γίνουν νέοι ψαράδες χαμηλών επιπτώσεων

fisher-05-2
fisher-03-3

Τεχνικές αλιείας χαμηλών επιπτώσεων

Οι αλιείς χρησιμοποιούν τις καταλληλότερες μεθόδους, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στα ιχθυαποθέματα, τη βιοποικιλότητα και το θαλάσσιο περιβάλλον, και προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή.

Ανάκτηση των ιχθυαποθεμάτων

Τα ψάρια μεταναστεύουν, αναπτύσσονται και αναπαράγονται, το καθένα έχει την κατάλληλη εποχή για να αλιευθεί και να γίνει σεβαστό από τους αλιείς των ΕΑΛ με χαμηλό αντίκτυπο. Προωθούν τα σχέδια διαχείρισης και τις ΜΠΕ όταν βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία και εκτιμάται η ΤΕΚ

Το SSF συμβάλλει στην επίτευξη πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας. Η παραδοσιακή οικολογική γνώση εκτιμάται και ενσωματώνεται με τη θαλάσσια επιστήμη στη διαχείριση της αλιείας. 

Χαμηλό αποτύπωμα

Πρόληψη της ρύπανσης, ενθάρρυνση της απαλλαγής από τον άνθρακα και βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, ώστε η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμων να συμβάλλουν στο σεβασμό των βιοφυσικών ορίων του πλανήτη μας.

Στρατηγική του LIFE 2021-2025

Το LIFE ξεκίνησε το 2012, τέθηκε σε λειτουργία το 2015 και το 2020 είχε εξασφαλίσει τη θέση του ως το η πρώτη πανευρωπαϊκή οργάνωση με αποκλειστικό σκοπό την εκπροσώπηση και υποστήριξη των ευρωπαίων αλιέων μικρής κλίμακας

Το στρατηγικό σχέδιο του LIFE για την περίοδο 2021-25 βασίζεται σε μια θεωρία αλλαγής που επικυρώθηκε μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης με ένα ευρύ φάσμα βασικών ενδιαφερομένων. Το όραμα του LIFE είναι οι ευρωπαίοι αλιείς μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο να γίνουν κύριοι του μέλλοντός τους και θεματοφύλακες της θάλασσας. Θα είναι οικονομικά ανεξάρτητες, συμβάλλοντας στην ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ωκεανών.

Fisher-block-colour002

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣ ΔΕΛΤΊΟ

* υποδεικνύει ότι απαιτείται
elGreek