Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δήλωση

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αλιέων Βιοτεχνικής Αλιείας - 2012

Οι μικρής κλίμακας παράκτιοι αλιείς και οι συλλέκτες οστρακοειδών της Ευρώπης

Κοινή δήλωση των ευρωπαίων αλιέων και οστρακοκαλλιεργητών που αλιεύουν βιοτεχνικά και με χαμηλές επιπτώσεις Νοέμβριος 2012

Εμείς, οι βιοτεχνικοί αλιείς και οι αλιείς οστρακοειδών της Ευρώπης με χαμηλές επιπτώσεις...

... έχουν συγκεντρωθεί για να συζητήσουν την κατάστασή μας και να υποβάλουν αίτηση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την προστασία των μέσων διαβίωσης, των κοινοτήτων και της κληρονομιάς μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι για να ευδοκιμήσει η ευρωπαϊκή αλιεία, η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) πρέπει να σταματήσει τη μη βιώσιμη αλιεία και να θέσει τους βιοτεχνικούς αλιείς και τους αλιείς με χαμηλές επιπτώσεις στο επίκεντρο του αλιευτικού μέλλοντος της Ευρώπης.

Οι επιχειρήσεις μας και τα μέσα διαβίωσής μας εξαρτώνται πάντα από τα αποθέματα ψαριών στους τοπικούς μας αλιευτικούς τόπους. Σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα σκάφη, δεν μπορούμε να στραφούμε σε νέα αλιευτικά πεδία όταν τα δικά μας υπεραλιεύονται. Σήμερα, η εργασία μας απειλείται από την ανθρώπινη πίεση στις παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της μη βιώσιμης αλιείας, και από την αλλαγή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Είμαστε καλοί διαχειριστές του περιβάλλοντος όπου εργαζόμαστε εδώ και αιώνες, ρυθμίζοντας την αλιευτική μας προσπάθεια ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, για να διατηρήσουμε την επιχείρησή μας και τον τρόπο ζωής μας. Προσαρμοζόμασταν πάντα στις ιδιαιτερότητες των αλιευτικών περιοχών μας, προσαρμόζοντας τις τεχνικές μας, εστιάζοντας σε διαφορετικά είδη και λαμβάνοντας υπόψη το εποχιακό βιολογικό πρότυπο των ψαριών. Η εργασία μας έχει σχετικά χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στους θαλάσσιους οικοτόπους και παράγει μόνο μικρές ποσότητες απορριμμάτων.

Χρησιμοποιούμε επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία χαμηλών επιπτώσεων. Ο ιδιοκτήτης εργάζεται στο αλιευτικό σκάφος και τηρούμε τους κανόνες διαχείρισης ή, εάν οι κανόνες αυτοί απουσιάζουν ή είναι ανεπαρκείς, εφαρμόζουμε αυτοεπιβαλλόμενα μέτρα για την προστασία των αλιευτικών πόρων και των ενδιαιτημάτων τους. Αυτός ο τρόπος εργασίας δημιουργεί έναν σταθερό κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό δεσμό με τις κοινότητές μας.
Διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στην αγορά θαλασσινών, καθώς είμαστε σε θέση να προμηθεύουμε φρέσκα, υψηλής ποιότητας, ποικίλα, τοπικά αλιευμένα προϊόντα, σεβόμενοι τα εποχικά βιολογικά πρότυπα των ειδών και συχνά παραδίδοντας απευθείας στον καταναλωτή.

Αντιπροσωπεύουμε περίπου 80% του αλιευτικού στόλου της ΕΕ με βάση τον αριθμό των σκαφών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, αποτελούμε περισσότερο από το ήμισυ του εργατικού δυναμικού πλήρους απασχόλησης στη θάλασσα. Οι επιχειρήσεις μας δημιουργούν επίσης πολλές βοηθητικές θέσεις εργασίας στην ξηρά.
Από την έναρξη της ΚΑλΠ, έχουμε υποφέρει από ένα άδικο και ανισόρροπο πλαίσιο πολιτικής: η πλειονότητα των αλιευτικών ποσοστώσεων και των επιδοτήσεων της ΕΕ έχουν διοχετευθεί σε αλιευτικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυξάνοντας την αλιευτική ικανότητα του υπεράκτιου στόλου, ενώ ταυτόχρονα στερούν τα δικαιώματα και περιθωριοποιούν τις μικρής κλίμακας, βιώσιμες αλιευτικές δραστηριότητες. Είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι παρέχεται τόσο μεγάλη στήριξη σε επιχειρήσεις με μεγάλο αντίκτυπο, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούν βραχυπρόθεσμες συμβάσεις εργασίας και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό και παρέχουν ελάχιστα πραγματικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες. Εν τω μεταξύ, πολλοί από εμάς χάνουν τις δουλειές τους ή αναγκάζονται να αναζητήσουν ένα δεύτερο εισόδημα.

Δεν αισθανόμαστε ότι εκπροσωπούμαστε επαρκώς από τις εθνικές μας κυβερνήσεις, τους εκπροσώπους του αλιευτικού τομέα στις Βρυξέλλες, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το αλιευτικό μέλλον της Ευρώπης έγκειται στις βιώσιμες, χαμηλού αντίκτυπου παράκτιες αλιευτικές δραστηριότητες που εφαρμόζουμε.

Επί του παρόντος, περισσότερα από 60% των ευρωπαϊκών ιχθυαποθεμάτων αλιεύονται σε βιώσιμα όρια ή πέραν αυτών. Μόνο αν η ΚΑλΠ υποστηρίξει τη στροφή από τις μη επιλεκτικές, υψηλού αντίκτυπου και εντάσεως καυσίμων μεθόδους αλιείας, θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα ιχθυαποθέματα της Ευρώπης, να συνεχίσουμε να παρέχουμε βιώσιμα αλιευμένα θαλασσινά και να εξασφαλίσουμε μια μόνιμη πηγή εισοδήματος για τον αλιευτικό τομέα, καθώς και για τις παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από αυτόν.
Είναι καιρός να θέσουμε τους βιώσιμους, βιοτεχνικούς και χαμηλού αντίκτυπου αλιείς της Ευρώπης στο επίκεντρο της μελλοντικής ΚΑλΠ. Ζητάμε από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ να:

1) Παραχωρήστε το δικαίωμα αλιείας σε όσους ψαρεύουν με βιώσιμο τρόπο,
2) Μείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας του στόλου, όπου υπάρχει, με παράλληλη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην βιοτεχνική αλιεία χαμηλών επιπτώσεων,
3) Τερματισμός των επιβλαβών επιδοτήσεων και των μη βιώσιμων και καταστροφικών πρακτικών,
4) Αποκατάσταση της υγείας των θαλασσών μας στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Εμείς, οι Ευρωπαίοι βιοτεχνικοί αλιείς και αλιείς χαμηλών επιπτώσεων ...

... θέλουμε να αφήσουμε μια κληρονομιά υγιών θαλασσών και ωκεανών σε έναν κόσμο όπου θα υπάρχει λιγότερη αλιεία, αλλά καλύτερη αλιεία. Θέλουμε οι γιοι και οι κόρες μας να ψαρεύουν σε υγιείς ωκεανούς με ακμάζοντα ιχθυαποθέματα και να τρώνε καλύτερης ποιότητας ψάρια από αυτά που τρώνε οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα. Εμείς, η πλειοψηφία των αλιέων που είναι διαχειριστές του θαλάσσιου περιβάλλοντος, απαιτούμε να ακουστεί η συλλογική μας φωνή πριν να είναι πολύ αργά.

Λεπτομερείς εκτιμήσεις για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην ΕΕ

1) Παραχώρηση του δικαιώματος αλιείας σε όσους αλιεύουν με βιώσιμο τρόπο
Η ΚΑλΠ πρέπει να χορηγεί κατά προτεραιότητα πρόσβαση στους αλιείς που έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και προσθέτουν τη μεγαλύτερη αξία στις τοπικές αλιευτικές δραστηριότητες και κοινότητες. Η πρόσβαση στα ψάρια πρέπει να συνδέεται με τις επιδόσεις των επιμέρους φορέων εκμετάλλευσης βάσει περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Πρέπει να ευνοούνται οι αλιείς που χρησιμοποιούν βιώσιμες πρακτικές, με ελάχιστα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, υψηλό ποσοστό απασχόλησης σε σχέση με τον όγκο των αλιευμάτων και λιγότερη εξάρτηση από επιδοτήσεις και καύσιμα. Με τον τρόπο αυτό, η απασχόληση που σχετίζεται με την αλιεία μπορεί να διατηρηθεί και τα οφέλη από την αλιευτική δραστηριότητα να διαχυθούν ευρύτερα στις παράκτιες κοινότητες.
Η ΚΑλΠ πρέπει να αναγνωρίσει ότι η ποσόστωση (το δικαίωμα αλιείας) είναι δημόσιο αγαθό και όχι ιδιωτική ιδιοκτησία και να κατανέμει τις αλιευτικές δυνατότητες με τρόπο που να επιβραβεύει τις βιώσιμες μεθόδους αλιείας. Κατά συνέπεια, είμαστε αντίθετοι μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις (TFCs), ένα σύστημα που ουσιαστικά ιδιωτικοποιεί την πρόσβαση στις αλιευτικές δυνατότητες και είναι πιθανό να παγιώσει τους θαλάσσιους πόρους στα χέρια λιγότερων και ισχυρότερων φορέων. Είμαστε κατά της ιδιωτικοποίησης της θάλασσας και των πόρων της.

2) Μείωση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, όπου υπάρχει, χωρίς να τίθενται εκτός λειτουργίας οι βιοτεχνικοί αλιείς χαμηλού αντίκτυπου
Εκτιμάται ότι οι αλιευτικοί στόλοι της ΕΕ μπορούν, σε πολλές περιπτώσεις, να ασκήσουν αλιευτική πίεση σε αποθέματα που είναι δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη από το βιώσιμο επίπεδο. Η νέα ΚΑλΠ πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, διασφαλίζοντας ότι αυτή αξιολογείται σε σχέση με την κατάσταση των αποθεμάτων στους αλιευτικούς στόχους. Οι προσπάθειες για τη μέτρηση της αλιευτικής ικανότητας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα ενός σκάφους ή στόλου να αλιεύει ψάρια και όχι μόνο τον αριθμό, το μέγεθος και την ισχύ των μηχανών των σκαφών.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να θέσουν επειγόντως σε εφαρμογή σχέδια δράσης για τη μείωση της αλιευτικής ικανότητας, όπου υπάρχει πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, και να μετατοπίσουν την ικανότητα σε μεθόδους αλιείας με χαμηλό αντίκτυπο, χωρίς να υπερβούν τα βιώσιμα επίπεδα αλιευτικής πίεσης. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν στενά με τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης της αλιείας και να διασφαλίσουν ότι δεν θα εξάγουμε απλώς τα προβλήματα της υπεραλίευσης και της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε αλιευτικούς τόπους εκτός των υδάτων της ΕΕ. Υπάρχουν πολλές λανθασμένες περιπτώσεις όπου δημόσιο χρήμα χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για τη διάλυση σκαφών και για την ανανέωση μέρους του στόλου, με αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αλιευτικής ικανότητας, ιδίως στο τμήμα του στόλου με τις μεγάλες επιπτώσεις, και την εξάντληση των αποθεμάτων.
Τονίζουμε την ανάγκη να αλιεύουμε λιγότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει σε βάρος εκείνων που χρησιμοποιούν πιο βιώσιμες πρακτικές. Η νέα ΚΑλΠ πρέπει να εγγυάται έναν αλιευτικό τομέα που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα έναντι της ποσότητας: να αλιεύει λιγότερο, αλλά πιο έξυπνα.

3) Τερματισμός των επιβλαβών επιδοτήσεων και των μη βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών
Η εκβιομηχάνιση του αλιευτικού τομέα είχε ως αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές θάλασσες να υποφέρουν από δεκαετίες καταστροφικής αλιείας και υπεραλίευσης.
Ο ευρωπαϊκός στόλος λαμβάνει επιδοτήσεις ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων δαπανάται σε καταστροφικές και μερικές φορές ακόμη και παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) πρέπει να επικεντρωθεί στη στήριξη της μετάβασης των αλιευτικών κοινοτήτων και των φορέων εκμετάλλευσης σε μια πιο βιώσιμη προσέγγιση.
Όλοι οι Ευρωπαίοι αλιείς πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τους κανονισμούς. Τα σκάφη ή οι φορείς που συλλαμβάνονται να αλιεύουν παράνομα δεν θα πρέπει να λαμβάνουν μελλοντικές επιδοτήσεις. Η νέα ΚΑλΠ πρέπει να ενισχύσει και να ενισχύσει τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου που πρέπει να ασκούνται ομοιόμορφα και δίκαια σε ολόκληρη την Ένωση και πέραν αυτής.
Κάθε χρόνο απορρίπτονται από τα ευρωπαϊκά σκάφη στον βορειοανατολικό Ατλαντικό 1,3 εκατομμύρια τόνοι ψαριών. Η μεταρρυθμισμένη ΚΑλΠ πρέπει να περιλαμβάνει σαφή βήματα προς την κατεύθυνση του στόχου της μηδενικής απόρριψης, που θα συμπληρώνεται από αυστηρούς κανόνες σχετικά με την επιλεκτικότητα, το μέγεθος και το βάρος, ιδίως της μηχανότρατας, της βυθοκόρησης και άλλων κινητών εργαλείων. Αυτό θα μείωνε τα ανεπιθύμητα αλιεύματα και τη δίψα για συνεχείς αυξήσεις της ισχύος των μηχανών. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη πιο επιλεκτικών αλιευτικών πρακτικών, να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ αλιέων και επιστημόνων και να παράσχει ουσιαστική υποστήριξη για τη δημιουργία αντιπροσωπευτικών φορέων του βιοτεχνικού τομέα χαμηλών επιπτώσεων. Πρέπει να απαγορευτούν οι καταστροφικές μέθοδοι αλιείας που ασκούν βλαβερές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως ορισμένες μορφές βαρέων κινητών εργαλείων και η στόχευση ανώριμων και υπομεγεθών ψαριών. Όσοι εφαρμόζουν καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως βιοτεχνικοί, βιώσιμοι αλιείς στο πλαίσιο της ΚΑλΠ.

4) Αποκατάσταση της υγείας των θαλασσών μας στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο
Η ευρωπαϊκή διαχείριση της αλιείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές τοπικές και περιφερειακές πραγματικότητες και να θέτει στο επίκεντρό της τον τομέα της βιοτεχνικής αλιείας. Θα πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία και τις δεξιότητες των ανθρώπων που συνδέονται άμεσα με την αλιεία. Η τεχνογνωσία και οι εμπειρικές γνώσεις τους πρέπει να εκτιμηθούν και να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερη συνεργασία με τις κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές, τους επιστημονικούς φορείς, τις συμβουλευτικές επιτροπές, τους αλιείς χαμηλής επίπτωσης και τους βιοτεχνικούς αλιείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο μιας δομής συνδιαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης σχεδίων βιώσιμης διαχείρισης.
Στο πλαίσιο της νέας ΚΑλΠ, η έρευνα σχετικά με την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και τα μέτρα αποκατάστασης πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένης χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ.
Η εφαρμογή μιας προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας με βάση το οικοσύστημα, η οποία διασφαλίζει το θαλάσσιο περιβάλλον, θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση. Τα όρια αλιείας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και η νέα ΚΑλΠ πρέπει να διασφαλίσει ότι έως το 2015 όλα τα ιχθυαποθέματα θα έχουν ανακάμψει σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν βιώσιμα αλιεύματα.
Τα θαλάσσια καταφύγια αποτελούν μία από τις λύσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της αλιείας. Όπως και για κάθε άλλο μέτρο διατήρησης, η εγκατάστασή τους πρέπει να γίνεται με κατάλληλες διαβουλεύσεις και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των αλιέων με χαμηλές επιπτώσεις.

Δήλωση αποστολής

1. Η πλατφόρμα LIFE δημιουργήθηκε ως μια ενιαία, ισχυρή και χωρίς αποκλεισμούς φωνή για την εκπροσώπηση των συμφερόντων των αλιέων και των γυναικών μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πνεύμα της Κοινής Διακήρυξης που υπογράφηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αλιέων Μικρής Κλίμακας το 2012. Αποστολή της είναι να επιτύχει συνθήκες στις οποίες η αλιεία θα διεξάγεται με βιώσιμο τρόπο και οι αλιείς και οι γυναίκες μικρής κλίμακας χαμηλού αντίκτυπου στην Ευρώπη θα μπορούν να μεγιστοποιήσουν την κοινωνική και οικονομική τους βιωσιμότητα. Το LIFE δίνει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους αλιείς και γυναίκες μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο να αναπτύσσουν και να κοινοποιούν συλλογικές θέσεις και να επηρεάζουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Το LIFE λειτουργεί ως πλατφόρμα και προωθεί τη δημιουργία περιφερειακών και εθνικών οργανώσεων αλιείας χαμηλού αντίκτυπου στα κράτη μέλη της ΕΕ όπου δεν υπάρχει εκπροσώπηση.

2. Το LIFE στοχεύει στην επίτευξη βιωσιμότητας στην αλιεία, μέσω διαχείρισης που:

  • Παραχωρεί το δικαίωμα αλιείας σε όσους αλιεύουν με βιώσιμο τρόπο,
  • Εξαλείφει την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου όπου υπάρχει, διατηρώντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας στην αλιεία μικρής κλίμακας με χαμηλές επιπτώσεις,
  • τερματίζει τις επιβλαβείς επιδοτήσεις και τις μη βιώσιμες και καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές- και
  • Αποκαθιστά την υγεία των θαλασσών μας στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

3. Τα μέλη του LIFE είναι οργανισμοί που έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την αποστολή του LIFE και την Κοινή Διακήρυξη. Το LIFE εκπροσωπεί τους αλιείς και τις γυναίκες που χρησιμοποιούν εργαλεία με χαμηλό αντίκτυπο όσον αφορά την επιλεκτικότητα και τις επιπτώσεις στους θαλάσσιους οικοτόπους. Εργάζονται με τα δικά τους σκάφη και δεσμεύονται να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους, τηρώντας τους κανόνες ή, όπου αυτοί οι κανόνες απουσιάζουν ή είναι ανεπαρκείς, εφαρμόζοντας αυτοεπιβαλλόμενα μέτρα για την προστασία των αλιευτικών πόρων και του περιβάλλοντος. Διατηρούν ισχυρούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με τις κοινότητές τους. Οι αλιείς που εφαρμόζουν καταστροφικές αλιευτικές μεθόδους οι οποίες ασκούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεν είναι επιλεκτικές ή αλιεύουν ψάρια με μικρό μέγεθος δεν θα εκπροσωπούνται από το LIFE.

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣ ΔΕΛΤΊΟ

* υποδεικνύει ότι απαιτείται
elGreek