Overslaan naar inhoud

Een pan-Europees platform van geëngageerde kleinschalige vissers met een gering effect

Als platform van basisorganisaties vertegenwoordigt LIFE de belangen van 33 organisaties in 15 EU-lidstaten, waarbij ongeveer 10.000 kleinschalige vissers uit alle Europese zeebekkens van de Oostzee tot de Zwarte Zee zijn aangesloten.

Wij zijn een vereniging die is opgericht en wordt geleid door kleinschalige vissers (SSF) die zich inzetten voor:

Vissen op een manier die weinig impact heeft

Visserij met een lage impact omvormen tot een aantrekkelijk en economisch levensvatbaar beroep

Instandhouding van de visbestanden en bescherming van het mariene milieu

Het voedselsysteem omvormen tot een eerlijker en duurzamer systeem

Bijdragen tot welvarende kustgemeenschappen

Deze verbintenis is tot uitdrukking gebracht in De statuten van het leven, in verschillende verklaringen, en met specifieke voorstellen over de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU:

Partners & Donateurs

Onze missie om visserijgemeenschappen in heel Europa met elkaar in contact te brengen en mondiger te maken, zou niet mogelijk zijn zonder nauwe samenwerking met een breed scala aan partners en donoren.

Raad van Bestuur

De strategische koers van LIFE wordt ontwikkeld en bewaakt door een gekozen raad van bestuur van werkende vissers uit LIFE's drie regio's.

Oostzee en Noordzee

Wolfgang Albrech

Wolfgang Albrech

Katarzyna Stepanowska

Katarzyna Stepanowska

Bengt Larsson

Bengt Larsson

Atlantische Zee

Seamus Bonner

Seamus Bonner

Treasurer

Gwen Pennarun

Penningmeester
Fernando Gutierrez

Fernando Gutierrez

Middellandse Zee en Zwarte Zee

President

Christian Decugis

President
Bertrand Cazalet

Bertrand Cazalet

Secretary

Luis Rodriguez

Secretaris
Federico Gelmi

Federico Gelmi

Team

De leden van ons team zijn gevestigd in verschillende Europese landen. Wij zijn toegewijde professionals die een hoog niveau van expertise combineren met een sterke toewijding voor kleinschalige vissers en zeeën. We zijn gepassioneerd over het werk dat we doen.

Based in Brussels, with over 40 years of experience in fisheries, including in small-scale fisheries advocacy worldwide. He represents the interests of LIFE’s members in the European Institutions. He is also responsible for the smooth running of the organisation. Contact: deputy@lifeplatform.eu

Uitvoerend secretaris, Brian O'Riordan

Hij is gevestigd in Brussel en heeft meer dan 40 jaar ervaring in de visserij, onder meer op het gebied van belangenbehartiging in de kleinschalige visserij wereldwijd. Hij vertegenwoordigt de belangen van de leden van LIFE bij de Europese instellingen. Hij is ook verantwoordelijk voor de goede werking van de organisatie. Contact: deputy@lifeplatform.eu
Formerly Policy & Communications Officer for The Fisheries Secretariat in Stockholm. Based in Sweden, Christian Coordinates LIFE’s activities in the Baltic and North Seas.  Contact: bans@lifeplatform.eu

Coördinator Oostzee en Noordzee, Christian Tsangarides

Voorheen beleids- en communicatiemedewerker bij het visserijsecretariaat in Stockholm. Christian is werkzaam in Zweden en coördineert de activiteiten van LIFE in de Oostzee en de Noordzee. Contact: bans@lifeplatform.eu
Based in Barcelona, with a background in marine biology and practical experience in project management and supporting small-scale fishers organisations, Marta is in charge of all matters relating to the Med.  Contact: med@lifeplatform.eu

Coördinator Middellandse Zee, Marta Cavallé

Marta is gevestigd in Barcelona, heeft een achtergrond in mariene biologie en praktische ervaring in projectbeheer en ondersteuning van kleinschalige vissersorganisaties, en is verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de Middellandse Zee. Contact: med@lifeplatform.eu
Based in Rome, Barbara is a communications professional who has established a company to manufacture fish leather from the fish skins collected by a community of female shell fishers in the south of Brazil. She has joined LIFE to support their communications efforts. Contact: communications@lifeplatform.eu

Marketing and Communications Officer, Barbara della Rovere

Based in Rome, Barbara is a communications professional who has established a company to manufacture fish leather from the fish skins collected by a community of female shell fishers in the south of Brazil. She has joined LIFE to support their communications efforts. Contact: communications@lifeplatform.eu
A biologist and qualified seafarer, with experience aboard small-scale fishing vessels, Macarena is based in Southern Spain working with communities and managing projects on the ground.

Projectleider voor de Alboran Zee, Macarena Molina

Macarena is biologe en gediplomeerd zeevaarder, met ervaring aan boord van kleinschalige vissersschepen. Zij werkt in Zuid-Spanje met gemeenschappen en beheert projecten ter plaatse.
A founding Director of LIFE, and long time commercial fisherman with significant experience of representing fishermen at every level. Based in the UK and advising on all issues, great and small.

Senior adviseur, Jeremy Percy

Oprichter en directeur van LIFE, commercieel visser met veel ervaring in het vertegenwoordigen van vissers op elk niveau. Hij is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en geeft advies over alle grote en kleine kwesties.
Marine Biologist from Cyprus working closely with the Pan Cypriot Association of Professional Coastal Fishermen, a member association of LIFE.

Projectleider voor Cyprus, Antonis Petrou

Mariene bioloog uit Cyprus die nauw samenwerkt met de Pan-Cypriotische vereniging van beroeps-kustvissers, een vereniging die lid is van LIFE.
Born in a family of fishers, she often accompanies her husband on the boat. Marthese is LIFE’s point of contact with Maltese fishing communities.

Marthese Degabriele

Ze is geboren in een familie van vissers en vergezelt haar man vaak op de boot. Marthese is het contactpunt van LIFE met de Maltese vissersgemeenschappen.
Manuela Trovato has a background in economic anthropology and local economic development and is experienced in participatory approaches. Manuela supports grassroots initiatives in Southern Italy.

Project Manager in Zuid-Italië, Manuela Trovato

Manuela Trovato heeft een achtergrond in economische antropologie en lokale economische ontwikkeling en is ervaren in participatieve benaderingen. Manuela ondersteunt grassroots initiatieven in Zuid-Italië.
Annya Crane is a researcher in maritime anthropology, she believes in interdisciplinarity to understand the challenges faced by small-scale fishing communities and marine conservation. She supports LIFE’s work in Menorca.

Projectmanager en communicatiemedewerker op de Balearen, Annya Crane

Annya Crane is een onderzoekster in maritieme antropologie. Ze gelooft in interdisciplinariteit om de uitdagingen van kleinschalige vissersgemeenschappen en het behoud van de zee te begrijpen. Zij ondersteunt het werk van LIFE in Menorca.

Tijdlijn

 • 2009-2012

  Hoe het allemaal begon

  De kiem van LIFE werd gelegd in de aanloop naar de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) in 2012. Dankzij verschillende initiatieven om kleinschalige vissers een stem te geven in dit baanbrekende proces, vertegenwoordigers van de kleinschalige visserij konden bijeenkomen en deelnemen aan het raadplegingsproces over het "Groenboek" in 2009 en 2010, en konden allianties aangaan met tal van gelijkgestemde organisaties.  

  Samen hebben ze verzocht om degenen die op de meest duurzame wijze vissen, prioritaire toegang tot de visbestanden te verlenenen voor een eerlijke herverdeling van de visserijrechten aan kleinschalige vissers.

 • 2012-2013

  HET LEVEN IS FORMEEL GELANCEERD

  LIFE werd gelanceerd in 2012 tijdens het eerste Europese Congres voor ambachtelijke vissers in Brussel, en geconsolideerd tijdens een tweede congres in 2013 in Santiago. Deze twee bijeenkomsten dienden om de stichtende leden van LIFE bijeen te brengen, de strategische richting van LIFE te bepalen en haar visie en missie .

 • 2014

  DE START VAN HET LEVEN

  Dankzij een genereuze opstartsubsidie kon LIFE zich in 2014 in het Verenigd Koninkrijk laten registreren en in 2015 een kantoor in Brussel openen.

 • 2015

  HET LEVEN ZET ZIJN EERSTE STAPPEN

  Nadat LIFE zijn aanwezigheid in Brussel had gevestigd, begon het te werken aan

  • een krachtiger stem te laten horen voor kleinschalige vissers in heel Europa,
  • kleinschalige vissers met een lage impact vertegenwoordigen bij de Europese instellingen in Brussel en
  • steun te verlenen aan nationale organisaties die kleinschalige vissers vertegenwoordigen. 
 • 2016

  HET LEVEN VERTAKT ZICH

  PROGRAMMA VOOR DE BALTISCHE EN NOORDZEE

  LIFE ontvangt een eenmalige subsidie van de Europese Commissie in het kader van de regeling Proefproject "Steunmaatregelen voor de kleinschalige visserij", voor het opstellen van een werkprogramma in de Oostzee en de Noordzee. Een groot succes was de verkiezing van 5 LIFE-lidorganisaties in het uitvoerend comité van de Adviesraad voor de Oostzee (BSAC).

  LEVEN werd door de Europese instellingen erkend als spreekbuis voor kleinschalige vissers op EU-niveau en wordt actief in 6 van de 10 adviesraden

  DERDE EUROPEES CONGRES VAN AMBACHTELIJKE VISSERS 

  LIFE organiseert het Derde Congres van Europese ambachtelijke vissers in Warschau, waar vertegenwoordigers van alle aangesloten organisaties bijeenkomen. Tijdens deze bijeenkomst werd het startsein gegeven voor de overkoepelende strategie van LIFE voor de komende 10 jaar.

  LIFE VERBINDT ZICH ERTOE DE STRIJD VAN VROUWEN IN DE KLEINSCHALIGE VISSERIJ TE STEUNEN

  Het Congres heeft ook toegezegd werken in strategisch partnerschap met AKTEAhet Europees netwerk van vrouwenorganisaties in de visserij en aquacultuur. LIFE heeft zich ertoe verbonden binnen de organisatie een specifiek programma voor vrouwen in de visserij te ondersteunen

 • 2018

  VERSTERKING VAN HET MEDITERRAAN PROGRAMMA

  De Programma van de MAVA-stichting voor het Middellandse-Zeebekken  en LIFE gaan een driejarig partnerschap aan, waardoor de capaciteit van LIFE in dit belangrijke zeebekken aanzienlijk wordt versterkt. 

  LIFE neemt deel aan en levert een bijdrage tot het door de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) geleide proces voor de opstelling van het Regionaal Actieplan voor Kleinschalige Visserij in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee (RPOA-SSF). LIFE wordt stichtend lid van de "Vrienden van de Kleinschalige Visserij" in de GFCM, een groep die zich ertoe heeft verbonden de uitvoering van het RPOA-SSF te ondersteunen. 

  Eind 2018 maakte Brexit het voor LIFE noodzakelijk om over te stappen naar een EU-lidstaat en zijn Britse activiteiten te sluiten. LIFE wordt geregistreerd als een Not for Profit Association (VZW) in België.

 • 2019

  Groeien

  PULSKORVISSERIJ IS VERBODEN

  Na een lange campagne, gestart door LIFE in 2016, stemt het Europees Parlement in de plenaire vergadering om verbod op het vissen met elektrische "puls trawls".

  STRATEGISCHE PLANNING

  LIFE begint aan een interne reflectie door middel van een proces van evaluatie en strategische planning, waarbij de leden worden betrokken en overleg wordt gepleegd met verschillende belanghebbenden.  

  LIFE vertegenwoordigt nu 33 leden in 15 lidstaten (met ca. 10.000 vissers).

  EEN EERLIJKE DEAL VOOR DE KLEINSCHALIGE VISSERIJ?

  De Commissie Pech van het Europees Parlement organiseert een discussie over "Een eerlijke deal voor  kleinschalige, ambachtelijke en kustvissers SSF bij de toewijzing van vangstmogelijkheden", op initiatief van LIFE, waarin wordt benadrukt hoe het GVB een "scheve zee" heeft gecreëerd die discriminerend is voor de SSF.

 • 2020-2021

  HET VERSTERKEN VAN HET BESTUUR EN DE RICHTING VAN HET LEVEN

  MAVA PARTNERSCHAP VERNIEUWD

  De MAVA-stichting verlengt haar partnerschap met LIFE met twee jaar, tot oktober 2022, waardoor het programma voor het Middellandse Zeegebied zich kan blijven inzetten voor de ondersteuning van de LIFE-leden in het watergebeuren. De steun is bestemd voor partnerschapsinitiatieven, waarbij LIFE wordt gekoppeld aan andere MAVA-partners in het kader van twee strategische initiatieven: "Foodnectednaar een rechtvaardig en duurzaam voedselsysteem in het Middellandse-Zeegebied"; en "Empowerment van de erfenis: schaalvergroting in medebeheer en financieel duurzaam Geen vangst zones / Marine Protected Areas".

  RENTMEESTERS VAN DE BALEAREN

  LIFE wordt een partner van de Stichting Marilles om gedurende een periode van drie jaar op de Balearen te werken. De rol van LIFE bestaat erin contact te leggen met de verenigingen van bosbouwers en hun integratie in de initiatieven voor beschermde gebieden en de daarmee verband houdende initiatieven voor gezamenlijk beheer te bevorderen en de directe verkoop van hun produkten te stimuleren. Het initiatief is gekoppeld aan het partnerschap van LIFE met MAVA. 

  STRATEGISCH 5-JARENPLAN OPGESTELD

  LIFE legt de laatste hand aan de opstelling van een strategisch vijfjarenplan, dat gebaseerd is op een langdurig evaluatieproces. Het plan verbindt LIFE ertoe vissers te verenigen om te komen tot eerlijke visserij, gezonde zeeën en levendige gemeenschappen. Om deze doelstellingen te bereiken, heeft LIFE als onderdeel van het plan een theorie van verandering ontwikkeld. Het strategisch plan wordt in 2021 door de raad van bestuur van LIFE geëvalueerd.

  BLAUWVINTONIJN VOOR DE RECHTER

  Een baanbrekend vonnis van een Franse rechtbank spreekt zich uit in het voordeel van de Franse leden en partners van LIFE, en tegen de Franse regels voor toewijzing van blauwvintonijn vangstquota. De uitspraak heeft gevolgen voor de quotaverdeling in heel Europa.

  HET VERSTERKEN VAN HET BESTUUR EN DE RICHTING VAN HET LEVEN

  LIFE organiseert een onlinevissersforum en algemene vergadering.  De vergadering neemt een verklaring aan over de uitvoering van het GVB 2014, keurt herzieningen van de statuten van LIFE goed, stelt het strategisch plan van LIFE vast en kiest een nieuwe regionale raad van bestuur.

 • Visie 2025

  Vissers van de toekomst

  LIFE's visie voor 2025 is om een samenhangende, goed bestuurde en financieel stabiele Europese koepelorganisatie, bestaande uit organisaties op nationaal en lokaal niveaus die zich toeleggen op de kleinschalige productie van vis met een lage impact (SSF), met inbegrip van organisaties van SSF-visproducenten, met een sterke aanwezigheid in Brussel en op het niveau van de zeebekkens, met personeel en leden verspreid over heel Europa. 

  LIFE-leden worden actoren van veranderingDe vissers van de toekomst hebben inspraak in het Europees beleid, hebben een eerlijke toegang tot de hulpbronnen en de markten, zijn betrokken bij het medebeheer van hun visserijgebieden en hun kinderen kunnen een opleiding tot visser volgen dankzij de ontwikkeling van het LIFE-programma "Vissers van de toekomst".

ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

* geeft aan vereist
nl_NLDutch