Skip to content

Is-soluzzjoni li tipprovdi għajxien deċenti u oċean b'saħħtu

Problema li taffettwa kemm in-nies kif ukoll il-pjaneta

L-istokkijiet tal-ħut Ewropej ibatu minn sajd żejjed kroniku, b'madwar 40 % tal-istokkijiet tal-Atlantiku jinqabdu f'livelli ogħla minn dawk sostenibbli, u 85-90 % fil-każ tal-istokkijiet tal-ħut tal-Mediterran. Flotot tas-sajd fuq skala żgħira huma negozji mikro jew nano-familja, li jaqbdu ħut frisk ta’ kwalità għolja kuljum, bis-sid u l-membri tal-familja bħala ekwipaġġi tas-sajd. Dawn jirrappreżentaw madwar 70 % tal-flotta Ewropea attiva iżda jistgħu jieħdu biss 5 % tal-volum tal-qbid totali minħabba politiki tas-sajd inġusti u żbaljati. Dawn jiffavorixxu operazzjonijiet fuq skala akbar, aktar industrijalizzati.

Sa mill-bidu bikri tal-Unjoni Ewropea bit-Trattat ta’ Ruma, u permezz ta’ Politiki Komuni tas-Sajd suċċessivi, l-għan kien li jiżdiedu l-provvisti tal-ikel permezz ta’ żieda fl-estrazzjoni tal-ħut, u li jiżdiedu l-impjiegi fis-settur tas-sajd. Dawn il-politiki minn fuq għal isfel ġew imsaħħa minn lobbies qawwija tas-sajd industrijali u l-akkwakultura, li huma mmexxija minn profitt għal żmien qasir aktar milli minn sostenibbiltà fit-tul.

Il-konsegwenzi għall-ambjent tal-baħar u l-komunitajiet kostali huma serji. Il-ħsara ambjentali tinkludi:

L-isfruttament eċċessiv tar-riżorsi tas-sajd aggravat minn rkaptu tas-sajd mhux selettiv u li jaffettwa qiegħ il-baħar

Tniġġis tal-ilmijiet kostali, inkluż minn impjanti intensivi tal-akkwakultura

Telf massiv tal-bijodiversità tal-baħar u tal-ħabitats ewlenin, li jdgħajjef ir-reżiljenza tal-ekosistemi tal-oċeani

Sajd b'impatt baxx fuq skala żgħira jista' jkun parti mis-soluzzjoni...

… iżda 90 % tal-opportunitajiet tas-sajd huma allokati għal interessi fuq skala akbar, u l-ġestjoni tal-kwoti tiffavorixxi l-konċentrazzjoni tad-drittijiet tas-sajd f’idejn dejjem inqas. Dan ifisser li s-sajjieda fuq skala żgħira jiffaċċjaw kompetizzjoni inġusta kemm għall-aċċess għall-istokkijiet tal-ħut kif ukoll għas-swieq, fejn il-ħatt l-art bl-ingrossa minn operazzjonijiet fuq skala akbar għandhom effett deprimenti fuq il-prezzijiet, u jagħmlu lis-sajjieda fuq skala żgħira jieħdu l-prezzijiet. Dan kollu qed jirriżulta fi:

Sajd b'impatt baxx jitlef il-vijabbiltà

Lack of generational relief

Telf ta' impjiegi

Komunitajiet kostali qed jonqsu

Is-soluzzjoni pprovduta minn LIFE

L-għaqda u l-għoti tas-setgħa lis-sajjieda fuq skala żgħira bħala aġenti ewlenin tal-bidla ambjentali u soċjali

Billi tipprovdi rappreżentanza b'saħħitha u effettiva għal sajjieda impenjati fuq skala żgħira, u billi tagħti vuċi u appoġġ lill-assoċjazzjonijiet tagħhom fil-livell lokali, reġjonali u Ewropew, LIFE qed ikun parti mill-bidla sistemika meħtieġa.

LIFE jaħdem fuq 5 linji ewlenin li flimkien jindirizzaw il-bidla fis-sistema:

Fisher-block-colour001

As a representative body with a single, unified and dedicated voice at EU level.

Bħala korp ta' lobbying, favur politiki tas-sajd ġusti u sostenibbli b'SSF ta' impatt baxx fiċ-ċentru.

As a support body, building the capacity of SSF and their organisations  to become actors of change.

To develop a sustainable and fair food system, initiated with partners in the “Foodnected” project.

Through a new approach to training that attracts, motivates and supports younger fishers.

Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli

LIFE qed taħdem mal-membri tagħha u ma’ dawk li jfasslu l-politika biex tikseb 6 mis-17 UN Sustainable Development Goals.

 

UN-SDG-goals_icons-individual-rgb-05-en
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-08
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-10
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-12
Sustainable_Development_Goal_14
Sustainable_Development_Goal_16
2016-03-15-18.40.34-Copy-scaled

Ix-xogħol ta’ LIFE jimmira li jiżgura:

Impatt Soċjali Għoli

Impatt Ambjentali Baxx

Aċċess ġust għar-riżorsi u l-postijiet tas-sajd

Is-sajd huwa ġestit b'mod sostenibbli u inklużiv, ħieles mill-privatizzazzjoni u b'kont meħud ta' fatturi ekonomiċi, soċjali u ambjentali

Aċċess ġust għas-swieq

Is-sajjieda jsiru “dawk li jfasslu l-prezzijiet” bis-setgħa li jkunu jistgħu jinnegozjaw prezz ġust għall-prodotti tagħhom li jirrifletti l-kwalità u l-valur soċjali tagħhom 

Teħid ta' deċiżjonijiet parteċipattiv u governanza mtejba

Sajjieda fuq skala żgħira jimpenjaw ruħhom b’mod ugwali ma’ partijiet interessati oħra biex jifformulaw politiki u ġestjoni tas-sajd lokali, nazzjonali u Ewropej

Sistemi tal-ikel sostenibbli u ġusti

Bejgħ dirett u ktajjen ta’ valur qosra huma żviluppati, li jgħinu lill-ekonomiji lokali jirnexxu u jippermettu lill-konsumaturi u lis-sajjieda jkollhom relazzjonijiet diretti u trasparenti

In-nisa fis-sajd huma viżibbli u rikonoxxuti

The role of women is recognized and their work is fairly rewarded thanks to our partnership with AKTEA

Solliev ġenerazzjonali

Iż-żgħażagħ huma motivati ​​biex ikunu sajjieda żgħażagħ b'impatt baxx

fisher-05-2
fisher-03-3

Tekniki tas-sajd b'impatt baxx

Is-sajjieda jużaw l-aktar metodi xierqa, jimminimizzaw l-impatt fuq l-istokkijiet tal-ħut, il-bijodiversità u l-ambjent tal-baħar, u jadattaw għat-tibdil fil-klima

L-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut

Il-ħut jemigra, jikber u jirriproduċi, kull wieħed għandu staġun xieraq biex jinqabad u jiġi rispettat mis-sajjieda SSF b'impatt baxx. Huma jippromwovu pjanijiet ta' ġestjoni u MPA meta jkunu fil-qalba tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet

Sajd iddokumentat bis-sħiħ u TEK huwa vvalutat

L-SSF tikkontribwixxi għall-kisba ta' sajd iddokumentat bis-sħiħ. L-għarfien ekoloġiku tradizzjonali huwa vvalutat u integrat max-xjenza tal-baħar fil-ġestjoni tas-sajd. 

Footprint Baxxa

Jipprevjeni t-tniġġis, iħeġġeġ id-dekarbonizzazzjoni u jottimizza l-użu tar-riżorsi sabiex il-produzzjoni u l-konsum tal-ikel jikkontribwixxu għar-rispett tal-limiti bijofiżiċi tal-pjaneta tagħna.

LIFE’s strateġija 2021-2025

LIFE tnieda fl-2012, beda jopera fl-2015 u fl-2020 kien assigura l-pożizzjoni tiegħu bħala l- l-ewwel organizzazzjoni madwar l-Ewropa kollha ddedikata biex tipprovdi rappreżentazzjoni esklussiva u appoġġ lis-sajjieda Ewropej fuq skala żgħira

Il-Pjan Strateġiku ta’ LIFE għall-2021-25 huwa bbażat fuq teorija tal-bidla li ġiet ivvalidata permezz ta’ proċess ta’ konsultazzjoni ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati ewlenin. Il-viżjoni ta’ LIFE hija li jsiru sajjieda Ewropej fuq skala żgħira b’impatt baxx kaptani tal-futur tagħhom u kustodji tal-baħar. Se jkunu ekonomikament indipendenti, u jikkontribwixxu għall-komunitajiet kostali prosperi u s-sostenibbiltà ambjentali tal-oċeani.

Fisher-block-colour002

Irreġistra GĦAL NEWSLETTER TAGĦNA

* indicates required
maMaltese