Przejdź do treści

Rozwiązanie, które zapewnia godne życie i zdrowy ocean

Problem, który dotyczy zarówno ludzi, jak i planety

Europejskie zasoby rybne cierpią z powodu chronicznego przełowieniaOkoło 40% zasobów atlantyckich jest poławianych na poziomie przekraczającym zrównoważenie, a 85-90% w przypadku zasobów rybnych Morza Śródziemnego. Floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego to mikro- lub nano- przedsiębiorstwa rodzinne, które codziennie łowią świeże ryby wysokiej jakości, a ich właściciel i członkowie rodziny stanowią załogę rybacką. Reprezentują one około 70% aktywnej floty europejskiej, ale są w stanie odłowić jedynie 5% całkowitej wielkości połowów ze względu na niesprawiedliwą i błędną politykę rybołówstwa. Sprzyjają one działaniom na większą skalę, bardziej uprzemysłowionym.

Od początków Unii Europejskiej, czyli od Traktatu Rzymskiego, oraz poprzez kolejne Wspólne Polityki Rybołówstwa, celem było zwiększenie dostaw żywności poprzez zwiększenie wydobycia ryb oraz zwiększenie zatrudnienia w sektorze rybołówstwa. Ta odgórna polityka została wzmocniona przez silne lobby rybołówstwa przemysłowego i akwakultury, którzy kierują się raczej krótkoterminowym zyskiem niż długoterminowym zrównoważonym rozwojem.

Konsekwencje dla środowiska morskiego i społeczności nadbrzeżnych są poważne. Szkody w środowisku naturalnym obejmują:

Nadmierna eksploatacja zasobów rybnych pogłębiona przez nieselektywne i oddziałujące na dno morskie narzędzia połowowe

Zanieczyszczenie wód przybrzeżnych, w tym pochodzące z zakładów intensywnej akwakultury

Masowa utrata morskiej różnorodności biologicznej i kluczowych siedlisk, osłabiająca odporność ekosystemów oceanicznych

Częścią rozwiązania mogą być niewielkie połowy niskotowarowe...

... ale 90% uprawnień do połowów jest przyznawanych na większą skalę, a zarządzanie kwotami połowowymi sprzyja koncentracji praw połowowych w coraz mniejszej liczbie rąk. Oznacza to, że rybacy prowadzący połowy na małą skalę muszą zmagać się z nieuczciwą konkurencją zarówno w zakresie dostępu do zasobów rybnych, jak i do rynków, gdzie masowe wyładunki z większych jednostek mają wpływ na obniżenie cen, co sprawia, że rybacy prowadzący połowy na małą skalę stają się cenobiorcami. Wszystko to prowadzi do:

Połowy mało intensywne tracą rentowność

Brak ulgi pokoleniowej

Utrata miejsc pracy

Zmniejszające się społeczności nadmorskie

Rozwiązanie proponowane przez LIFE

Jednoczenie i wzmacnianie pozycji rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę jako głównych podmiotów zmian środowiskowych i społecznych

Zapewniając silną i skuteczną reprezentację zaangażowanych rybaków uprawiających tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne oraz udzielając głosu i wsparcia ich stowarzyszeniom na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim, program LIFE przyczynia się do koniecznych zmian systemowych.

LIFE działa zgodnie z pięcioma głównymi kierunkami, które wspólnie mają na celu zmianę systemu:

Fisher-block-colour001

Jako organ przedstawicielski dysponujący jednym, jednolitym i zaangażowanym głosem na poziomie UE.

Jako organizacja lobbująca na rzecz sprawiedliwej i zrównoważonej polityki rybackiej, której centralnym elementem są nisko oddziałujące EZSN.

Jako organ wspierający - budowanie potencjału OPS i ich organizacji, aby stały się podmiotami zmian.

W celu stworzenia zrównoważonego i sprawiedliwego systemu żywnościowego, zainicjowanego wraz z partnerami w "Foodnected" projekt.

Poprzez nowe podejście do szkolenia, które przyciąga, motywuje i wspiera młodszych rybaków.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

LIFE współpracuje ze swoimi członkami i decydentami, aby osiągnąć 6 z 17 celów. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

UN-SDG-goals_icons-individual-rgb-05-en
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-08
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-10
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-12
Sustainable_Development_Goal_14
Sustainable_Development_Goal_16
2016-03-15-18.40.34-Copy-scaled

Prace LIFE mają na celu zapewnienie:

Duży wpływ społeczny

Niski wpływ na środowisko

Sprawiedliwy dostęp do zasobów i łowisk

Rybołówstwo jest zarządzane w sposób zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu, wolny od prywatyzacji i uwzględniający czynniki gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Sprawiedliwy dostęp do rynków

Rybacy stają się uprawnionymi "cenotwórcami", którzy mogą negocjować uczciwą cenę za swoje produkty, odzwierciedlającą ich jakość i wartość społeczną 

Partycypacyjne podejmowanie decyzji i lepsze zarządzanie

Rybacy zajmujący się rybołówstwem na małą skalę angażują się na równi z innymi zainteresowanymi stronami w kształtowanie lokalnej, krajowej i europejskiej polityki rybackiej i zarządzania rybołówstwem

Zrównoważone i sprawiedliwe systemy żywnościowe

Rozwija się sprzedaż bezpośrednia i krótkie łańcuchy wartości, co pomaga rozwijać się lokalnym gospodarkom i umożliwia konsumentom i rybakom bezpośrednie i przejrzyste relacje.

Kobiety w rybołówstwie są widoczne i doceniane

Rola kobiet jest uznawana, a ich praca sprawiedliwie wynagradzana dzięki partnerstwu z AKTEA

Ulga pokoleniowa

Młodzi ludzie są zmotywowani, aby zostać młodymi rybakami łowiącymi ryby w sposób mało agresywny

fisher-05-2
fisher-03-3

Techniki połowowe o niskim wpływie na środowisko

Rybacy stosują najbardziej odpowiednie metody, minimalizując wpływ na zasoby rybne, różnorodność biologiczną i środowisko morskie oraz dostosowując się do zmian klimatu

Odnawianie zasobów rybnych

Ryby migrują, rosną i rozmnażają się, a każda z nich ma odpowiedni sezon na połowy, który jest respektowany przez rybaków z SSF o niskim wpływie na środowisko. Promują plany zarządzania i MPA, gdy znajdują się w centrum procesu decyzyjnego.

W pełni udokumentowane połowy i TEK są cenione

SSF przyczynia się do osiągnięcia w pełni udokumentowanych łowisk. Tradycyjna wiedza ekologiczna jest doceniana i integrowana z naukami morskimi w ramach zarządzania rybołówstwem. 

Niski ślad stopy

Zapobieganie zanieczyszczeniom, zachęcanie do dekarbonizacji i optymalizacja wykorzystania zasobów, tak aby produkcja i konsumpcja żywności przyczyniały się do respektowania biofizycznych ograniczeń naszej planety.

Strategia LIFE na lata 2021-2025

Program LIFE został uruchomiony w 2012 roku, zaczął działać w 2015 roku, a w 2020 roku zapewnił sobie pozycję pierwsza ogólnoeuropejska organizacja zajmująca się wyłącznym reprezentowaniem i wspieraniem europejskich rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę

Plan strategiczny LIFE na lata 2021-25 opiera się na teorii zmiany, która została zatwierdzona w procesie konsultacji z szerokim gronem kluczowych interesariuszy. Wizja LIFE zakłada, że europejscy rybacy zajmujący się rybołówstwem na małą skalę o niewielkim wpływie na środowisko staną się panów swojej przyszłości i opiekunów morza. Będą one niezależne ekonomicznie, przyczyniając się do dobrobytu społeczności nadmorskich i równowagi ekologicznej oceanów.

Fisher-block-colour002

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

* oznacza wymagane
pl_PLPolish