Overslaan naar inhoud

Projecten

BANS

Baltische Zee en Noordzee (BANS), een door de Europese Commissie gefinancierd project

De kleinschalige visserij speelt in de Europese Unie een vitale rol op het gebied van werkgelegenheid, economische en sociale bijdrage aan de kustgemeenschappen en duurzaam beheer van de mariene hulpbronnen. Overeenkomstig de vereisten van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid heeft de Europese Commissie bijzondere aandacht voor de situatie van de kustvloten en is zij zich ervan bewust dat adequate steun van vitaal belang is voor de groei en de welvaart van de sector.

Het is dan ook een groot genoegen dat het LIFE-platform een van de begunstigden van dit initiatief is geworden en nu de leiding van het project op zich neemt "Steunmaatregelen voor de kleinschalige visserij in de Oostzee en de Noordzee". met als hoofddoel de netwerken van kleinschalige vissers met een geringe impact in de regio te versterken.

Om deze vitale taak tot een goed einde te brengen, kunnen de plaatselijke vissersorganisaties een beroep doen op een coördinator voor de Oostzee en de Noordzee met een sterke achtergrond in visserijbeheer en beleidsvertegenwoordiging, die speciaal voor dit doel wordt ingezet. LIFE-medewerkers ondersteunen, adviseren en coördineren kleinschalige vissersorganisaties en maken doeltreffende samenwerking met belanghebbenden uit de openbare en de particuliere sector mogelijk. Het project heeft al een aantal lidstaten in de regio bereikt, waaronder Polen, Duitsland, Denemarken, Finland, Zweden en Estland.

De versterking van de positie van kleinschalige visserijorganisaties wordt in het kader van het project aangestuurd en verzekerd door de nadruk te leggen op verschillende prioriteiten:

 • Opbouw van de capaciteit van kleinschalige vissers in de regio, zodat hun stemmen en zorgen worden gehoord en er in regionale fora, met name de adviesraden, naar hen wordt geluisterd;
 • Regelmatige samenwerking met kleinschalige vissers in het gebied om inzicht te krijgen in hun situatie, hen te helpen bij het vaststellen van hun behoeften, zodat zij hun gemeenschappelijke agenda en boodschappen kunnen bepalen;
 • Facilitering bij het bepalen van gemeenschappelijke standpunten en het organiseren van gezamenlijke acties;
 • Kleinschalige vissers in het gebied aanmoedigen om samen te werken, om ervaringen en beste praktijken uit te wisselen;
 • Kleinschalige vissers in het gebied op de hoogte houden van de beleidsontwikkelingen op alle relevante niveaus;
 • Adviseren over de oplossingen voor de problemen waarmee zij bij hun dagelijkse werkzaamheden worden geconfronteerd
LIFE platform staff
Fishermen in an exchange next to two beached vessels
Three fishermen in icy waters
A LIFE certificate presentation
Projects

Er is een aantal resultaten bereikt, waaronder:

 • Talrijke vergaderingen met kleinschalige vissersorganisaties uit het actiegebied om hun situatie grondig te begrijpen en hen waar nodig te ondersteunen, zowel tijdens vergaderingen als in latere contacten - met het oog op de oprichting van een functionerend regionaal netwerk
 • Actieve deelname aan talrijke vergaderingen en activiteiten van de adviesraden voor de Oostzee en de Noordzee
 • Hulp bij een geslaagde aanvraag voor een organisatie om lid te worden van de Adviesraad voor de Oostzee
 • Faciliteren van de toetreding van 3 lidorganisaties tot LIFE
 • Organisatie van een grote workshop om kleinschalige vissers vertrouwd te maken met de EU-instellingen en het besluitvormingsproces in de visserij, de aard van de adviesraden, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, de systemen voor quotabeheer en de aanlandingsverplichting (zie media hieronder)
 • Productie van vijf korte instructiefilms die overeenkomen met de belangrijkste onderwerpen van de hierboven beschreven workshop
 • Bijstand bij de opstelling door de betrokken kleinschalige vissers van een actieplan voor het kabeljauwbestand in de westelijke Oostzee, met het oog op het ICES-advies van 2017 voor dit bestand;
 • Hulp bij het opstellen, door de betrokken kleinschalige vissers, van een actieplan voor zeebaars, met het oog op het ICES-advies van 2017 voor dit bestand

Klik hier voor het officiële tussentijdse verslag.

Resultaten tot nu toe (oktober 2017)

Conclusies van de workshop over AC's, gehouden in Hamburg op 2/10

LIFE_BANS_FINAL_Technical_Report

breakthroughts

Media van de BANS-evenementen

Proefproject "Ondersteunende maatregelen voor kleinschalige visserij" - Oostzee en Noordzee Overeenkomst nr. MARE/2014/04 - SI2.727556
eu_cofunded_logo

MAVA

Mainstreaming van kleinschalige visserij met geringe impact in de Middellandse Zee: een stem geven aan de kleinschalige visserijsector met steun van de MAVA-stichting.

De Middellandse Zee is een van de rijkste mariene milieus ter wereld, maar heeft ook dringend behoefte aan doeltreffende beheersoplossingen om zijn biodiversiteit en sociaaleconomisch erfgoed te beschermen. Klimaatverandering, verontreiniging, ongeschikte modellen voor visserijbeheer, scheepvaart en toerisme oefenen druk uit op de hulpbronnen en op het dagelijks leven van duizenden vissers die afhankelijk zijn van vis om te overleven.

Internationale en Europese instellingen op hoog niveau, waaronder de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee en de Europese Commissie, zijn zich ten volle bewust van de noodzaak om doeltreffende strategieën ten uitvoer te leggen om deze uitdagingen aan te pakken. Bij LIFE zijn we van mening dat duurzame visserij bovenaan de institutionele agenda moet staan, omdat alle inspanningen tevergeefs zijn zonder de actieve betrokkenheid van kleinschalige vissers, de echte rentmeesters van de zee. Daarom hebben wij, dankzij de financiële steun van de MAVA-stichting (http://en.mava-foundation.org/) LIFE start het project "Mainstreaming Small Scale Low Impact Fisheries in the Mediterranean" (2018-2021).

In overeenstemming met de algemene doelstellingen van LIFE wil het project kleinschalige vissers een centrale plaats geven in besluitvormingsprocessen die van invloed zijn op hun levensonderhoud. Het project zal voortbouwen op het werk en de resultaten van het in 2015 gestarte LIFE-programma voor de Middellandse Zee, waarbij de capaciteit van de leden wordt vergroot om deel te nemen aan de besluitvorming die van invloed is op hun levensonderhoud, en waarbij een speciale stem wordt gegeven aan de kleinschalige visserij in het Middellandse Zeegebied. Vanuit een mediterraan perspectief richt het project zich op twee belangrijke geografische gebieden: de Alboranzee en de Straat van Sicilië. Het project bestaat uit een reeks acties, waaronder:

 • Verbetering van het inzicht in de kleinschalige visserijsector
 • Valorisatie van de plaatselijke kennis van de vissers (over soorten, habitats, klimaatverandering)
 • Bevordering van bestuur op basis van gezamenlijk beheer, ook van beschermde mariene gebieden en andere gebieden die voorbehouden zijn aan kleinschalige visserijactiviteiten.
 • opbouw van de capaciteit van vissers en hun organisaties om deel te nemen aan beleids- en besluitvormingsfora, onder meer in de mediterrane adviesraad (MedAC), het door de Europese Commissie opgezette MedFish4Ever-project en de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM).
 • Identificatie en bevordering van beste praktijken en ontmoediging van slechte praktijken door bewustmakingsactiviteiten, waaronder uitwisselingen, workshops, focusdiscussiegroepen en mededelingen.
 • Opbouw van de capaciteit van LIFE als legitiem orgaan dat de belangen van kleinschalige vissers vertegenwoordigt door meer leden.
 • Versterking van AKTEA - het netwerk van vrouwen in de visserij - door middel van een aantal ad-hocacties en -activiteiten.
Med+people
20160723_195019
_20170526_161814
2016-02-09 22.02.42
group-photo
Mediterranee_02_EN
KIMG0690

Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken, lokale vissersorganisaties kunnen rekenen op de toegewijde steun van de coördinator voor de Middellandse Zee van LIFE en van twee projectfunctionarissen met een goede kennis van de visserij in de Middellandse Zee en van de besluitvormingsprocessen die daarop van invloed zijn. Hun werk is essentieel om synergieën in de hele regio tot stand te brengen, waarbij een aantal landen betrokken zijn, waaronder Spanje, Frankrijk, Italië, Malta, Cyprus, Kroatië en niet-EU-landen zoals de Maghreb-landen en Turkije. LIFE-medewerkers ter plaatse en in het kantoor in Brussel zijn altijd beschikbaar om organisaties van kleinschalige vissers te ondersteunen en de coördinatie met andere vissersorganisaties in EU- en niet-EU-landen, met Europese instellingen en andere belanghebbenden mogelijk te maken. Dankzij het MAVA-project kan LIFE de komende drie jaar steun verlenen aan kleinschalige vissersgemeenschappen en hen helpen hun toekomst vorm te geven en veilig te stellen als onderdeel van een duurzame toekomst voor de Middellandse Zee. 

Media uit het Middellandse Zeegebied

ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

* geeft aan vereist
nl_NLDutch