Przejdź do treści

Projekty

BANS

Projekt Bałtyk i Morze Północne (BANS) finansowany przez Komisję Europejską

Rybołówstwo przybrzeżne odgrywa kluczową rolę w Unii Europejskiej pod względem zatrudnienia, wkładu gospodarczego i społecznego w społeczności przybrzeżne oraz zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi. Zgodnie z wymogami zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na sytuację flot przybrzeżnych i jest świadoma, że odpowiednie wsparcie jest niezbędne dla wzrostu i dobrobytu tego sektora.

Dlatego z wielką przyjemnością platforma LIFE stała się jednym z beneficjentów tej inicjatywy i obecnie prowadzi projekt "Środki wsparcia dla rybołówstwa na małą skalę na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym" , którego głównym celem jest wzmocnienie sieci rybaków małoskalowych o niskim wpływie na środowisko w regionie.

Aby odnieść sukces w tym istotnym zadaniu, lokalne organizacje rybackie mogą polegać na koordynatorze ds. Bałtyku i Morza Północnego z silnym doświadczeniem w zarządzaniu rybołówstwem i reprezentacji polityki, zatrudnionym specjalnie w tym celu. Pracownicy LIFE wspierają, doradzają i koordynują organizacje rybaków małoskalowych oraz umożliwiają skuteczną współpracę z interesariuszami z sektora publicznego i prywatnego. Projekt objął już szereg państw członkowskich w regionie, w tym Polskę, Niemcy, Danię, Finlandię, Szwecję i Estonię.

Wzmocnienie pozycji drobnych organizacji rybackich jest napędzane i zapewniane w ramach projektu poprzez skupienie się na kilku priorytetach:

 • Budowanie potencjału rybaków małoskalowych w regionie, tak aby ich głosy i obawy były słyszane i brane pod uwagę na forach regionalnych, zwłaszcza w komitetach doradczych;
 • Regularna współpraca z rybakami małoskalowymi na tym obszarze w celu zrozumienia ich sytuacji, pomocy w określeniu ich potrzeb, tak aby mogli zdefiniować wspólny program i komunikaty;
 • Ułatwianie budowania wspólnych stanowisk i organizowania wspólnych działań;
 • Zachęcanie rybaków małoskalowych do współpracy w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk;
 • Informowanie rybaków małoskalowych na tym obszarze o rozwoju polityki na wszystkich istotnych poziomach;
 • Doradztwo w zakresie rozwiązań problemów, z którymi borykają się w codziennej pracy
LIFE platform staff
Fishermen in an exchange next to two beached vessels
Three fishermen in icy waters
A LIFE certificate presentation
Projects

Osiągnięto szereg wyników, w tym:

 • Liczne spotkania z organizacjami rybaków małoskalowych z obszaru działania w celu dogłębnego zrozumienia ich sytuacji i wsparcia ich w razie potrzeby, zarówno podczas spotkań, jak i późniejszych kontaktów - w celu stworzenia funkcjonującej sieci regionalnej.
 • Aktywny udział w licznych spotkaniach i działaniach komitetów doradczych ds. Morza Bałtyckiego i Morza Północnego
 • Pomoc w złożeniu wniosku o członkostwo jednej organizacji w Radzie Doradczej Morza Bałtyckiego
 • Ułatwienie 3 organizacjom członkowskim dołączenia do LIFE
 • Organizacja dużych warsztatów mających na celu zapoznanie rybaków małoskalowych z instytucjami UE i procesem decyzyjnym w rybołówstwie, charakterem komitetów doradczych, Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim, systemami zarządzania kwotami i obowiązkiem wyładunku (patrz media poniżej).
 • Produkcja pięciu krótkich filmów instruktażowych odpowiadających głównym tematom warsztatów opisanym powyżej.
 • Pomoc w opracowaniu przez zainteresowanych rybaków małoskalowych planu działania dla stada dorsza w zachodnim Bałtyku w świetle opinii ICES z 2017 r. dotyczącej tego stada;
 • Pomoc w opracowaniu przez zainteresowanych rybaków małoskalowych planu działania na rzecz labraksa w świetle opinii ICES z 2017 r. dotyczącej tego stada.

Dostęp do oficjalnego raportu śródokresowego można uzyskać, klikając tutaj.

Dotychczasowe wyniki (październik 2017)

Wnioski z warsztatów na temat AC, które odbyły się w Hamburgu w dniu 2/10 r.

LIFE_BANS_Final_Technical_Report

breakthroughts

Media z wydarzeń BANS

Projekt pilotażowy "Środki wsparcia dla rybołówstwa na małą skalę" - Morze Bałtyckie i Północne - Numer umowy MARE/2014/04 - SI2.727556
eu_cofunded_logo

MAVA

Włączanie do głównego nurtu rybołówstwa małoskalowego o niskim wpływie na środowisko w regionie Morza Śródziemnego: udzielanie głosu sektorowi rybołówstwa małoskalowego przy wsparciu Fundacji MAVA.

Morze Śródziemne jest jednym z najbogatszych środowisk morskich na świecie, ale pilnie potrzebuje skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania, aby chronić swoją różnorodność biologiczną i dziedzictwo społeczno-gospodarcze. Zmiany klimatu, zanieczyszczenie, źle dopasowane modele zarządzania rybołówstwem, żegluga i turystyka wywierają presję na zasoby i codzienne życie tysięcy rybaków, których przetrwanie zależy od ryb.

Międzynarodowe i europejskie instytucje wysokiego szczebla, w tym Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego i Komisja Europejska, są w pełni świadome potrzeby wdrożenia skutecznych strategii w celu sprostania tym wyzwaniom. W LIFE uważamy, że zrównoważone rybołówstwo powinno znaleźć się na szczycie agendy instytucjonalnej, ponieważ wszystkie wysiłki będą daremne bez aktywnego zaangażowania rybaków małoskalowych, prawdziwych zarządców morza. Z tego powodu, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji MAVA (http://en.mava-foundation.org/) LIFE uruchamia projekt "Mainstreaming Small Scale Low Impact Fisheries in the Mediterranean" (2018-2021).

Zgodnie z ogólnymi celami LIFE, ma on na celu wprowadzenie rybaków małoskalowych do centrum procesów decyzyjnych, które mają wpływ na ich źródła utrzymania. Projekt będzie opierał się na dorobku i osiągnięciach śródziemnomorskiego programu LIFE zainicjowanego w 2015 r., budując zdolność jego członków do angażowania się w decyzje wpływające na ich źródła utrzymania, a także zapewniając dedykowany głos dla rybaków małoskalowych w regionie Morza Śródziemnego. Z perspektywy całego regionu Morza Śródziemnego, projekt skupi się na 2 głównych obszarach geograficznych: Morzu Alborańskim i Cieśninie Sycylijskiej. Projekt obejmuje szereg działań, w tym:

 • Lepsze zrozumienie sektora rybołówstwa na małą skalę
 • Waloryzacja lokalnej wiedzy rybaków (na temat gatunków, siedlisk, zmian klimatu)
 • Promowanie zarządzania opartego na współzarządzaniu, w tym morskimi obszarami chronionymi i innymi obszarami zarezerwowanymi dla rybołówstwa małoskalowego.
 • Budowanie zdolności rybaków i ich organizacji do uczestnictwa w forach politycznych i decyzyjnych, w tym w Śródziemnomorskim Komitecie Doradczym (MedAC), zainicjowanym przez Komisję Europejską projekcie MedFish4Ever oraz Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM).
 • Identyfikowanie i promowanie najlepszych praktyk oraz zniechęcanie do stosowania złych praktyk poprzez działania podnoszące świadomość, w tym wymiany, warsztaty, grupy dyskusyjne i komunikację.
 • Budowanie potencjału LIFE jako uprawnionego organu reprezentującego interesy rybaków małoskalowych poprzez zwiększenie liczby członków.
 • Wzmocnienie AKTEA - sieci kobiet w rybołówstwie - poprzez szereg doraźnych działań i aktywności.
Med+people
20160723_195019
_20170526_161814
2016-02-09 22.02.42
group-photo
Mediterranee_02_EN
KIMG0690

Aby osiągnąć te ambitne cele, lokalne organizacje rybackie mogą liczyć na zaangażowanemu wsparciu koordynatora śródziemnomorskiego LIFE oraz dwóm oficerom projektu z dobrą znajomością rybołówstwa śródziemnomorskiego i procesów decyzyjnych, które mają na nie wpływ. Ich praca ma kluczowe znaczenie dla budowania synergii w całym regionie, obejmując szereg krajów, w tym Hiszpanię, Francję, Włochy, Maltę, Cypr, Chorwację i państwa spoza UE, takie jak kraje Maghrebu i Turcja. Pracownicy LIFE w terenie i w biurze w Brukseli są zawsze dostępni, aby wspierać organizacje rybaków małoskalowych i umożliwiać koordynację z innymi organizacjami rybaków w krajach UE i spoza UE, z instytucjami europejskimi i innymi interesariuszami. Dzięki projektowi MAVA, LIFE będzie w stanie wspierać społeczności rybaków małoskalowych w ciągu najbliższych 3 lat i pomagać im w kształtowaniu i zabezpieczaniu ich przyszłości jako nieodłącznej części zrównoważonej przyszłości Morza Śródziemnego. 

Media z regionu Morza Śródziemnego

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

* oznacza wymagane
pl_PLPolish