Przejdź do treści

Deklaracja

Europejski Kongres Rybołówstwa Artystycznego - 2012 r.

Europejscy rybacy przybrzeżni i zbieracze skorupiaków na małą skalę

Wspólna deklaracja europejskich rybaków zajmujących się połowami tradycyjnymi i niskopiennymi oraz zbieraczy skorupiaków listopad 2012 r.

My, europejscy rybacy zajmujący się połowami rzemieślniczymi i niskodochodowymi oraz zbieracze skorupiaków...

... zebraliśmy się, aby omówić naszą trudną sytuację i zwrócić się do decydentów w Unii Europejskiej (UE) o ochronę naszych środków do życia, społeczności i dziedzictwa. Jesteśmy głęboko przekonani, że aby europejskie rybołówstwo mogło się rozwijać, nowa Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) musi położyć kres niezrównoważonym połowom i sprawić, by rybacy prowadzący tradycyjne i mało intensywne połowy znaleźli się w centrum europejskiej przyszłości w dziedzinie rybołówstwa.

Nasza działalność i środki do życia zawsze zależały od zasobów ryb w naszych lokalnych łowiskach. W przeciwieństwie do większych statków nie możemy przenieść się na nowe łowiska, gdy nasze są przeławiane. Obecnie naszej pracy zagraża presja wywierana przez człowieka na obszary przybrzeżne, w tym niezrównoważone połowy, oraz zmieniające się ekosystemy morskie.

Jesteśmy dobrymi gospodarzami środowiska, w którym pracujemy od wieków, regulując nasz nakład połowowy w zależności od dostępnych zasobów, aby zachować naszą działalność i styl życia. Zawsze dostosowywaliśmy się do specyfiki naszych łowisk, dostosowując nasze techniki, skupiając się na różnych gatunkach i biorąc pod uwagę sezonowy rozkład biologiczny ryb. Nasza praca ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne i generuje jedynie niewielkie ilości odrzutów.

Używamy selektywnych narzędzi połowowych o niskim wpływie na środowisko. Właściciel pracuje na statku rybackim, a my przestrzegamy zasad zarządzania lub - jeśli takich zasad nie ma lub są niewystarczające - stosujemy samodzielnie narzucone środki ochrony zasobów rybnych i ich siedlisk. Taki sposób pracy tworzy silne więzi społeczne, kulturowe i ekonomiczne z naszymi społecznościami.
Mamy do odegrania ważną rolę na rynku owoców morza, ponieważ jesteśmy w stanie dostarczać świeże, wysokiej jakości, zróżnicowane produkty złowione lokalnie, z poszanowaniem sezonowych wzorców biologicznych gatunków i często bezpośrednio do konsumenta.

Stanowimy około 80% floty rybackiej UE według liczby statków. Na przykład w Wielkiej Brytanii stanowimy ponad połowę pełnoetatowej siły roboczej zatrudnionej na morzu. Nasza działalność generuje również wiele dodatkowych miejsc pracy na lądzie.
Od początku istnienia WPRyb cierpimy z powodu niesprawiedliwych i niezrównoważonych ram politycznych: większość kwot połowowych i dotacji unijnych trafia do wielkoskalowych operacji połowowych w całej Europie, zwiększając możliwości połowowe floty przybrzeżnej, a jednocześnie pozbawiając praw i marginalizując małe, zrównoważone operacje połowowe. To oburzające, że tak duże wsparcie otrzymują operatorzy o dużym wpływie na środowisko, którzy często korzystają z krótkoterminowych umów o pracę i niewykwalifikowanej siły roboczej oraz zapewniają niewielkie realne korzyści lokalnym społecznościom. Tymczasem wielu z nas traci pracę lub jest zmuszonych do szukania drugiego źródła dochodu.

Nie czujemy się odpowiednio reprezentowani ani przez nasze rządy krajowe, ani przez przedstawicieli sektora rybołówstwa w Brukseli, ani przez Unię Europejską.

Głęboko wierzymy, że przyszłość europejskiego rybołówstwa leży w zrównoważonych, mało inwazyjnych operacjach rybołówstwa przybrzeżnego, które prowadzimy.

Obecnie ponad 60% europejskich zasobów rybnych jest poławianych na granicy lub poza granicami zrównoważenia. Tylko wtedy, gdy WPRyb opowie się za odejściem od nieselektywnych, wysoce szkodliwych i paliwochłonnych metod połowu, będziemy mogli odbudować europejskie zasoby rybne, kontynuować dostawy owoców morza poławianych w sposób zrównoważony i zapewnić trwałe źródło dochodów dla sektora rybołówstwa, a także dla społeczności nadmorskich, które są od niego zależne.
Najwyższy czas, aby w centrum przyszłej WPRyb umieścić zrównoważonych, rzemieślniczych i mało wpływowych rybaków europejskich. Zwracamy się do unijnych decydentów o:

1) Przyznaj prawo do połowów tym, którzy łowią w sposób zrównoważony;
2) Zmniejszenie nadmiernej zdolności połowowej floty tam, gdzie ona istnieje, przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy w rybołówstwie tradycyjnym o niewielkim wpływie na środowisko;
3) Położyć kres szkodliwym subsydiom oraz niezrównoważonym i destrukcyjnym praktykom;
4) Przywrócenie dobrego stanu naszych mórz w Europie i na całym świecie.

My, europejscy rybacy tradycyjni i łodziowi ...

... chcemy pozostawić po sobie spuściznę w postaci zdrowych mórz i oceanów w świecie, w którym będzie mniej połowów, ale za to lepsze. Chcemy, aby nasi synowie i córki łowili ryby w zdrowych oceanach o dobrze prosperujących zasobach rybnych i jedli ryby lepszej jakości niż te, które większość ludzi spożywa obecnie. My, większość rybaków, którzy są strażnikami środowiska morskiego, domagamy się, aby nasz wspólny głos został wysłuchany, zanim będzie za późno.

Szczegółowe uwagi dla decydentów UE

1) Przyznaj prawo do połowów tym, którzy łowią w sposób zrównoważony
W ramach WPRyb należy przyznać priorytetowy dostęp tym rybakom, którzy wywierają najmniejszy wpływ na środowisko i wnoszą największą wartość dodaną do lokalnej działalności połowowej i społeczności. Dostęp do ryb musi być uzależniony od wyników osiąganych przez poszczególnych operatorów w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Należy preferować rybaków stosujących zrównoważone praktyki, z minimalnym przyłowem, wysokim wskaźnikiem zatrudnienia w stosunku do wielkości połowu oraz mniejszą zależnością od dotacji i paliwa. W ten sposób można utrzymać zatrudnienie związane z rybołówstwem, a korzyści z działalności połowowej szerzej rozpropagować wśród społeczności nadmorskich.
WPRyb musi uznać, że kwota (prawo do połowów) jest dobrem publicznym, a nie własnością prywatną, i rozdzielać uprawnienia do połowów w sposób nagradzający zrównoważone metody połowowe. W związku z tym jesteśmy przeciwni przekazywalne koncesje połowowe (TFC), systemu, który skutecznie prywatyzuje dostęp do możliwości połowowych i może doprowadzić do konsolidacji zasobów morskich w rękach mniejszej liczby silniejszych podmiotów. Sprzeciwiamy się prywatyzacji morza i jego zasobów.

2) Zmniejszenie nadmiernej zdolności połowowej tam, gdzie ona istnieje, bez pozbawiania działalności rybaków zajmujących się połowami rzemieślniczymi i mało intensywnymi.
Szacuje się, że floty rybackie UE mogą w wielu przypadkach wywierać presję połowową na stada, która jest od dwóch do trzech razy większa od zrównoważonego poziomu. Nowa WPRyb musi zawierać szczegółowy wykaz nadmiernej zdolności połowowej, zapewniając jej ocenę w odniesieniu do stanu zasobów w łowiskach docelowych. Starania zmierzające do zmierzenia zdolności połowowej muszą uwzględniać zdolność statku lub floty do połowu ryb, a nie tylko liczbę, wielkość i moc silnika statków.
Państwa członkowskie UE muszą pilnie wdrożyć plany działania mające na celu zmniejszenie zdolności połowowej tam, gdzie istnieje nadmierna zdolność połowowa, oraz przestawienie zdolności połowowej na metody połowowe o niskiej szkodliwości, bez przekraczania zrównoważonych poziomów natężenia połowów. Działania te powinny być ściśle powiązane z regionalnymi planami zarządzania rybołówstwem i gwarantować, że problemy związane z przełowieniem i nadmierną zdolnością połowową nie zostaną przeniesione na łowiska poza wodami UE. Istnieje wiele nietrafionych przypadków jednoczesnego wykorzystywania środków publicznych na złomowanie statków i odnawianie części floty, co prowadzi do wzrostu netto zdolności połowowej, zwłaszcza w przypadku floty o wysokiej intensywności połowów, oraz do uszczuplenia zasobów.
Podkreślamy potrzebę zmniejszenia połowów na poziomie europejskim, ale nie może się to odbywać ze szkodą dla tych, którzy stosują bardziej zrównoważone praktyki. Nowa WPRyb musi zagwarantować, że sektor rybołówstwa będzie przedkładał jakość nad ilość: będzie łowił mniej, ale bardziej inteligentnie.

3) Położyć kres szkodliwym subsydiom i niezrównoważonym praktykom połowowym
Uprzemysłowienie sektora rybołówstwa sprawiło, że europejskie morza cierpią z powodu dziesięcioleci niszczycielskich połowów i przełowienia.
Flota europejska otrzymuje co roku kilka milionów euro dotacji. Duża część tych pieniędzy jest wydawana na destrukcyjne, a czasem nawet nielegalne operacje połowowe. Nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) musi natomiast skupić się na wspieraniu przejścia społeczności rybackich i operatorów na bardziej zrównoważone podejście.
Wszyscy europejscy rybacy muszą ściśle przestrzegać przepisów. Statki lub operatorzy, którzy zostali przyłapani na nielegalnych połowach, nie powinni otrzymywać przyszłych dotacji. Nowa WPRyb musi wzmocnić i ulepszyć środki monitorowania i kontroli, które muszą być stosowane w sposób równomierny i sprawiedliwy w całej Unii i poza nią.
Co roku z europejskich statków na północno-wschodnim Atlantyku odrzuca się oszałamiającą ilość 1,3 mln ton ryb. Zreformowana WPRyb musi obejmować wyraźne kroki w kierunku osiągnięcia celu zerowych odrzutów, uzupełnione o surowe przepisy dotyczące selektywności, wielkości i wagi, w szczególności włoka, pogłębiarki i innych ruchomych narzędzi połowowych. Ograniczyłoby to niepożądane połowy i potrzebę ciągłego zwiększania mocy silnika. EFMR powinien wspierać rozwój bardziej selektywnych praktyk połowowych, zachęcać do współpracy między rybakami i naukowcami oraz zapewniać znaczące wsparcie dla tworzenia organów przedstawicielskich sektora tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego o niewielkim wpływie na środowisko. Należy zakazać niszczycielskich metod połowu, które wywierają szkodliwy wpływ na środowisko morskie, takich jak niektóre formy ciężkich narzędzi połowowych oraz poławianie niedojrzałych, niewymiarowych ryb. Osoby stosujące niszczycielskie praktyki połowowe nie powinny być uznawane za rybaków uprawiających tradycyjne, zrównoważone rybołówstwo w ramach WPRyb.

4) Przywrócić zdrowie naszym morzom w Europie i na całym świecie
Europejskie zarządzanie rybołówstwem powinno uwzględniać różne realia lokalne i regionalne, a w jego centrum powinien znaleźć się sektor tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. Powinno ono opierać się na doświadczeniu i umiejętnościach osób bezpośrednio związanych z rybołówstwem. Ich know-how i wiedzę empiryczną należy doceniać i wykorzystywać w ramach ściślejszej współpracy z rządowymi organami regulacyjnymi, instytucjami naukowymi, komitetami doradczymi, rybakami prowadzącymi połowy małoobszarowe i tradycyjne oraz innymi interesariuszami w ramach struktury współzarządzania, w tym opracowywania planów zrównoważonego zarządzania.
W ramach nowej WPRyb należy znacznie wzmocnić badania nad stanem zasobów rybnych i środkami odbudowy, w tym poprzez zwiększone finansowanie z EFMR.
Warunkiem wstępnym powinno być wdrożenie opartego na ekosystemie podejścia do zarządzania rybołówstwem, chroniącego środowisko morskie. Limity połowowe nie powinny przekraczać zaleceń naukowców, a nowa WPRyb musi zagwarantować, że do 2015 r. wszystkie stada ryb zostaną odbudowane do poziomów powyżej tych, które mogą zapewnić zrównoważone połowy.
Rezerwaty morskie są jednym z rozwiązań mających na celu ochronę środowiska morskiego przed skutkami połowów. Podobnie jak w przypadku każdego innego środka ochrony przyrody, ich tworzenie musi być poprzedzone odpowiednimi konsultacjami i uwzględnieniem potrzeb rybaków o niewielkim wpływie na środowisko.

Deklaracja misji

1. Platforma LIFE została utworzona jako jeden, silny i inkluzywny głos reprezentujący interesy rybaków i kobiet zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym w całej Europie, w duchu Wspólnej Deklaracji podpisanej podczas Europejskiego Kongresu Rybaków Artystycznych w 2012 roku. Misją organizacji jest stworzenie warunków, w których rybołówstwo jest prowadzone w sposób zrównoważony, a rybacy i kobiety zajmujący się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym w Europie mogą maksymalnie zwiększyć swoją rentowność społeczną i ekonomiczną. LIFE umożliwia europejskim rybakom i kobietom zajmującym się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym opracowywanie i przekazywanie wspólnych stanowisk oraz wpływanie na rozwój i wdrażanie polityki i prawodawstwa, w tym Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). Program LIFE działa jako platforma dla regionalnych i krajowych organizacji rybaków zajmujących się rybołówstwem przybrzeżnym w państwach członkowskich UE, w których brakuje reprezentacji, oraz wspiera ich tworzenie.

2. Celem programu LIFE jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa poprzez zarządzanie, które:

  • Przyznaje prawo do połowów tym, którzy prowadzą połowy w sposób zrównoważony;
  • Wyeliminowanie nadmiernej zdolności połowowej floty tam, gdzie ona istnieje, przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy w rybołówstwie łodziowym o niewielkim wpływie na środowisko;
  • Zlikwidowanie szkodliwych subsydiów oraz niezrównoważonych i destrukcyjnych praktyk połowowych; oraz
  • Przywrócenie dobrego stanu naszych mórz w Europie i na całym świecie.

3. Członkowie LIFE to organizacje, które zobowiązały się do wspierania misji LIFE i Wspólnej Deklaracji. LIFE reprezentuje rybaków i kobiety, którzy używają narzędzi połowowych o niskim wpływie pod względem selektywności i wpływu na siedliska morskie. Pracują oni na własnych statkach i są zaangażowani w zapewnianie zrównoważonego charakteru swojej działalności poprzez przestrzeganie przepisów lub - w przypadku ich braku lub niewystarczającej ilości - poprzez stosowanie samodzielnie narzuconych środków ochrony zasobów rybnych i środowiska. Utrzymują oni silne więzi społeczne, kulturowe i gospodarcze ze swoimi społecznościami. Rybacy stosujący destrukcyjne metody połowu, które wywierają szkodliwy wpływ na środowisko, są nieselektywne lub poławiają niewymiarowe ryby, nie będą reprezentowani w programie LIFE.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

* oznacza wymagane
pl_PLPolish