Πρόσκληση για δράση: μέσω μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης

Στην Ευρώπη, η αλιεία αποτελεί σημαντική πηγή τροφίμων, κοινωνικής συνοχής, μέσων διαβίωσης και οικονομικής δραστηριότητας στις παράκτιες περιοχές. Η αλιεία αποτελεί, επομένως, κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό στήριγμα για κοινότητες με λίγες εναλλακτικές επιλογές. Η αλιεία και οι αλιευτικές κοινότητες συμβάλλουν επίσης στη συλλογική πολιτιστική θαλάσσια κληρονομιά μας, στη βιοπολιτιστική ποικιλομορφία και στη γνώση μας για τις θάλασσες και τα φυσικά φαινόμενα.

Υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις για την αλιεία, που βασίζονται σε πολύ διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές λογικές. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας που χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, αλιεύουν τόνους ψαριών την ημέρα, περνούν αρκετές ημέρες στη θάλασσα, παρέχουν ψάρια για μαζικές αγορές και αποφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές προκαλούν σημαντικές ζημιές στα οικοσυστήματα του βυθού και μέσω της χρήσης μη επιλεκτικών εργαλείων επηρεάζουν αρνητικά την αναπαραγωγική ικανότητα των ιχθυαποθεμάτων. Μικρότερης κλίμακας, με χαμηλό αντίκτυπο, οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν παθητικά εργαλεία, αλιεύουν δεκάδες κιλά ψάρια την ημέρα, παρέχοντας ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας σε ένα διαφορετικό τμήμα της αγοράς, αποφέροντας κατά μέσο όρο μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως. Η χρήση επιλεκτικών εργαλείων έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά λιγότερες απορρίψεις.

Μέσω της στοχευμένης στήριξης και ενός ευνοϊκού κανονιστικού πλαισίου, οι διαδοχικές Κοινές Αλιευτικές Πολιτικές έχουν δώσει κίνητρα για αλιεία μεγαλύτερης κλίμακας εις βάρος του τομέα μικρότερης κλίμακας. Αυτό δημιούργησε στρεβλές θάλασσες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τις περισσότερες αλιευτικές δυνατότητες συγκεντρωμένες σε λίγα χέρια, με τις αγορές να κυριαρχούνται από σχετικά λίγα είδη βασικών προϊόντων μεγάλου όγκου.

9 χρόνια μετά την υιοθέτηση της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) το 2013 και την εφαρμογή της το 2014, η επιδιωκόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων της αειφορίας για τους μικρής κλίμακας στόλους χαμηλού αντίκτυπου σε ολόκληρη την ΕΕ δεν έχει επιτευχθεί- η ευκαιρία να αξιοποιηθεί το δυναμικό τους για την επίτευξη ευρύτερων στόχων κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής αειφορίας σπαταλιέται. Τα μέτρα που προορίζονται για τη στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας στους κανονισμούς (ΕΕ) 1380/2013 (ιδίως το άρθρο 17), 1379/2013 (ιδίως τις οργανώσεις παραγωγών) και 508/2014 (ιδίως βάσει του άρθρου 18 σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας) δεν εφαρμόζονται.

Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας αντιπροσωπεύει 76% του αλιευτικού στόλου με βάση τον αριθμό των σκαφών και παρέχει 50% των θέσεων εργασίας στη θάλασσα. Οι αλιείς μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο αλιεύουν με τους λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον τρόπους για να παρέχουν τα μεγαλύτερα οφέλη στην κοινωνία. Ωστόσο, περιορίζονται στην εκφόρτωση 5,8% των αλιευμάτων.[1].

Τα στοιχεία δείχνουν ότι εάν στους αλιείς μικρής κλίμακας παρασχεθεί το ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον που προβλέπεται από την ΚΑλΠ και η πολιτική βούληση για την εφαρμογή της[2], η αλιεία μικρής κλίμακας με χαμηλές επιπτώσεις θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας στην εφαρμογή της ΚΑλΠ του 2014 και της οδηγίας-πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στην επίτευξη των στόχων που θέτει η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση έως το 2020, στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, της σχετικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα (συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την αποκατάσταση της φύσης) και των διεθνών υποχρεώσεών της που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας Ρίο + 20 (UNCED), συμπεριλαμβανομένων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) - ιδίως του στόχου 14β).

Ως εκ τούτου, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας με βάση:

 • Γαλάζια οικονομία χωρίς αποκλεισμούς. Τοποθετήστε την αλιεία μικρής κλίμακας στο επίκεντρο της Γαλάζιας Οικονομίας και προστατέψτε την από τον εκτοπισμό και τη χωρική συμπίεση από ανταγωνιστικές ή ασύμβατες δραστηριότητες. Μην επιτρέπετε ή υποστηρίζετε οποιαδήποτε νέα χρήση των ωκεανών που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στις κοινότητες που εξαρτώνται από αυτά για τα προς το ζην και επενδύστε στη μακροπρόθεσμη διαχείριση της αλιείας, στη διατήρηση των πόρων, στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και στις καινοτομίες που εισάγονται από γυναίκες και άνδρες των αλιευτικών κοινοτήτων.
 • Δίκαιη πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους. Δίκαιη κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων σε αλιείς μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο, χρήση του άρθρου 17 για την ανακατανομή των αλιευτικών δικαιωμάτων σε μικρότερης κλίμακας, περιβαλλοντικά συμβατές, οικονομικά βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες αλιευτικές δραστηριότητες, επιβράβευση του θετικού ιστορικού συμμόρφωσης και τερματισμός της αποκλειστικής χρήσης των ιστορικών ως εργαλείου για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων από τα κράτη μέλη, και τερματισμός της ιδιωτικοποίησης της πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους.
 • Δίκαιη πρόσβαση σε αποκατεστημένους και συνδιαχειριζόμενους αλιευτικούς τόπους. εξασφάλιση ευρύτερων παράκτιων αλιευτικών περιοχών που προορίζονται για αλιεία μικρής κλίμακας με χαμηλές επιπτώσεις, με αποτελεσματική διαχείριση μέσω προσαρμοστικών τοπικών καθεστώτων συνδιαχείρισης στα οποία οι αλιείς μικρής κλίμακας υποστηρίζονται ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά,
 • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας και τερματισμός των απορρίψεων. Νομοθετική ρύθμιση για πιο διαφοροποιημένη, πολυδύναμη, εποχιακή και επιλεκτική αλιεία (σωστό εργαλείο, σωστή ώρα, σωστό μέρος) για να σταματήσουν οι απορρίψεις- σταδιακή κατάργηση των εργαλείων υψηλής επίπτωσης που έχουν απαράδεκτα υψηλά ποσοστά παρεμπίπτοντων αλιευμάτων ασύμφορων και ευάλωτων ειδών και ψαριών κάτω του ελάχιστου μεγέθους και που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στο βυθό, στους οικοτόπους και στη θαλάσσια οικολογία.
 • Δίκαιη πρόσβαση στις αγορές και βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Διαφοροποίηση των αλιευτικών προϊόντων μικρής κλίμακας στην αγορά μέσω της ιχνηλασιμότητας, της υποστηριζόμενης από την Κοινότητα αλιείας και των συστημάτων άμεσης εμπορίας, μικρής αλυσίδας, με την ενδυνάμωση των αλιευτικών οργανώσεων ώστε να γίνουν φορείς διαμόρφωσης των τιμών. Δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου πολιτικής για τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών μικρής κλίμακας, με βάση την αξία και όχι τον όγκο.
 • Επενδύσεις σε κατάλληλες υποδομές και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Προβλέπει συγκεκριμένες επενδύσεις σε υποδομές για τους αλιείς μικρής κλίμακας για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων στις περιοχές εκφόρτωσης, την ενίσχυση των βραχυπρόθεσμων αλυσίδων εφοδιασμού και της επισιτιστικής ασφάλειας, και δίνει προτεραιότητα στην απαλλαγή του στόλου μικρής κλίμακας από τις ανθρακούχες εκπομπές. Ταχεία προώθηση της έρευνας και των επενδύσεων σε εναλλακτικές λύσεις ορυκτών καυσίμων για τον στόλο μικρής κλίμακας και τις σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού- και στήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
 • Δημόσια χρήματα για το κοινό καλό. Ανάπτυξη κώδικα πρακτικής για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας με χαμηλό αντίκτυπο. Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τον τερματισμό των άδικων επιδοτήσεων και άλλων κινήτρων που θέτουν σε μειονεκτική θέση τον τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας. Τα δημόσια χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το δημόσιο καλό και όχι για ατομικό όφελος, για την προώθηση της αλιείας καλύτερα (ποιότητα) και όχι περισσότερο (ποσότητα), μέσω συλλογικών έργων.
 • Βελτιωμένη διακυβέρνηση της ΕΕ. Πλήρης εφαρμογή των στόχων του κανονισμού της ΚΑλΠ. Τερματισμός της ασάφειας μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της ΚΑλΠ για τη διασφάλιση της λογοδοσίας. Πρέπει να υιοθετηθεί πλήρης διαφάνεια κατά την εφαρμογή της ΚΑλΠ για να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιοι αλιευτικοί πόροι χρησιμοποιούνται για το δημόσιο συμφέρον. Διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των αλιευτικών και περιβαλλοντικών κανονισμών, ώστε να λειτουργούν αρμονικά για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων τους, διατηρώντας παράλληλα τη βιοπολιτιστική ποικιλομορφία, την πολιτιστική κληρονομιά, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.
 • Πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς για τις σημερινές και μελλοντικές αλιευτικές κοινότητες. Αναγνώριση και σεβασμός του ρόλου των γυναικών και στήριξη των αλιέων του μέλλοντος μέσω θετικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ένταξης των νέων για την ισότιμη ανανέωση των γενεών.
 • Αφιερωμένη έρευνα. Προώθηση και χρηματοδότηση της ειδικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ και των εθνικών προγραμμάτων, με προτεραιότητα στην καλή συνεργασία με τον τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας και την ενσωμάτωση της παραδοσιακής οικολογικής γνώσης.
 • Ευθυγράμμιση της ΚΑλΠ με τα παγκόσμια πλαίσια και τις διεθνείς υποχρεώσεις. Διασφάλιση ότι η ΚΑλΠ, η ΚΟΑ και οι συναφείς αλιευτικοί και περιβαλλοντικοί κανονισμοί συμμορφώνονται πλήρως με το γράμμα και το πνεύμα των εθελοντικών κατευθυντήριων γραμμών του FAO για τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

[1] Στοιχεία από την ετήσια οικονομική έκθεση 2022 για τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ (STECF 22-06), STECF https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/35330729/STECF+22-06+-+AER+2022.pdf/e9f061e5-cd7e-4f20-9bba-afc67dea695f?version=1.1&download=true

[2] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17 του κανονισμού για την ΚΑλΠ (2021/2168 INI) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0226_EN.html