Wezwanie do działania: Lepsze wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa poprzez zróżnicowane podejście

W Europie rybołówstwo stanowi ważne źródło żywności, spójności społecznej, źródeł utrzymania i działalności gospodarczej na obszarach przybrzeżnych. Rybołówstwo stanowi zatem społeczno-gospodarczą i kulturową kotwicę dla społeczności, które mają niewiele alternatywnych możliwości. Rybołówstwo i społeczności rybackie wnoszą również wkład w nasze wspólne morskie dziedzictwo kulturowe, różnorodność biokulturową oraz wiedzę o morzach i zjawiskach naturalnych.

Istnieją dwa bardzo różne podejścia do rybołówstwa, oparte na bardzo różnych logikach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Większe operacje przemysłowe wykorzystujące narzędzia ciągnione, łowią tony ryb dziennie, spędzają kilka dni na morzu, dostarczają ryby na rynki masowe i generują setki tysięcy lub miliony euro rocznie. Operacje te powodują jednak znaczne szkody w ekosystemach dna morskiego, a poprzez stosowanie nieselektywnych narzędzi połowowych negatywnie wpływają na zdolność reprodukcyjną stad ryb. Mniejsze operacje rzemieślnicze o niewielkim wpływie wykorzystują pasywne narzędzia połowowe, łowią dziesiątki kilogramów ryb dziennie, dostarczając wysokiej jakości produkt o wartości dodanej do innego segmentu rynku, generując średnio kilkadziesiąt tysięcy euro rocznie. Stosowanie przez nich selektywnych narzędzi połowowych skutkuje znacznie mniejszą liczbą odrzutów.

Poprzez ukierunkowane wsparcie i korzystne ramy regulacyjne, kolejne Wspólne Polityki Rybołówstwa zachęcały do połowów na większą skalę kosztem sektora połowów na mniejszą skalę. Doprowadziło to do zakłóceń na morzach w całej Europie, gdzie większość możliwości połowowych skoncentrowana jest w kilku rękach, a rynki zdominowane są przez stosunkowo niewiele wysokonakładowych gatunków towarowych.

9 lat po przyjęciu zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) w 2013 r. i jej wdrożeniu w 2014 r., zamierzona poprawa wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju dla flot małoskalowych o niskim wpływie na środowisko w całej UE nie została osiągnięta; szansa na wykorzystanie ich potencjału do osiągnięcia szerszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego i gospodarczego jest marnowana. Środki mające na celu wspieranie rybołówstwa małoskalowego w rozporządzeniach (UE) 1380/2013 (zwłaszcza art. 17), 1379/2013 (zwłaszcza w sprawie organizacji producentów) i 508/2014 (zwłaszcza na mocy art. 18 dotyczącego opracowania i wdrożenia planów działania na rzecz rozwoju, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego) nie są stosowane.

Rybołówstwo przybrzeżne na małą skalę stanowi 76% floty rybackiej pod względem liczby statków i zapewnia 50% miejsc pracy na morzu. Rybacy małoskalowi o niskim wpływie na środowisko prowadzą połowy w najmniej szkodliwy dla środowiska sposób, zapewniając społeczeństwu największe korzyści. Są oni jednak ograniczeni do wyładunku 5,8% połowu[1].

Dowody wskazują, że gdyby rybacy małoskalowi mieli zapewnione sprzyjające otoczenie polityczne przewidziane w WPRyb i wolę polityczną do jej wdrożenia, to nie byłoby to możliwe.[2]Rybołówstwo na małą skalę o niskim wpływie na środowisko może stanowić różnicę między sukcesem a porażką we wdrażaniu WPRyb z 2014 r. i dyrektywy ramowej w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich; osiągnięcie celów określonych w dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej w zakresie dobrego stanu środowiska do 2020 r., osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu, powiązanej strategii na rzecz bioróżnorodności (w tym ustawy o przywracaniu przyrody); oraz zobowiązań międzynarodowych przyjętych w ramach procesu Rio + 20 (UNCED), w tym celów zrównoważonego rozwoju (SDG) - w szczególności celu SDG 14b).

W związku z tym wzywamy Komisję Europejską i państwa członkowskie UE do przyjęcia zróżnicowanego podejścia do zarządzania rybołówstwem w oparciu o:

 • Niebieska gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu. Umieścić rybołówstwo małoskalowe w centrum niebieskiej gospodarki i chronić je przed wypieraniem i ograniczaniem przestrzennym przez konkurencyjne lub niekompatybilne działania. Nie zezwalaj ani nie wspieraj żadnego nowego wykorzystania oceanów, które może mieć negatywny wpływ na ekosystemy morskie i społeczności, które są od nich zależne pod względem źródeł utrzymania; i inwestuj w długoterminowe zarządzanie rybołówstwem, ochronę zasobów, odbudowę ekosystemów i innowacje wprowadzane przez kobiety i mężczyzn ze społeczności rybackich.
 • Sprawiedliwy dostęp do zasobów rybnych. Sprawiedliwy przydział uprawnień do połowów dla rybaków małoskalowych o niskim wpływie na środowisko, wykorzystanie art. 17 do ponownego przydziału praw połowowych na mniejszą skalę, zgodną ze środowiskiem, ekonomicznie opłacalną i społecznie odpowiedzialną działalność połowową, nagradzanie pozytywnej historii zgodności i zaprzestanie wyłącznego wykorzystywania zapisów historycznych jako narzędzia do przydzielania uprawnień do połowów przez państwa członkowskie oraz położenie kresu prywatyzacji dostępu do zasobów rybnych.
 • Sprawiedliwy dostęp do odrestaurowanych i współzarządzanych łowisk. Zabezpieczenie szerszych przybrzeżnych obszarów połowowych zarezerwowanych dla rybołówstwa małoskalowego o niewielkim wpływie, skutecznie zarządzanych poprzez adaptacyjne lokalne systemy współzarządzania, w których rybacy małoskalowi są wspierani, aby mogli skutecznie uczestniczyć;
 • Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko i wyeliminowanie odrzutów. Ustawodawstwo na rzecz bardziej zróżnicowanych, wielowartościowych, sezonowych i selektywnych połowów (właściwe narzędzia, właściwy czas, właściwe miejsce) w celu wyeliminowania odrzutów; stopniowe wycofywanie narzędzi o dużym wpływie, które mają niedopuszczalnie wysokie wskaźniki przyłowu gatunków nieekonomicznych i wrażliwych oraz ryb poniżej minimalnego rozmiaru, i które powodują największe szkody dla dna morskiego, siedlisk i ekologii morskiej.
 • Sprawiedliwy dostęp do rynków i zrównoważone systemy żywnościowe. Zróżnicowanie produktów rybołówstwa małoskalowego na rynku poprzez identyfikowalność, rybołówstwo wspierane przez społeczność i bezpośrednie, krótkie łańcuchy, systemy marketingowe, dające organizacjom rybackim możliwość kształtowania cen. Ustanowienie sprzyjających ram politycznych dla tworzenia małych organizacji producenckich, opartych na wartości, a nie na ilości.
 • Inwestowanie w odpowiednią infrastrukturę i odporność na zmiany klimatu. Zapewnienie konkretnych inwestycji w infrastrukturę dla rybaków małoskalowych w celu poprawy infrastruktury w obszarach wyładunku, wzmocnienia krótkich łańcuchów dostaw i bezpieczeństwa żywnościowego oraz priorytetowego traktowania dekarbonizacji floty małoskalowej. Przyspieszenie badań i inwestycji w alternatywy dla paliw kopalnych dla floty małoskalowej i powiązanych łańcuchów dostaw; oraz wspieranie społeczności rybackich w łagodzeniu skutków zmian klimatu i dostosowywaniu się do nich.
 • Pieniądze publiczne dla wspólnego dobra. Opracowanie kodeksu postępowania w zakresie finansowania zrównoważonego rybołówstwa małoskalowego o niskim wpływie na środowisko. Ustanowienie równych szans poprzez zniesienie niesprawiedliwych subsydiów i innych zachęt, które są niekorzystne dla sektora łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. Środki publiczne powinny być wykorzystywane dla dobra publicznego, a nie dla indywidualnych korzyści, w celu promowania lepszych połowów (jakości), a nie większej ilości (ilości), poprzez wspólne projekty.
 • Lepsze zarządzanie UE. Pełne wdrożenie celów rozporządzenia w sprawie WPRyb. Wyeliminowanie niejasności między obowiązkami Komisji Europejskiej a obowiązkami państw członkowskich w zakresie wdrażania WPRyb w celu zapewnienia odpowiedzialności. Należy przyjąć pełną przejrzystość we wdrażaniu WPRyb, aby zapewnić, że publiczne zasoby rybne są wykorzystywane dla dobra publicznego. Zapewnienie spójności między przepisami dotyczącymi rybołówstwa i ochrony środowiska, tak aby działały one harmonijnie, osiągając swoje cele, przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności biologicznej, dziedzictwa kulturowego, sprawiedliwości i spójności społecznej.
 • Polityka integracyjna dla obecnych i przyszłych społeczności rybackich. Uznanie i poszanowanie roli kobiet oraz wspieranie przyszłych rybaków poprzez inicjatywy akcji afirmatywnej w celu promowania równości płci i integracji młodzieży w kierunku sprawiedliwej wymiany pokoleń.
 • Dedykowane badania. Specjalne badania i rozwój rybołówstwa małoskalowego powinny być promowane i finansowane w ramach unijnych i krajowych programów badawczych, przy priorytetowym traktowaniu dobrej współpracy z sektorem SSF i włączeniu tradycyjnej wiedzy ekologicznej.
 • Dostosowanie WPRyb do globalnych ram i zobowiązań międzynarodowych. Zapewnienie pełnej zgodności WPRyb, WOR i powiązanych przepisów dotyczących rybołówstwa i ochrony środowiska z literą i duchem Dobrowolnych Wytycznych FAO dotyczących zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa na małą skalę oraz przyczynienie się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

[1] Dane z rocznego sprawozdania gospodarczego dotyczącego floty rybackiej UE za 2022 r. (STECF 22-06), STECF https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/35330729/STECF+22-06+-+AER+2022.pdf/e9f061e5-cd7e-4f20-9bba-afc67dea695f?version=1.1&download=true

[2] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wdrożenia art. 17 rozporządzenia w sprawie WPRyb (2021/2168 INI) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0226_EN.html