Blue Growth Razzmatazz: ώρα για έναν έλεγχο της πραγματικότητας.

growth

Blue Growth Razzmatazz: ώρα για έναν έλεγχο της πραγματικότητας.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2016

Brian O'Riordan

Πλατφόρμα LIFE

Η Blue Growth είναι η νέο λάδι φιδιού της παγκόσμιας οικονομίας. Προωθείται ως το θαυματουργό φάρμακο για τη στασιμότητα της ανάπτυξης, την υπερεκμετάλλευση και την εξάντληση των πόρων και την ανεπάρκεια τροφής σε ξηρά εδάφη στο πλαίσιο των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών ενός ταχέως αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού. Ελλείψει ενός "πλανήτη Β", η Γαλάζια Ανάπτυξη παρέχει μια αχτίδα ελπίδας.

Η ιδέα της Γαλάζια οικονομία προέκυψε από τη διαδικασία Ρίο + 20 του 2012 υπό την αιγίδα της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη - με βάση τη Σύνοδο Κορυφής της Γης του 1992. Υποστηρίχθηκε κυρίως από τα μικρά νησιωτικά κράτη ανάπτυξης (SIDS) και έχει τις ρίζες του στο Πράσινη οικονομία, το οποίο με τη σειρά του θεωρείται ζωτικής σημασίας για "την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας καθώς και στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, διατηρώντας παράλληλα την υγιή λειτουργία των οικοσυστημάτων της Γης" (από την παράγραφο 56. Το μέλλον που θέλουμε. UNCSD 2012 http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf).

Το δυναμικό των θαλασσών και των ωκεανών - η Γαλάζια Οικονομία - για την κάλυψη των αναγκών της βιώσιμης ανάπτυξης είναι τεράστια, αλλά μόνο εάν μπορούν να διατηρηθούν ή/και να αποκατασταθούν σε υγιή και παραγωγική κατάσταση.

Ωστόσο, LIFE ανησυχεί ότι μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο και το πανηγύρι, χάνεται από τα μάτια το γεγονός ότι η Blue Growth έχει τεράστιες επιπτώσεις στην αλιεία, είτε είναι μικρής είτε μεγάλης κλίμακας. Η Blue Growth ενδιαφέρεται μόνο για τους τομείς που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης - και βλέπει τον τομέα της αλιείας ως έναν από αυτούς που βρίσκεται σε παρακμή. Ταυτόχρονα, οι οικονομικοί τομείς στους οποίους στοχεύει η Γαλάζια Ανάπτυξη περιλαμβάνουν πολλούς που θα καταπατήσουν τους χώρους που παραδοσιακά καταλάμβανε η αλιεία, και οι οποίοι θα έχουν αναμφίβολα αντίκτυπο στους πόρους από τους οποίους εξαρτώνται οι αλιευτικές δραστηριότητες. Αυτοί περιλαμβάνουν υδατοκαλλιέργεια βιομηχανικής κλίμακας, ωκεάνια ενέργεια και εξόρυξη βυθού.

Παρόλο που ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός περιλαμβάνεται ως "ουσιώδες στοιχείο", χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή για να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη γαλάζια ανάπτυξη επιδιώκει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με την ΚΑλΠ. Διαφορετικά, η ΚΑλΠ θα κατακλυστεί από το τσουνάμι της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Η LIFE ισχυρίζεται επίσης ότι η Blue Growth δεν θα πρέπει να είναι μια άδεια για την επιχείρηση όπως usual και περισσότερη από την ίδια "καφέ" ανάπτυξη. Μέχρι τώρα οι ωκεανοί αντιμετωπίζονταν ως μέσο δωρεάν εξόρυξης πόρων και απόρριψης αποβλήτων, και το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος είχε εξαιρεθεί από τους οικονομικούς υπολογισμούς. Η Γαλάζια Ανάπτυξη είναι μια έκκληση για θεμελιώδη αλλαγή- οι τρέχουσες τάσεις στην εκμετάλλευση και την υποβάθμιση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων δείχνουν ότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειες ήταν ανεπαρκείς και ότι πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν γρήγορα περισσότερα. Οι τεράστιες ποσότητες θαλάσσιων απορριμμάτων που συσσωρεύονται στους ωκεανούς, ιδίως τα πλαστικά, απαιτούν επείγουσα δράση. Αυτό τονίστηκε σε μια ομιλία του Επιτρόπου Vella πέρυσι, που εκφωνήθηκε στο συνέδριο για τα μικροπλαστικά στις Βρυξέλλες στις 12 Μαΐου 2015   https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/announcements/eliminating-plastic-and-microplastic-pollution-urgent-need_en. Η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να προχωρήσει πέρα από την πληρωμή των αλιέων για να γίνουν συλλέκτες απορριμμάτων στη θάλασσα.

Μαζί με το "Blue Growth razzmatazz", το LIFE ανησυχεί επίσης ότι μεγάλες, ιδιωτικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις επενδύουν στη γαλάζια οικονομία, και αναλαμβάνοντας τους ρόλους που παραδοσιακά κατείχαν τα κράτη.

Όλο και περισσότερο τα κράτη παραχώρηση χερσαίων και θαλάσσιων παραχωρήσεων σε μεγάλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ, οι οποίες συχνά ιδρύονται ως "καταπιστεύματα". Αυτές οι ΜΚΟ διαχειρίζονται στη συνέχεια τα περιβαλλοντικά αποθέματα που τους παραχωρήθηκαν για λογαριασμό των κρατών. Αυτές οι ΜΚΟ, των οποίων οι δραστηριότητες είναι συχνά χρηματοδοτούνται από πολυεθνικές εταιρείες, στη συνέχεια αποφασίζουν μόνοι τους - χωρίς κανένα δημοκρατικό έλεγχο - για τις περιβαλλοντικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν. Οι τοπικές κοινότητες και οι πολίτες συχνά δεν ενημερώνονται για τα έργα αυτά ή αποκλείονται από τη διαχείριση αυτών των περιβαλλοντικών αποθεμάτων. Ενώ ο αγώνας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχει σε μεγάλο βαθμό ανατεθεί από τα κράτη σε μεγάλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ, και για διάφορους λόγους οι πολυεθνικές εταιρείες χρηματοδοτούν αυτές τις ΜΚΟ, τίθεται τώρα το ερώτημα πώς ρυθμίζεται αυτό που συχνά αναφέρεται ως "περιβαλλοντική βιομηχανία".

Ταυτόχρονα, διεθνείς τράπεζες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και άλλοι χρηματοπιστωτικοί φορείς που αναζητούν νέους τομείς για επενδύσεις, κερδοσκοπούν στους ωκεανούς μέσω της εμπορίας άνθρακα, της ανταλλαγής χρέους με τη φύση και άλλων παρόμοιων σχημάτων.

Η ανάγκη να περιοριστεί αυτή η περιβαλλοντική βιομηχανία και να καταστεί υπεύθυνη και διαφανής επισημάνθηκε πρόσφατα από τον καθηγητή Gilles Lhuilier στην εφημερίδα "Le Marin". http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/24995-initiative-pour-la-transparence-dans-les-ong.

Η γαλάζια ανάπτυξη και η αλιεία μικρής κλίμακας ήταν επίσης ένα από τα κύρια θέματα της πρόσφατης περιφερειακής διάσκεψης με θέμα "Χτίζοντας ένα μέλλον για τη βιώσιμη αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα" που διοργανώθηκε από τη ΓΕΑΜ και τον FAO σε συνεργασία με την αλγερινή κυβέρνηση - http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssfconference2016/en/.

Ο Σύμβουλος που παρουσίασε την υπόθεση της Γαλάζιας Ανάπτυξης τόνισε ότι για να συμπεριληφθεί στη βιασύνη για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, η αλιεία θα πρέπει να αποδείξει πώς μπορεί να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της στην οικονομία και την ανάπτυξη, και να "επανατοποθετηθούν" αναλόγως. Αυτό θα απαιτούσε, όπως είπε, α) την εφαρμογή ενός συστήματος "δικαιώματος χρήσης" για την επίτευξη οικονομικής αποτελεσματικότητας και β) τη δημιουργία ενός "επενδύσιμου πλεονάσματος" που θα μπορούσε να επενδυθεί στην ανάπτυξη.

Η διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ έφερε στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοσιακά δικαιώματα χρήσης του αλιευτικού τομέα και των αλιευτικών κοινοτήτων, καθώς και η πρόσβασή τους στην αλιεία έχουν διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτά τα παραδοσιακά δικαιώματα και η πρόσβαση στην Ευρώπη, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, έχουν αντικατασταθεί από ιδιωτικά και εμπορεύσιμα δικαιώματα. Αυτό έχει μετατρέψει πόρους που προηγουμένως ήταν δημόσιοι σε ιδιωτικές ποσοστώσεις, συγκεντρωμένες σε όλο και λιγότερα χέρια.

Αντίθετα, η προσέγγιση του FAO μέσω της πρωτοβουλίας του για τη γαλάζια ανάπτυξη (BGI) προσφέρει κάποιες ελπίδες. Η BGI στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παράκτιων κοινοτήτων και στην αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να υποστηριχθεί η επισιτιστική ασφάλεια, η μείωση της φτώχειας και η βιώσιμη διαχείριση των έμβιων υδρόβιων πόρων.

Η γαλάζια ανάπτυξη και η αλιεία μικρής κλίμακας, κάθε άλλο παρά ασύμβατες είναι, είναι εντελώς δωρεάν. Όμως, για να μετατραπεί αποτελεσματικά αυτή η συμπληρωματικότητα σε μια κατάσταση "win-win", πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διασφάλιση των αλιευτικών δικαιωμάτων της αλιείας μικρής κλίμακας και να τους παρασχεθεί ασφαλής και κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις παραδοσιακές τους αλιευτικές περιοχές.

Εφαρμογή του Άρθρο 17 της ΚΑλΠ θα μπορούσε να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το θέμα.