Blue Growth Razzmatazz: tijd voor een reality check.

growth

Blue Growth Razzmatazz: tijd voor een reality check.

Brussel, 26 april 2016

Brian O'Riordan

LIFE-platform

Blauwe groei is de nieuwe slangenolie van de wereldeconomie. Het wordt gepromoot als het wondermiddel voor stagnerende groei, overgeëxploiteerde en slinkende hulpbronnen en onvoldoende voedsel op het droge in de context van de steeds toenemende behoeften van een snel groeiende wereldbevolking. Bij gebrek aan een "planeet B" biedt Blauwe Groei een sprankje hoop.

Het idee van de Blauwe economie is voortgekomen uit het Rio + 20-proces van 2012 onder auspiciën van de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling - dat voortbouwt op de Wereldmilieutop van 1992. Het is voornamelijk bepleit door kleine eilandstaten voor ontwikkeling (SIDS) en is geworteld in de Groene economiedie op zijn beurt wordt gezien als essentieel voor "het bereiken van duurzame ontwikkeling, om bij te dragen tot het uitbannen van armoede en duurzame economische groei, het bevorderen van sociale insluiting, het verbeteren van het menselijk welzijn en het scheppen van mogelijkheden voor werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen, met behoud van de gezonde werking van de ecosystemen van de aarde." (uit Para 56. De toekomst die wij willen. UNCSD 2012 http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf).

Het potentieel van de zeeën en oceanen - de blauwe economie - om aan de behoeften van duurzame ontwikkeling te voldoen is enorm, maar alleen als zij in een gezonde en productieve staat kunnen worden gehouden en/of hersteld.

Maar, LEVEN is bezorgd dat te midden van alle hype en razzmatazz uit het oog wordt verloren dat Blue Growth heeft enorme gevolgen voor de visserijof ze nu klein of groot zijn. Blue Growth is alleen geïnteresseerd in sectoren met een groeipotentieel en ziet de visserijsector als een sector in verval. Tegelijkertijd zijn er onder de economische sectoren waarop de blauwe groei zich richt veel sectoren die de traditioneel door de visserij ingenomen ruimte zullen binnendringen en die ongetwijfeld een impact zullen hebben op de hulpbronnen waarvan de visserijactiviteiten afhankelijk zijn. Deze sectoren omvatten aquacultuur op industriële schaal, energie uit oceanen en ontginning van de zeebodem.

Hoewel maritieme ruimtelijke ordening is opgenomen als een "essentieel onderdeel", moet meer aandacht worden besteed aan de samenhang en complementariteit van de Europese strategie voor blauwe groei met het GVB. Zo niet zal het GVB worden overspoeld door de tsunami van blauwe groei.

LIFE stelt ook dat Blue Growth mag geen vergunning voor het bedrijfsleven zijn zoals gewoonlijk.l en meer van dezelfde "bruine" ontwikkeling. Tot nu toe zijn de oceanen behandeld als een middel om gratis grondstoffen te winnen en afval te dumpen, en zijn de ecologische en sociale kosten uit de economische berekeningen geëxternaliseerd. Blauwe groei is een oproep tot fundamentele verandering; de huidige trends in de exploitatie en aantasting van mariene en kustecosystemen laten zien dat de inspanningen tot dusver ontoereikend zijn geweest en dat er snel meer moet worden gedaan.. De enorme hoeveelheden zeepuin die zich in de oceanen opstapelen, met name plastic, vragen om dringende maatregelen. Dit werd vorig jaar benadrukt in een toespraak van commissaris Vella op de Microplastics-conferentie in Brussel op 12 mei 2015.   https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/announcements/eliminating-plastic-and-microplastic-pollution-urgent-need_en. De aanpak van het probleem moet verder gaan dan het betalen van vissers om zwerfvuil op zee te verzamelen.

Samen met Blue Growth razzmatazz is LIFE ook bezorgd dat grote, particuliere en niet-gouvernementele organisaties investeren in de blauwe economieen de rollen op zich nemen die de staten traditioneel vervullen.

Steeds meer staten zijn overdracht van land- en zeeconcessies aan grote milieu-NGO's, die vaak als "trusts" worden opgericht. Deze NGO's beheren vervolgens namens de staten de aan hen overgedragen milieureserves. Deze NGO's, waarvan de activiteiten vaak gefinancierd door transnationale bedrijven, beslissen dan zelf - zonder enige democratische controle - over de te ondernemen milieuacties. Lokale gemeenschappen en burgers worden vaak niet geïnformeerd over deze projecten of worden buiten het beheer van deze milieureserves gehouden. Terwijl de strijd tegen klimaatverandering door de staten grotendeels is toevertrouwd aan grote milieu-NGO's, en transnationale ondernemingen deze NGO's om diverse redenen financieren, rijst nu de vraag hoe wat vaak de "milieu-industrie" wordt genoemd, wordt gereguleerd.

Tegelijkertijd speculeren internationale banken, private-equityfondsen en andere financiële spelers die nieuwe investeringsgebieden zoeken, op de oceanen door middel van koolstofhandel, schuld-voor-natuurruil en andere soortgelijke regelingen.

De noodzaak om deze milieu-industrie in toom te houden en verantwoordelijk en transparant te maken werd onlangs benadrukt door professor Gilles Lhuilier in "Le Marin". http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/24995-initiative-pour-la-transparence-dans-les-ong.

Blauwe groei en kleinschalige visserij was ook een van de hoofdthema's van de recente regionale conferentie over "Bouwen aan een toekomst voor duurzame kleinschalige visserij in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee", georganiseerd door de GFCM en de FAO in samenwerking met de Algerijnse regering - http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssfconference2016/en/.

De consultant die de zaak voor blauwe groei presenteerde, benadrukte dat om in de rush voor blauwe groei te worden opgenomen, visserij zouden moeten aantonen hoe zij hun bijdrage aan de economie en de groei kunnen maximaliseren, en zich dienovereenkomstig te "herpositioneren". Dit vereist volgens hem a) de toepassing van een systeem van "gebruiksrechten" om economische efficiëntie te bereiken, en b) het genereren van een "investeerbaar overschot" dat in groei kan worden geïnvesteerd.

Het hervormingsproces van het GVB heeft aan het licht gebracht hoe de traditionele gebruiksrechten van de visserijsector en van de visserijgemeenschappen en hun toegang tot de visserij in de loop der tijd zijn uitgehold. Die traditionele rechten en toegang zijn in Europa, net als in vele andere gebieden van de wereld, vervangen door particuliere en verhandelbare rechten. Hierdoor zijn hulpbronnen die voorheen openbaar waren, veranderd in particuliere quota, geconcentreerd in steeds minder handen.

De aanpak van de FAO via haar Blue Growth Initiative (BGI) biedt daarentegen enige hoop. Het BGI wil de veerkracht van kustgemeenschappen vergroten en het productiepotentieel van visserij en aquacultuur herstellen, ter ondersteuning van voedselzekerheid, armoedebestrijding en duurzaam beheer van levende aquatische hulpbronnen.

Blauwe groei en kleinschalige visserij, verre van onverenigbaar, zijn volledig gratis. Maar om een dergelijke complementariteit daadwerkelijk om te zetten in een "win-win"-situatie, moet meer aandacht worden besteed aan de bescherming van de visserijrechten van de kleinschalige visserij en moet hun een veilige en prioritaire toegang tot hun traditionele visserijgebieden worden geboden.

Toepassing van Artikel 17 van het GVB zou in dit opzicht een heel eind kunnen komen.