Το LIFE συμμετέχει στο περιφερειακό συνέδριο της GFCM με θέμα "Χτίζοντας ένα μέλλον για τη βιώσιμη αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα".

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2016

Το LIFE συμμετέχει στο περιφερειακό συνέδριο της GFCM για την

"Χτίζοντας ένα μέλλον για τη βιώσιμη αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα".

 

foto1

Στη συνεδρίαση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου 2015 στο Αλγέρι (Αλγερία), συμμετείχαν ο Brian O'Riordan, Αναπληρωτής Διευθυντής του LIFE, και η Marta Cavallé, Συντονίστρια του LIFE για τη Μεσόγειο.n.

Σκοπός της συμμετοχής του LIFE στη συνάντηση ήταν να ευαισθητοποίηση σχετικά με LIFE, την αποστολή και τους στόχους της, να αναδείξει τα σημαντικά ζητήματα για τους ευρωπαίους αλιείς μικρής κλίμακας με χαμηλές επιπτώσεις και να κάνει επαφές που θα βοηθήσει LIFE και το έργο της να αναγνωριστεί και να υποστηριχθεί ευρύτερα.

Συγκεκριμένα, ο Brian O'Riordan εκπροσώπησε LIFE σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO για τη διασφάλιση της αλιείας μικρής κλίμακας (SSF Guidelines), όπου η συμβολή του επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες και προκλήσεις για τους ευρωπαίους αλιείς μικρής κλίμακας με χαμηλές επιπτώσεις κατά την εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης ΚΑλΠ.

Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) είναι μια περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας (RFMO) και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της αλιείας στην περιοχή. Η συμμετοχή σε μια τέτοια συνάντηση συνάδει επομένως σε μεγάλο βαθμό με LIFE"να αποκατασταθεί η υγεία των θαλασσών μας στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο". Υπενθυμίζεται ότι η Μεσόγειος αντιμετωπίζει μια κρίσιμη κατάσταση υπεραλιευμένα και εξαντλημένα αποθέματα, έλλειψη αποτελεσματικής διαχείρισης, ΠΛΑ αλιεία, περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.ο.κ.. Η ΓΔ Mare διοργάνωσε πρόσφατα έκτακτη συνεδρίαση για την κατάσταση των αποθεμάτων στη Μεσόγειο και θα φιλοξενήσει στις 27 Απριλίου 2016 στις Βρυξέλλες υπουργική συνάντηση όλων των κρατών της Μεσογείου για την αλιεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες από χώρες της Βόρειας Αφρικής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Mare) και τη MedAC, ορισμένες ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες, οργανώσεις αλιέων της Βόρειας Αφρικής, το WWF, η IUCN και διάφορες ΜΚΟ, καθώς και ερευνητές.

Ένα από τα κύρια θέματα της συνάντησης ήταν η υποστήριξη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας μικρής κλίμακας μέσω της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Η "γαλάζια ανάπτυξη" αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των οικονομικών αποδόσεων από την εκμετάλλευση των θαλασσών και των ωκεανών σε ισορροπία με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική ανάπτυξη. Πρόκειται για μια νέα έννοια που έχει τις ρίζες της στη διαδικασία του Ρίο για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία συνδέεται με την πράσινη οικονομία. Προωθείται ευρέως και θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την αλιεία μικρής κλίμακας. Η Γαλάζια Ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στους τομείς με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και οικονομικών οφελών.

foto8Ο σύμβουλος που παρουσίασε τη συζήτηση σημείωσε ότι η αλιεία δεν είναι ορατά σε μια μακροοικονομική θεώρηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Υπάρχει μικρό περιθώριο αύξησης της παραγωγής στον τομέα της αλιείας. Όσον αφορά τον ίδιο, υπάρχει ανάγκη η αλιεία να αποδείξει πώς μπορεί να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της στην οικονομία και στην ανάπτυξη και να "επανατοποθετηθεί" αναλόγως. Αυτό θα απαιτούσε, όπως είπε, α) την εφαρμογή ενός συστήματος "δικαιωμάτων χρήσης" για την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας και β) τη δημιουργία ενός "επενδύσιμου πλεονάσματος" που θα μπορούσε να επενδυθεί στην ανάπτυξη.

Οι επόμενες δύο συνεδρίες διεξήχθησαν από προγράμματα που σχετίζονται με το WWF, η πρώτη για το συνδιαχείριση και το δεύτερο στο Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και πώς οι επιδόσεις τους θα μπορούσαν να βελτιωθούν με τη συμμετοχή της αλιείας μικρής κλίμακας στη διαχείριση και τη χρήση τους. Οι παρουσιάσεις υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη για "ζώνες απαγόρευσης της αλιείας" στις ΜΠΕ, ώστε να καταστούν πιο παραγωγικές.

Το WWF έχει σημαντική σχετική εμπειρία στη Μεσόγειο με τις ΜΠΕ και τη συνεργασία με την αλιεία μικρής κλίμακας μέσω του προγράμματος MedPan. Ήρθαμε σε επαφή με τους εκπροσώπους του MedPan/WWF για να διερευνήσουμε πώς τα μέλη του LIFE θα μπορούσαν να επωφεληθούν από κατάρτιση και άλλη υποστήριξη για να βοηθηθούν στην καλύτερη κατανόησή τους από τις αλιευτικές αρχές στις προστατευόμενες περιοχές. Μας προτάθηκε ότι LIFE να οργανώσει αντιπροσωπεία για να παραστεί στο 2nd Forum of Marine Protected Areas in the Mediterranean, που θα πραγματοποιηθεί στην Ταγγέρη του Μαρόκου από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2016.

Η τέταρτη σύνοδος συζήτησε αλυσίδες αξίας στην αλιεία μικρής κλίμακας και πώς να προωθηθούν με τρόπους που θα επιτρέψουν στους αλιείς να επωφεληθούν από την προστιθέμενη αξία. Ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς μικρής κλίμακας είναι η υψηλή τιμή που παίρνουν τα ψάρια τους στην αγορά σε σύγκριση με τη συγκριτικά χαμηλή τιμή που λαμβάνουν. Συζητήθηκαν διάφορα συστήματα, όπως συνεταιρισμοί, κατάρτιση, οικολογικά σήματα κ.λπ.

Το τελευταίο πάνελ, στο οποίο συμμετείχε ο Brian O'Riordan, αφορούσε τις κατευθυντήριες γραμμές του FAO για την ΕΑΛ, και η παρουσίασή του αφορούσε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την αλιεία μικρής κλίμακας κατά την εφαρμογή της ΚΑλΠ στη Μεσόγειο, σημειώνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ξεχασμένος στόλος της Ευρώπης, καθώς και τις ευκαιρίες Άρθρο 17, κανονισμός αγοράς, ΕΤΘΑ και συμβουλευτικά συμβούλια.

Τα κύρια συμπεράσματα της διάσκεψης περιέχονται σε ένα έγγραφο 7 σελίδων, το οποίο προτείνει τη δημιουργία ενός ομάδα εργασίας για την αλιεία μικρής κλίμακας στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει το LIFE. Η GFCM ήταν πολύ θετική για LIFEκαι ήταν πολύ υποστηρικτικοί στην ιδέα της συμμετοχής του LIFE συμμετοχή στις συνεδριάσεις της GFCM.

foto5

Το προσωπικό του LIFE είχε συναντήσεις με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων:

Abdella Srour, Εκτελεστικός Γραμματέας, GFCM.

Stefano Cataudella, Πρόεδρος, GFCM.

Valerie Laine, ΓΔ Mare, Επικεφαλής της Μονάδας Διατήρησης και Ελέγχου στη Μεσόγειο.

Rosa Caggiano, Εκτελεστική Γραμματέας, MedAC.

Δρ Βασιλική Βασιλοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Matthieu Bernardon, Σύμβουλος Αλιείας του FAO και άλλων οργανισμών, με σημαντική εμπειρία σε θέματα sscf στη Μεσόγειο.

Giuseppe Di Carlo, Επικεφαλής Μονάδας ΜΠΣ, Μεσογειακό Πρόγραμμα WWF

Julien Sémelin, Υπεύθυνος Προγράμματος, Πρόγραμμα Μεσογειακής Λεκάνης, Ίδρυμα MAVA.

Fabrizio De pascale, Εθνικός Γραμματέας, Ιταλικό Συνδικάτο Εργαζομένων, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια

Margaux Favret, Marine Stewardship Council, πρόγραμμα Medfish.

Hacene Hamdani, και άλλοι από την Πλατφόρμα Αλιέων του Μαγκρέμπ (μαζί με άλλους αλιείς της περιοχής).

Εκπρόσωποι των ισπανικών αρχών.