Τα SSF στη Μεσόγειο: μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

 

Αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο: μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

 

Ο ευρωπαϊκός τομέας της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (SSCF) - ο οποίος ορίζεται ως η αλιεία από σκάφη μήκους μικρότερου των 12 μέτρων και με μη ρυμουλκούμενα εργαλεία - παραβλέπεται, παρεξηγείται και εκπροσωπείται ανεπαρκώς. Αποτελεί την πλειονότητα του ευρωπαϊκού στόλου, αποτελώντας το 70-80% του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου σε αριθμούς, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στη Μεσόγειο. Για δεκαετίες έχει αποκλειστεί από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) και δεν έχει φωνή στις αποφάσεις που επηρεάζουν τις προοπτικές του.

Οι αλιείς της Ευρώπης με χαμηλό αντίκτυπο και το εργαστήριο ECOMERS του Πανεπιστημίου της Κυανής Ακτής διοργάνωσαν από κοινού μια εκδήλωση στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ωκεανών του Μονακό στις Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 στο Μονακό να επιστήσει την προσοχή στο ΣΚΕΠ ως μέρος της λύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες των ΕΑΛ στη Μεσόγειο να κάνουν τη διαφορά και να βρουν λύσεις στα προβλήματα της υπεραλίευσης, των θαλάσσιων απορριμμάτων, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και να συμβάλουν στη γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δυναμικής των ιχθυαποθεμάτων.

Συμμετέχοντες στο πάνελ (κάντε κλικ σε κάθε όνομα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αντίστοιχη παρουσίαση):

Πάνελ 1: Προσθήκη βιωσιμότητας κατά μήκος της αλυσίδας αξίας: από τη θάλασσα στο πιάτο

Πάνελ 2: Η σωστή διακυβέρνηση