Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί περιφερειακή προσέγγιση για την αλιεία μικρής κλίμακας

Parlement_2

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί περιφερειακή προσέγγιση για την αλιεία μικρής κλίμακας, για τη δίκαιη κατανομή και τη σταδιακή αύξηση των ποσοστώσεων για την αλιεία μικρής κλίμακας 

 

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016

Πλατφόρμα LIFE

 

Την Τρίτη 12 Απριλίου, κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειάς του στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την "καινοτομία και τη διαφοροποίηση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας σε περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (2015/2090(INI))". http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0109+0+DOC+XML+V0//EN

Ο εισηγητής, Κροάτης ευρωβουλευτής Ruža Tomašić, υπογράμμισε ότι απαιτείται ένα νέο περιφερειακό πλαίσιο για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων αλιευτικών περιοχών. Επικαλούμενος το παράδειγμα της Μεσογείου, ο Tomašić τόνισε την ανάγκη να εγκαταλειφθεί η προσέγγιση του ενός μεγέθους για όλους που χαρακτήριζε την ΚΑλΠ μέχρι σήμερα.

LIFE συμφωνεί απόλυτα με αυτή την άποψη και ζητά μια τέτοια προσέγγιση από την ίδρυσή της το 2012. Μια τέτοια διαφοροποιημένη προσέγγιση είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει τη διάβρωση των αλιευτικών δικαιωμάτων και την καταστροφή της αλιείας μικρής κλίμακας. Λαμβάνουμε υπόψη το σχόλιο του κ. Vella ότι μια "περιφερειακή προσέγγιση του ορισμού θα μπορούσε να έχει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά θα κινδύνευε επίσης να δημιουργήσει άνισους όρους ανταγωνισμού."

Ωστόσο, μια περιφερειακή προσέγγιση για τον ορισμό της αλιείας μικρής κλίμακας δεν χρειάζεται να αλλάξει τον ορισμό του ΕΤΘΑ. Αντίθετα, για παράδειγμα, τα περιφερειακά ΠΔΠ και τα τεχνικά μέτρα που θεσπίζονται από αυτά θα λαμβάνουν μεγαλύτερη συνεκτίμηση των διαφόρων συνδυασμών εργαλείων σκαφών στις μικρότερες κατηγορίες μη ρυμουλκούμενων εργαλείων. Αυτό θα μπορούσε να έχει τη μορφή παρεκκλίσεων ή ειδικών τεχνικών μέτρων που θα εφαρμόζονται στα τμήματα του στόλου των παθητικών εργαλείων.

Στο LIFEη εφαρμογή της έκθεσης Tomasic θα βοηθήσει πολύ στην αποκατάσταση πολλών από τα λάθη που έχουν γίνει στον τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας και θα δημιουργήσει a δικαιότερη και πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Απαντώντας στην πρωτοβουλία, ο Επίτροπος Vella παρατήρησε ότι "είναι γεγονός ότι τα παράκτια αλιευτικά σκάφη μικρής κλίμακας είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτά, και συμφωνώ πλήρως με αυτή την άποψη."

Το Αλιείς της Ευρώπης με χαμηλό αντίκτυπο (LIFE) συγχαίρει το Madame Tomašić για την έκθεσή της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτησή της. Η έκθεση υποστηρίζει τον ισχυρισμό του LIFE ότι οι ιδιαιτερότητες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας απαιτούν μια διαφοροποιημένη προσέγγιση και ότι η αλιεία αυτή είναι καλύτερο να καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο, εντός ενός περιφερειακού πλαισίου.

Ο Επίτροπος κ. Vella τόνισε ορθά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον 3 στα 4 σκάφη (75%) χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας, δηλαδή κάτω των 12 μέτρων και χρησιμοποιούν μη ρυμουλκούμενα εργαλεία.

Σε αντίθεση με τις μεγαλύτερης κλίμακας, πιο βιομηχανικές αλιευτικές δραστηριότητες, αυτές οι δραστηριότητες μικρής κλίμακας έχουν γενικά χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ενώ έχουν υψηλή κοινωνική και οικονομική αξία, παρέχοντας φρέσκα ψάρια, θέσεις εργασίας και υποστηρίζοντας οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο.

Ωστόσο, LIFE συμφωνεί πλήρως με τον Επίτροπο Vella ότι ο στόλος χρειάζεται ρύθμιση και ότι η περαιτέρω χαλάρωση των κανονιστικών απαιτήσεων για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας ενέχει τον κίνδυνο να ενθαρρύνει την αλιεία από πρόσθετα σκάφη και θα μπορούσε να επιδεινώσει τον συνωστισμό στην παράκτια ζώνη, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη μεγάλη πίεση στα ρυθμιζόμενα και μη ρυθμιζόμενα αποθέματα.

LIFE σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν σημαντικές ρυθμιστικά κενά μέσω των οποίων η παράνομη, ανεξέλεγκτη και αδήλωτη αλιεία περνάει με το πρόσχημα της αθλητικής αλιείας. Αυτά τα παραθυράκια πρέπει να κλείσουν.

Από την έναρξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής το 1983, ο τομέας της μικρής κλίμακας έχει παραμεληθεί, περιθωριοποιηθεί και αντιμετωπιστεί άδικα. Για το λόγο αυτό, αυτό το τμήμα του στόλου αναφέρεται συχνά ως ο "ξεχασμένος στόλος της Ευρώπης". Τα τελευταία 20 χρόνια, αυτό το τμήμα του στόλου έχει μειωθεί περισσότερο, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 40 έως 50% από το 1995.

Οι διαδοχικές ΚΑλΠ που χρονολογούνται από το 1983 τείνουν να επικεντρώνονται στην αλιεία μεγαλύτερης κλίμακας, αφήνοντας τις εθνικές αρχές να ασχοληθούν με την αλιεία μικρότερης κλίμακας. Με αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, οι εθνικές αρχές έχουν επίσης την τάση να παραμελούν την αλιεία μικρότερης κλίμακας, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα άδικη μεταχείριση σε σύγκριση με την αλιεία μεγαλύτερης κλίμακας (όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης στην αλιεία, την πρόσβαση στις αγορές, την πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων κ.λπ.)

Μέχρι την πιο πρόσφατη αναθεώρηση και μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαχείριση της αλιείας μικρής κλίμακας θεωρούνταν εθνικό ζήτημα. Η διαβούλευση για την "Πράσινη Βίβλο" που ξεκίνησε το 2009 έθεσε το ερώτημα αν η ΚΑλΠ θα πρέπει να υιοθετήσει ή όχι μια διαφοροποιημένη προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας: μια προσέγγιση για τους στόλους μικρής κλίμακας στις παράκτιες κοινότητες με έμφαση στους κοινωνικούς στόχους και μια άλλη για τους στόλους μεγάλης κλίμακας, με επίκεντρο την προσαρμογή της ικανότητας και την οικονομική αποδοτικότητα.

Αν και η πρόταση αυτή δεν ενσωματώθηκε στη νέα ΚΑλΠ, ήταν εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία πρότεινε ένα ευρύ φάσμα μέτρων για την υπεράσπιση και την προώθηση του τομέα της μικρής κλίμακας.

LIFE χαιρετίζει το γεγονός ότι το χρηματοδοτικό μέσο για την εφαρμογή της ΚΑλΠ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ - (ΕΕ) αριθ. 508/2014), καθώς και ο κανονισμός για την αγορά ((ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ), και ο κανονισμός για τα συμβουλευτικά συμβούλια (κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/242 της Επιτροπής) περιέχουν διατάξεις που εισάγουν θετικές διακρίσεις υπέρ της αλιείας μικρής κλίμακας.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Επίτροπος Vella, η εφαρμογή των μέτρων αυτών εξαρτάται από τα κράτη μέλη; ότι είναι δική τους ευθύνη να αποφασίσουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν στα τέλη του 2015, πώς θα μεταφράσουν τις στρατηγικές τους προτιμήσεις σε συγκεκριμένη στήριξη του στόλου της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

LIFE καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωριστεί η σημασία των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας μέσω συγκεκριμένων σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του στόλου. Το LIFE προσυπογράφει επίσης πλήρως την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αυξηθούν οι ποσοστώσεις που χορηγούνται στη μη βιομηχανική αλιεία, ώστε να ενισχυθεί αυτή η κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμη μορφή αλιείας.

Κατά την άποψή μας η εφαρμογή του άρθρου 17 είναι ζωτικής σημασίας από την άποψη αυτή. Το άρθρο 17 καλεί τα κράτη μέλη να "χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής φύσης", κατά την κατανομή των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. "Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις της αλιείας στο περιβάλλον, το ιστορικό συμμόρφωσης, τη συμβολή στην τοπική οικονομία και τα ιστορικά επίπεδα αλιευμάτων. Στο πλαίσιο των αλιευτικών δυνατοτήτων που τους έχουν χορηγηθεί, τα κράτη μέλη προσπαθούν να παρέχουν κίνητρα στα αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή χρησιμοποιούν τεχνικές αλιείας με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως μειωμένη κατανάλωση ενέργειας ή βλάβη των ενδιαιτημάτων.."

Τα μέτρα αυτά, εάν εφαρμοστούν σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου, θα συμβάλουν αναμφίβολα σε μεγάλο βαθμό στην παροχή της αναγκαία θετική δράση για την αλιεία μικρής κλίμακας να ανακτήσουν την εξέχουσα θέση τους στην ευρωπαϊκή αλιεία.

Αν και πολλές από τις προτάσεις της κ. Tomasic περιλαμβάνονται ήδη στη νέα ΚΑλΠ, η έκθεσή της τονίζει την αδράνεια των κρατών μελών για τη λήψη των προτεινόμενων θετικών μέτρων για την αλιεία μικρής κλίμακας και την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της.