Parlament Europejski wzywa do regionalnego podejścia do rybołówstwa na małą skalę

Parlement_2

Parlament Europejski wzywa do regionalnego podejścia do rybołówstwa na małą skalę, do sprawiedliwego przydziału i stopniowego zwiększania kwot dla rybołówstwa na małą skalę 

 

Bruksela, 18 kwietnia 2016 r.

Platforma LIFE

 

We wtorek 12 kwietnia, podczas sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przyjęła rezolucję w sprawie "innowacji i dywersyfikacji łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w regionach zależnych od rybołówstwa (2015/2090(INI))". http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0109+0+DOC+XML+V0//EN

Sprawozdawca, Chorwacki eurodeputowany Ruža Tomašićpodkreślił, że potrzebne są nowe zregionalizowane ramy dla rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę w celu uwzględnienia specyfika różnych regionów rybołówstwa. Powołując się na przykład Morza Śródziemnego, Tomašić podkreślił potrzebę porzucenia uniwersalnego podejścia, które do tej pory charakteryzowało WPRyb.

ŻYCIE całkowicie się z tym zgadza i apeluje o takie podejście od czasu jej założenia w 2012 roku. Takie zróżnicowane podejście jest jedynym sposobem na powstrzymanie erozja praw połowowych i upadek rybołówstwa na małą skalę. Przyjmujemy do wiadomości komentarz pana Vella, że "regionalne podejście do definicji mogłoby mieć pewne zalety, ale groziłoby również stworzeniem nierównych warunków konkurencji."

Zregionalizowane podejście do definiowania rybołówstwa małoskalowego nie musi jednak zmieniać definicji EFMR. Raczej, na przykład, regionalne plany wieloletnie i przyjęte przez nie środki techniczne uwzględniałyby większe uwzględnienie różnych kombinacji narzędzi połowowych w mniejszych kategoriach narzędzi nieholowanych. Mogłoby to przybrać formę odstępstw lub szczególnych środków technicznych, które miałyby zastosowanie do segmentów floty stosującej bierne narzędzia połowowe.

Na stronie ŻYCIEZdaniem Tomasica, wdrożenie jego raportu w znacznym stopniu przyczyniłoby się do naprawienia wielu krzywd wyrządzonych sektorowi rybołówstwa małoskalowego i stworzenia a sprawiedliwszy i bardziej wyrównane szanse.

W odpowiedzi na tę inicjatywę komisarz Vella zauważył, że "Faktem jest, że statki rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę mają zasadnicze znaczenie dla rentowności i odporności społeczności przybrzeżnych, które są od nich zależne, i w pełni zgadzam się z tym poglądem."

Strona Europejskie rybołówstwo o niskim oddziaływaniu (LIFE) gratuluje Madame Tomašić za jej sprawozdanie i Parlament Europejski za jego przyjęcie. Raport popiera twierdzenie LIFE, że specyfika rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę wymaga zróżnicowanego podejścia i że takie rybołówstwo najlepiej zdefiniować na poziomie lokalnym, w ramach regionalnych.

Komisarz Vella słusznie podkreślił, że w Unii Europejskiej co najmniej 3 na 4 statki (75%) charakteryzują się małą skalą, tj. poniżej 12 metrów przy użyciu narzędzi nieholowanych.

W przeciwieństwie do większych, bardziej przemysłowych rodzajów działalności połowowej, te działania na małą skalę mają zazwyczaj niewielki wpływ na środowisko, a jednocześnie mają wysoką wartość społeczną i ekonomiczną, zapewniając świeże ryby, miejsca pracy oraz wspierając lokalną działalność gospodarczą i kulturalną.

Jednak, ŻYCIE w pełni zgadza się z komisarzem Velą, że flota wymaga regulacji i że dalsze złagodzenie wymogów regulacyjnych dotyczących rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę może zachęcać do połowów dodatkowe statki i może pogorszyć zatłoczenie w pasie przybrzeżnym, zwłaszcza w obszarach, w których istnieje już duża presja na regulowane i nieregulowane stada.

ŻYCIE zauważa z niepokojem, że istnieją znaczące luki prawne, przez które nielegalne, nieuregulowane i nieraportowane połowy przechodzą pod przykrywką rybołówstwa sportowego. Te luki wymagają zamknięcia.

Od czasu wprowadzenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa w 1983 r., sektor łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego był zaniedbywany, marginalizowany i traktowany niesprawiedliwie. Z tego powodu ten segment floty jest często nazywany "zapomnianą flotą Europy". W ciągu ostatnich 20 lat ten segment floty zmniejszył się najbardziej, w niektórych przypadkach nawet o 40 do 50% od 1995 roku.

Kolejne WPRyb, począwszy od 1983 r., koncentrowały się na rybołówstwie na większą skalę, pozostawiając władzom krajowym zajmowanie się rybołówstwem na mniejszą skalę. Z godnymi uwagi wyjątkami, władze krajowe miały również tendencję do zaniedbanie rybołówstwa na mniejszą skalę, co zaowocowało niesprawiedliwe traktowanie w porównaniu z rybołówstwem na większą skalę (pod względem praw dostępu do połowów, dostępu do rynków, dostępu do podejmowania decyzji itp.)

Aż do ostatniego przeglądu i reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej (WPRyb), zarządzanie rybołówstwem małoskalowym było uważane za kwestię krajową. Konsultacje "Zielonej Księgi" rozpoczęte w 2009 r. dotyczyły tego, czy WPRyb powinna przyjąć zróżnicowane podejście do zarządzania rybołówstwem: jedno podejście dla flot małoskalowych w społecznościach przybrzeżnych, z naciskiem na cele społeczne, a drugie dla flot wielkoskalowych, z dostosowaniem zdolności połowowej i wydajnością ekonomiczną w centrum.

Chociaż sugestia ta nie została uwzględniona w nowej WPRyb, to była ona zatwierdzony przez Parlament Europejskiw którym zaproponowano kompleksowy zakres środków mających na celu ochronę i promocję sektora drobnego handlu.

ŻYCIE Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że instrument finansowy służący wdrażaniu WPRyb, Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR - (UE) nr 508/2014), a także rozporządzenie rynkowe ((UE) nr 1379/2013) i rozporządzenie w sprawie komitetów doradczych (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/242) zawierają przepisy, które pozytywnie dyskryminują rybołówstwo na małą skalę.

Jednakże, jak zauważył komisarz Vella, wdrożenie tych środków zależy od państw członkowskichże ich obowiązkiem jest podjęcie decyzji, w ramach odpowiednich programów operacyjnych zatwierdzonych pod koniec 2015 r., w jaki sposób przełożyć ich strategiczne preferencje na konkretne wsparcie dla ich floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego..

ŻYCIE wzywa państwa członkowskie uznanie znaczenia małych flot przybrzeżnych poprzez konkretne plany modernizacji floty. LIFE w pełni popiera również wezwanie Parlamentu Europejskiego do zwiększenie kwot przyznanych rybołówstwu nieprzemysłowemu w celu pobudzenia tej społecznie i ekologicznie zrównoważonej formy rybołówstwa.

Naszym zdaniem wdrożenie art. 17 ma kluczowe znaczenie w tym względzie. Artykuł 17 wzywa państwa członkowskie do "stosować przejrzyste i obiektywne kryteria, w tym kryteria o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym", przydzielając im dostępne uprawnienia do połowów. "Stosowane kryteria mogą obejmować między innymi wpływ połowów na środowisko, historię przestrzegania przepisów, wkład w lokalną gospodarkę i historyczne poziomy połowów. W ramach przydzielonych im uprawnień do połowów państwa członkowskie starają się zapewnić zachęty dla statków rybackich stosujących selektywne narzędzia połowowe lub techniki połowowe o ograniczonym wpływie na środowisko, takie jak mniejsze zużycie energii lub niszczenie siedlisk.."

Takie środki, jeśli byłyby stosowane w duchu tego artykułu, bez wątpienia przyczyniłyby się w znacznym stopniu do zapewnienia bezpieczeństwa. działania afirmatywne niezbędne dla rybołówstwa na małą skalę aby odzyskać znaczenie w rybołówstwie europejskim.

Chociaż wiele propozycji pani Tomasic jest już zawartych w nowej WPRyb, jej raport podkreśla, że inercja w państwach członkowskich do podjęcia proponowanych działań afirmatywnych w zakresie rybołówstwa małoskalowego oraz potrzebę jego pełnego wdrożenia.