Ο κανονισμός ελέγχου II

Σφυρί και παξιμάδι: Το LIFE θεωρεί ότι η φιλόδοξη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας είναι υπερβολικά κανονιστική και ακατάλληλη για να αντιμετωπίσει τα δυσνόητα προβλήματα της αναφοράς, παρακολούθησης και επιβολής των αλιευμάτων της αλιείας μικρής κλίμακας.

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2018

Brian O'Riordan

Το LIFE θα ήθελε να δει μια πιο "από κάτω προς τα πάνω" προσέγγιση για την εφαρμογή του νέου κανονισμού ελέγχου, με περισσότερο καρότο και λιγότερο μαστίγιο στο έργο της ένταξης των αλιευτικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι φιλοδοξίες της πρότασης στοχεύουν δικαίως ψηλά. Λανθασμένα, το βάρος πέφτει στον τομέα να συμμορφωθεί χωρίς να παρέχονται τα απαραίτητα μέτρα στήριξης και καθοδήγησης για να βοηθηθεί η μετάβαση.

Η αλιεία μικρής κλίμακας, η αιμοδοσία του ξεχασμένου στόλου της Ευρώπης, αποτελούσε επί μακρόν εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ). Οι δραστηριότητες αλιείας μικρής κλίμακας (ΑΜΚ) (σκάφη κάτω των 12 μέτρων που χρησιμοποιούν μη ρυμουλκούμενα εργαλεία), οι οποίες αποτελούν 74% του ενεργού αλιευτικού στόλου το 2015, δεν υποχρεούνται επί του παρόντος να αναφέρουν τα αλιεύματά τους ή να δίνουν τις θέσεις τους στη θάλασσα. Αυτό πρόκειται να αλλάξει, και μάλιστα δραματικά, στο πλαίσιο του αναμορφωμένου κανονισμού ελέγχου.

Η ΓΔ Mare δημοσίευσε πρόσφατα πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού ελέγχου. Στη νέα του μορφή θα θέσει σημαντικές απαιτήσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης μικρών σκαφών, με επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τις δραστηριότητές τους. Αξιοσημείωτες είναι οι απαιτήσεις για την τήρηση ηλεκτρονικού ημερολογίου και για τη ζύγιση των αλιευμάτων, ανά είδος, κατά τη στιγμή της εκφόρτωσης. Η εκφόρτωση μη ταξινομημένων ειδών θα επιτρέπεται μόνο εάν πληρούνται αυστηροί όροι, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης με συστήματα που λειτουργούν ή ελέγχονται από τις αρχές των κρατών μελών. Αυτό θα έχει επιπτώσεις σε πολλά συστήματα άμεσης πώλησης, όπου τα ψάρια πωλούνται από μικρά σκάφη ενώ βρίσκονται ακόμη στη θάλασσα, με τα αλιεύματα να αποστέλλονται στους αγοραστές κατά την εκφόρτωση. Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους τις αυστηρές νέες διατάξεις για τις παραβάσεις και τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου συστήματος βαθμών ποινής.

Οι διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής διευκρινίζουν ότι "όλα τα σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών μήκους κάτω των 12 μέτρων, πρέπει να διαθέτουν σύστημα εντοπισμού", και ότι "όλα τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 μέτρων πρέπει να αναφέρουν ηλεκτρονικά τα αλιεύματά τους".

Σημειώνεται επίσης ότι η πρόταση καταργεί την απαλλαγή από την υποχρέωση αναφοράς στα ημερολόγια των αλιευμάτων κάτω των 50 kg. Σύμφωνα με τη ΓΔ Mare, η εξαίρεση αυτή "θα μπορούσαν να αφήσουν έως και 350.000 τόνους ψαριών, που αντιστοιχούν σε 6% των αλιευμάτων που αναφέρουν σήμερα τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ., αγνοούμενοι".

Το LIFE εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση στην πρόταση ότι "η αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ένωση, από βιολογική, οικονομική και κοινωνική άποψη". Το LIFE συμφωνεί επίσης ότι "είναι σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες και οι αλιευτικές προσπάθειες των μικρότερων σκαφών συμμορφώνονται με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής."

Ωστόσο, το LIFE προτρέπει να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων στην πραγματικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας. Οι συνθήκες που επικρατούν σε μικρότερα σκάφη, ιδίως σε αντίξοες θαλάσσιες και καιρικές συνθήκες, δεν ευνοούν στις περισσότερες περιπτώσεις την πολυπραγμοσύνη και τους χειρισμούς σε μικρές συσκευές που απαιτούν επιδεξιότητα και ακρίβεια.

Η νέα πρόταση τονίζει ότι "Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν όλα τα αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών μήκους μικρότερου των 12 μέτρων," και ότι "για σκάφη μήκους 12 μέτρων είναι πλέον δυνατή η χρήση κινητών συσκευών που είναι λιγότερο δαπανηρές και εύκολες στη χρήση".

Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, η πρόταση σημειώνει επίσης ότι: "Οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση για τις μικρές επιχειρήσεις (αλιείς μικρής κλίμακας) θα αποφευχθεί με την εισαγωγή εύκολων και οικονομικά αποδοτικών συστημάτων αναφοράς αλιευτικών δεδομένων, αξιοποιώντας τις προσιτές και ευρέως διαθέσιμες τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων."

Μέχρι στιγμής όλα καλά.

Ωστόσο, ένας σημαντικός λόγος ανησυχίας είναι ότι μια μελέτη που ανέθεσε η ΓΔ Mare υπό την αιγίδα της EASME "να εξετάσει τις προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των στόλων μικρής κλίμακας (SSF) και να προτείνει ορθές πρακτικές στον τομέα αυτό" έχει αποσυρθεί. Τα πορίσματα της μελέτης αυτής θα έπρεπε να έχουν ενημερώσει για την τελειοποίηση του νέου κανονισμού ελέγχου της αλιείας, να έχουν παράσχει μια καταγραφή των διαφόρων προσιτές και ευρέως διαθέσιμες τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων, και εφάρμοσε εξατομικευμένες τεχνολογικές λύσεις για τα προβλήματα αναφοράς που παρουσιάστηκαν στο SSF. Ελλείψει οποιασδήποτε επίσημης εξήγησης, μπορεί κανείς μόνο να υποθέσει γιατί η μελέτη αυτή εγκαταλείφθηκε και αν έχει σχέση με την αδικαιολόγητη βιασύνη με την οποία επιβάλλεται η ψήφιση αυτού του νέου κανονισμού.

Η πρόταση είναι καταδικασμένη να αποτύχει ως προς αυτή την πτυχή, εκτός εάν υιοθετήσει μια πιο "εκ των κάτω προς τα πάνω" προσέγγιση για τα ηλεκτρονικά ημερολόγια για τα SSF, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων δοκιμών, των μαθημάτων κατάρτισης και της οικονομικής στήριξης των φορέων εκμετάλλευσης SSF για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ενώ οι προθέσεις της Επιτροπής μπορεί να είναι καλοπροαίρετες, η πραγματικότητα είναι ότι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, απέχουμε πολύ από το να έχουμε πρόσβαση στα προαναφερθέντα "εύκολα και οικονομικά αποδοτικά συστήματα αναφοράς αλιευτικών δεδομένων, αξιοποιώντας τις προσιτές και ευρέως διαθέσιμες τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων." Είναι επίσης προφανές ότι επί του παρόντος, δεν φαίνεται να υπάρχει ένα σύστημα που να βασίζεται σε σκάφος στη θάλασσα και να είναι σε θέση να "μιλήσει" με τους διοικητικούς διακομιστές στην ξηρά.

Η προσέγγιση "από πάνω προς τα κάτω" υπογραμμίζεται στο άρθρο 15.2, το οποίο ορίζει ότι: Πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας τους μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και πριν από την είσοδο στο λιμάνι.

Τα SSF θα πρέπει επίσης να συμμορφωθούν με την απαίτηση για όλες τις κατηγορίες σκαφών να περιλαμβάνουν στο ημερολόγιο πληροφορίες σχετικά με τα απολεσθέντα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του τύπου του απολεσθέντος εργαλείου, της ημερομηνίας και της ώρας που χάθηκε το εργαλείο, της θέσης όπου χάθηκε το εργαλείο και των μέτρων που ελήφθησαν για την ανάκτηση του εργαλείου. Τα σκάφη κάτω των 12 μέτρων θα πρέπει επίσης να φέρουν επί του σκάφους τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανάκτηση των χαμένων εργαλείων.

Για μεγαλύτερα σκάφη στον τομέα κάτω των 12 μέτρων, με κατάστρωμα, με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και με καλά προστατευμένη τιμονιέρα μακριά από τις περιοχές χειρισμού εργαλείων, αυτό μπορεί να είναι σχετικά εύκολο να τηρηθεί. Ωστόσο, συνήθως, τα σκάφη μικρής κλίμακας στην Ευρώπη έχουν μήκος 5 έως 7 μέτρα και βάρος περίπου 3GT. Τα σκάφη αυτά μπορεί να μην έχουν κατάστρωμα, είναι απίθανο να διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και έχουν ελάχιστα να προσφέρουν προστατευμένο χώρο μακριά από την περιοχή χειρισμού εργαλείων. Ο χειρισμός μιας κινητής συσκευής, όσο προσιτή ή ευρέως διαθέσιμη και αν είναι, σε μια κινούμενη πλατφόρμα υπό τέτοιες συνθήκες με ένα υγρό και ολισθηρό χέρι με γάντια, με το άλλο χέρι στο πηδάλιο, θα αποτελέσει τουλάχιστον μια πρόκληση.

Τέτοιου είδους εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν πιο εύκολα και αποτελεσματικά μόλις αποβιβαστούν στην ξηρά, και πιθανώς με το καλύτερο αποτέλεσμα στο σημείο και/ή κατά τη στιγμή της πώλησης. Είναι σαφώς ανέφικτο για όλα τα σκάφη να φέρουν ζυγαριές, ακόμη και αν η λειτουργία τους ήταν δυνατή σε ένα μικρό σκάφος, οπότε η απαίτηση αυτή βασίζεται σε μια εκτίμηση του βάρους των διαφόρων ειδών επί του σκάφους πριν από την εκφόρτωση. Συνεπώς, το LIFE διερωτάται ποια είναι η αξία που θα μπορούσε να έχει για τη ρυθμιστική αρχή η υποβολή εκθέσεων "εν πλω" και τι είδους υλικό προτείνεται για να μπορέσουν οι φορείς εκμετάλλευσης ΑΛΣ να καταγράφουν τα δεδομένα των αλιευμάτων τους.

Ο κανονισμός αναφέρεται σε όλα τα σκάφη μικρής κλίμακας. Ο τομέας αυτός ανέρχεται σε σχεδόν 62.000 σκάφη σε όλη την Ευρώπη, από το μικρότερο ελληνικό νησί έως τα βορειότερα αρχιπελάγη, και παρά τις προκλήσεις που προαναφέρθηκαν, από πού θα προέλθει η υποδομή και ποιος θα την πληρώσει για τη διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων που αφορούν τις κινήσεις μεμονωμένων σκαφών, την απώλεια εργαλείων, την αναφορά αλιευμάτων και τις επακόλουθες δηλώσεις εκφορτώσεων;

Και τι θα συμβεί αν σπάσει; Η εμπειρία του παρελθόντος καταδεικνύει ότι η τεχνολογία που βασίζεται σε σκάφη είναι λιγότερο αξιόπιστη από τις αντίστοιχες χερσαίες τεχνολογίες. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, πού μένει ο ψαράς; Θα του επιτραπεί να βγει από το λιμάνι ή τον όρμο και, όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ποιες είναι οι πρακτικές πτυχές της επισκευής του εξοπλισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα;

Δεν χρειάζεται σφυρί για να σπάσει ένα καρύδι. Συνεπώς, το LIFE προτρέπει, με γνώμονα τη μέχρι σήμερα σημαντική εμπειρία των SSF με τις κινητές τεχνολογίες, να μελετηθεί περισσότερο η προσαρμογή των μέτρων αναφοράς ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των επιχειρήσεων των SSF. Τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας έχουν εξελιχθεί αλματωδώς, όπως και η εφευρετικότητα των SSF στη χρήση και εφαρμογή των APPs και των SMS στις ανάγκες τους, είτε πρόκειται για την ασφάλεια στη θάλασσα, είτε για την πρόσβαση σε διαδικτυακά δεδομένα, είτε για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, είτε για την επικοινωνία με τις αγορές.

Οι κινητές τεχνολογίες, τα EMS, οι εφαρμογές και τα SMS που συνδέονται με διαδικτυακά συστήματα προσφέρουν πληθώρα ευκαιριών για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών των αλιευτικών επιχειρήσεων για πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, την αποστολή κλήσεων κινδύνου, την ενημέρωση των αγορών και την καταγραφή δεδομένων για ιδιωτική χρήση.

Ωστόσο, κατά την εφαρμογή ενός τροποποιημένου κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας, θα πρέπει να τεθούν ορισμένοι ρεαλιστικοί στόχοι και προθεσμίες, καθώς και να υιοθετηθεί μια ευέλικτη προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω", ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από τα ΕΛΚΕΘΕ θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τους στόχους της ορθής διαχείρισης της αλιείας, παρέχοντας εγκαίρως τα απαραίτητα δεδομένα, στην απαιτούμενη μορφή. Από την άποψη αυτή, όσο αποτελεσματικές και εύχρηστες και αν είναι οι νέες τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων, αν δεν υπάρχει μια αποτελεσματική διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) μεταξύ της τεχνολογίας κινητών τηλεφώνων και του διακομιστή που καταγράφει τα δεδομένα αλιευμάτων, μαζί με την απαιτούμενη υποδομή για την πραγματική διαχείριση των ροών δεδομένων, τότε ο κανονισμός θα αποτελέσει περισσότερο εμπόδιο παρά χάρτη πορείας για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της αλιείας στην Ευρώπη.

Τέλος, προβλέπεται αυστηρότερη διαδικασία σε περίπτωση παράβασης, με τον καθορισμό τυποποιημένων ελάχιστων επιπέδων προστίμων. Παράλληλα, πρόκειται να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα μοριοδότησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει την αποτελεσματική αποτροπή των πλέον επιβλαβών συμπεριφορών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην αναστολή ή την ανάκληση των αδειών αλιείας ή του δικαιώματος διακυβέρνησης σκάφους.

Το τι συνιστά σοβαρή παράβαση εξαρτάται από τη σοβαρότητα της εν λόγω παράβασης και καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. Αναφέρονται 17 δραστηριότητες που συνιστούν σοβαρές παραβάσεις. Επαφίεται στις αρχές των κρατών μελών να αποφασίσουν εάν άλλες 9 δραστηριότητες, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, θα αντιμετωπίζονται ως σοβαρές παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των "μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων ακριβούς καταγραφής και αναφοράς των δεδομένων που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που πρέπει να διαβιβάζονται από το σύστημα παρακολούθησης σκαφών και των εκ των προτέρων ειδοποιήσεων".

Το LIFE ανησυχεί ότι, λόγω των δυσκολιών συμμόρφωσης των μικρών σκαφών με τις νέες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, οι δραστηριότητες των μικρότερων σκαφών ενδέχεται να ποινικοποιηθούν άδικα. Θα θέλαμε να δούμε περισσότερο καρότο με τη μορφή επιχορηγήσεων και μαθημάτων κατάρτισης και λιγότερο μαστίγιο με τη μορφή κυρώσεων και ποινικών διαδικασιών για να ενταχθούν οι αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΚΑλΠ.

♦ ♦ ♦