De vrouwen van AKTEA veroveren Brussel

Erkend, gerespecteerd en beloond: Aktea roept op tot een eerlijke behandeling en een stem voor vrouwen in de visserij en aquacultuur.

 Boven de 40 Vissersvrouwen uit 9 lidstaten kwamen drie dagen bijeen om de aandacht te vestigen op hun werk, op de noodzaak van gendergelijkheid en op hun belangrijke bijdrage aan de Europese visserij.

Brussel, België, 27h Februari 2019 - 40 vrouwelijke professionals uit de kleinschalige visserijsector, uit Nederland, Ierland, Spanje, Malta, Cyprus, Italië, Kroatië, Frankrijk en de Azoren zijn van 24 tot 26 februari in Brussel bijeengekomen om het AKTEA European Network of Women in Fisheries and Aquaculture nieuw leven in te blazen, te vernieuwen en nieuw leven in te blazen.

De versterking van de organisaties van mannelijke en vrouwelijke beroepsbeoefenaren en hun deelname aan het bestuur is een belangrijk onderdeel van het project "Mainstreaming small-scale low impact fisheries in the Mediterranean", dat wordt uitgevoerd door Low Impact Fishers of Europe (LIFE) met steun van de Stichting MAVA (https://lifeplatform.eu/eu-projects-2/). De pan-Europese bijeenkomst werd dankzij dit project mede georganiseerd door AKTEA en LIFE, in samenwerking met het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

In een videotoespraak tot de vergadering, Europees commissaris voor milieu, oceanen en visserij, de heer Virginijus SinkevičiusHij erkende dat er nog een lange weg te gaan is om vrouwen de plaats te geven die zij verdienen. Hij merkte op dat veel familiebedrijven in de kleinschalige visserij afhankelijk zijn van vrouwen voor administratieve en manuele taken aan wal, die "niet worden betaald, beloond of erkend". Dit brengt vrouwen in een zeer precaire situatie, zei hij. Verder verklaarde hij dat het onaanvaardbaar in de 21st eeuw dat vrouwen zo sterk ondervertegenwoordigd zijn in het formele bestuur en in de besluitvormingsorganen van beroepsorganisaties. Hij benadrukte het potentieel van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) om tekortkomingen op het gebied van gendergelijkheid aan te pakken, en onderstreepte zijn engagement om de sociale dimensie van de visserij - inclusief gendergelijkheid en de rol van vrouwen in de visserij - te bevorderen bij de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid, dat uiterlijk op 31 december 2022 zal worden herzien.

Op dag 1 kwamen de deelnemers - schelpdieren- en zeewiervissers, schippers, tuigers, ondernemers in visverwerking, marketing en "pesca-toerisme", en leden van vissersfamilies die familiebedrijven ondersteunen - informeel bijeen, leerden elkaars situatie kennen en begonnen plannen voor de toekomst te formuleren.

Dag 2, georganiseerd door het EESC, was gewijd aan een workshop over capaciteitsopbouw, waar de deelnemers geleerd hoe het Europees visserij- en sociaal beleid, mits goed uitgevoerd, het verschil kan maken voor hun levensonderhoud.  De heer Gabriel Sarró Iparraguirre, EESC-rapporteur voor de sociale dimensie van de visserij, heette de deelnemers welkom. Aan de hand van zijn eigen jarenlange ervaring in de visserijsector op zee legde hij uit dat het de vrouwen zijn - echtgenotes, moeders en dochters - die de Europese visserij waarde geven. Zij zijn de drijvende kracht en de constante bron van steun voor het werk van de mannen, zei hij. Brian O'Riordan, uitvoerend secretaris van LIFE, benadrukte hoe het Europese visserijbeleid het slachtoffer is geworden van zijn eigen succes; de industriële visserij, die een hogere productiviteit en technologische vooruitgang voorstaat, heeft de Europese zeeën leeggevist en de traditionele kleinschalige familiebedrijven gemarginaliseerd.

Katia Frangoudes, een van de oprichters van AKTEA in 2006, benadrukte hoe gendergelijkheid een grondbeginsel van de Europese Unie is, met gelijke beloning voor werk van gelijke waarde opgenomen in het Verdrag van Rome van 1957. Ondanks aanzienlijke vooruitgang op Europees niveau in de afgelopen jaren op het gebied van beleid en wetgeving inzake gelijke behandeling en gendermainstreaming, en ondanks de herbevestiging van gendergelijkheid in de Unie in het Verdrag van Lissabon van 2007, is gendergelijkheid in de visserijsector op het niveau van de lidstaten nog steeds een sterk verwaarloosd gebied.

Marja Bekendam, de scheidende voorzitter van Aktea, benadrukte de vooruitgang die vrouwenorganisaties hebben geboekt in de 10 jaar dat zij voorzitter is van Aktea. Zij benadrukte dat er ondanks deze vooruitgang nog een lange weg te gaan is, met name wat betreft een grotere betrokkenheid van vrouwen bij de adviesraden en een betere integratie van vrouwen in andere besluitvormingsorganen.

De deelnemers spraken met passie over de noodzaak van een inclusief visserijbeleid op basis van sociaal-economische rechten, uitgevoerd door middel van EU-voorschriften en -regelingen op maat voor eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden. Zoals benadrukt door de vertegenwoordiger van Farnet, blijkt uit recente studies dat vrouwen belangrijke drijvende krachten zijn achter verandering en diversificatie van activiteiten (zoals in het toerisme, restaurants of direct marketing) en dat zij een belangrijk deel van het inkomen voor hun gezin verschaffen, maar dat mannen heel vaak de eigenaar van het bedrijf blijven.

Het vitale belang van vrouwen in de tradities en het culturele weefsel werd geïllustreerd in de presentaties van de deelnemers, alsook door de aanzienlijke sociaal-economische en milieuvoordelen die zij genereren. Hun empowerment en integratie zijn een voorwaarde voor een duurzaam beheer van de visserijactiviteiten en de instandhouding van het mariene milieu. Er werd voor gepleit de EFMZV-financiering te gebruiken voor opleiding en capaciteitsopbouw voor vrouwen op gebieden als IT, boekhouding, bedrijfsbeheer en communicatie. Zij zagen ook de noodzaak om formele verenigingen en organisaties op te richten om hun stem te laten horen en deel te nemen aan besluitvormingsprocessen, en de noodzaak van maatregelen om te voorkomen dat hun beroep verdwijnt, dat in gevaar wordt gebracht door het gebrek aan generatievernieuwing.

De vrouwelijke deelnemers bespraken de laatste dag hoe de samenwerking via AKTEA kan worden geformaliseerd, en maakten afspraken over prioritaire acties op korte tot middellange termijn. Er werden werkgroepen gevormd om voorstellen uit te werken. De scheidende voorzitter van Aktea, Marja Bekendam, vertelde hoezeer Aktea en de solidariteit en steun die zij in de loop der jaren had ontvangen, haar en haar familiebedrijf door moeilijke tijden hadden geholpen.

Er is een verzoek ingediend voor een formele vergadering met commissaris Virginijus Sinkevičius in de nabije toekomst bespreken hoe de uitvoering van het GVB inclusiever kan worden gemaakt.

*******

Officiële foto's van het evenement hier

 

Bekijk hier de officiële presentaties van de sprekers: Aktea Marja Bekendam ; Aktea - Katia Frangoudes ; LIFE - Brian O'Riordan ; Farnet - Gilles Van de Walle ; Amarcarril ; Amarturmar ; Amarturmar II ; Federatie redeiras ; Anmupesca .