Αποθέματα Βαλτικής: σχόλια και επισημάνσεις

sprats

 Βαρσοβία, 25 Ιουλίου 2016

Πλατφόρμα LIFE

Ακολουθώντας τη γνωμοδότηση του ICES για το 2017, τα μέλη του LIFE στην περιοχή της Βαλτικής (συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, της Σουηδίας, της Δανίας και της Γερμανίας) επεξεργάστηκαν τα παρακάτω σχόλια και επισημάνσεις, τα οποία θα παρουσιαστούν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, με συγκεκριμένες προτάσεις για τη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων της Βαλτικής. 

 

Σχόλια του LIFE για τα ιχθυαποθέματα της Βαλτικής Θάλασσας: TAC και συνοδευτικά μέτρα

σύμφωνα με τη συμβουλή του ICES για το 2017

 

Ανατολικός γάδος και σχέση με πελαγικά είδη

LIFE ανησυχεί έντονα για τη συνεχιζόμενη έλλειψη αναλυτικής αξιολόγησης του εν λόγω αποθέματος από το ICES, παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η έλλειψη μεγαλύτερων ατόμων γάδου και η εξάρτηση από μικρό αριθμό εισερχόμενων ετήσιων κλάσεων αυξάνουν τους κινδύνους για αυτό το βασικό απόθεμα της Βαλτικής Θάλασσας.

Επιπλέον, το ICES επισημαίνει αυξανόμενο ποσοστό απορρίψεων, το οποίο είναι πιθανότατα υψηλότερο από το 15%. LIFE Οι παρατηρήσεις των μελών επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το ICES ότι η "τροποποίηση των ιδιοτήτων επιλεκτικότητας" λαμβάνει χώρα σε μεγάλη κλίμακα στην αλιεία με βενθοπελαγική τράτα.

Η κατάσταση των ατόμων με γάδο έχει βελτιωθεί λίγο, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ χειρότερη από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο- αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για εφησυχασμό. Δεν υπάρχει μια μοναδική αιτία για το φαινόμενο αυτό. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να προκαλέσει κανένα άλλο αίτιο, LIFE Τα μέλη παραπέμπουν σε ένα βασική αιτία της συνεχιζόμενης στέρησης τροφής γάδου, ιδίως για τον γάδο ηλικίας 3-4 ετών, ο οποίος πρέπει να τρέφεται κυρίως με παπαλίνα υπό κανονικές συνθήκες. Στο LIFEείναι επειδή τα τροφογενή ψάρια απλώς δεν είναι διαθέσιμα, λόγω της υπερβολικής προσπάθειας που καταβάλλεται για τα πελαγικά είδη, ιδίως για την παπαλίνα στις υποδιαιρέσεις 25 και 26.. Η γνωμοδότηση του ICES είναι αρκετά σαφής ως προς αυτό.

Η κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω απαιτεί μια μέτρια μείωση των TAC, λόγω των αυξημένων κινδύνων για το απόθεμα. Ωστόσο, είναι πολύ πιο σημαντικό για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να υιοθετήσουν χωρίς καθυστέρηση μέτρα που οδηγούν προς την κατεύθυνση:

  • Πολύ καλύτερη διαθεσιμότητα τροφίμων για άτομα ηλικίας 3-4 ετών και μεγαλύτερα άτομα με γάδο,
  • Σημαντική και ισχυρή μείωση των απορρίψεων. Αποτελούν ντροπή για την περιοχή που μέχρι τώρα θεωρούνταν παράδειγμα προς μίμηση για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι αλιείς μικρής κλίμακας της Βαλτικής Θάλασσας δεν μπορούν να αντέξουν την επανάληψη της κατάστασης του δυτικού αποθέματος γάδου στην Ανατολή.

Sprat

LIFE θεωρεί ότι, σε μια κατάσταση έλλειψης τροφής γάδου στην Κεντρική Βαλτική και με βάση μία μόνο ισχυρή τάξη ετών, η αύξηση των TAC που προτείνει το ICES δεν πρέπει να ακολουθείται. Ελπίζουμε ότι οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων θα ενεργήσουν με μετριοπάθεια για να αποφύγουν απότομες μειώσεις των TAC για την παπαλίνα στο μέλλον. LIFE συνιστά ένα ανανέωση του TAC με ένα στιβαρό σχέδιο χωρικής διαχείρισης για την απομάκρυνση της μεγάλης κλίμακας πελαγικής προσπάθειας από τις ΥΔ 25 και 26 και την παραμονή της παπαλίνας ως θήραμα για τον πεινασμένο μπακαλιάρο, όπως συνιστάται από το ICES.

Ρέγγα της κεντρικής λεκάνης

LIFE κρίνει απαραίτητο να θέσει στο τραπέζι μια ανησυχητική ανεπίσημη μαρτυρία που παρέσχε ένα από τα μέλη μας: ορισμένοι ψαράδες που ειδικεύονται στη ρέγγα για δόλωμα και δραστηριοποιούνται στα νότια σουηδικά ύδατα, επεσήμαναν την πολύ κακή κατάσταση της ρέγγας στην περιοχή τους, δηλαδή ότι τα ψάρια λιγοστεύουν πολύ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα σκάφη που ειδικεύονται σε δολώματα να εγκαταλείψουν τη δραστηριότητά τους φέτος.

Επιπτώσεις της θήρευσης από τη φώκια

LIFE καλεί το ICES να λάβει πλήρως υπόψη την έκταση της θνησιμότητας των ψαριών που προκαλείται από την τεράστια αύξηση του πληθυσμού των φώκιων κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιολόγηση των αποθεμάτων γάδου και σολομού. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς και οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών, πρέπει να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους για τη διατήρηση της φώκιας, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της ισορροπίας στο οικοσύστημα της Βαλτικής Θάλασσας.