Baltische aandelen: opmerkingen en hoogtepunten

sprats

 Warschau, 25 juli 2016

LIFE-platform

Naar aanleiding van het ICES-advies voor 2017 hebben de leden van LIFE in het Oostzeegebied (waaronder Polen, Zweden, Denemarken en Duitsland) de onderstaande opmerkingen en aandachtspunten uitgewerkt, die aan de besluitvormers zullen worden voorgelegd, met concrete voorstellen voor een correct beheer van de Oostzeebestanden. 

 

Opmerkingen van LIFE over de visbestanden in de Oostzee: TAC's en begeleidende maatregelen

volgens het ICES-advies voor 2017

 

Oostelijke kabeljauw en relatie tot pelagische soorten

LEVEN is ernstig bezorgd over het voortdurende gebrek aan analytische evaluatie van dit bestand door de ICES, ondanks de vele inspanningen daartoe. Het gebrek aan grotere kabeljauweenheden en de afhankelijkheid van een klein aantal inkomende jaarklassen vergroten de risico's voor dit belangrijke Oostzeebestand.

Voorts wijst de ICES op een toenemend teruggooipercentage, dat hoogstwaarschijnlijk hoger ligt dan 15%. LEVEN De opmerkingen van de leden bevestigen de informatie waarover de ICES beschikt dat "wijziging van de selectiviteitseigenschappen" bij de demersale trawlvisserij op grote schaal plaatsvindt.

De situatie van kabeljauwen is iets verbeterd, maar nog steeds veel slechter dan het langetermijngemiddelde; dit mag niet als excuus voor zelfgenoegzaamheid worden gebruikt. Er is niet één enkele oorzaak voor dit verschijnsel aan te wijzen. Hoe dan ook, LEVEN De leden wijzen naar een grondoorzaak van voortdurende voedseltekorten bij kabeljauwvooral voor de 3 à 4 jaar oude kabeljauw, die zich in normale omstandigheden hoofdzakelijk met sprot zou moeten voeden. In LEVENis dat omdat voedervis is eenvoudigweg niet beschikbaar door de buitensporige inspanning die wordt geleverd op pelagische soorten, met name sprot in de deelsectoren 25 en 26.. Het ICES-advies is hierover heel duidelijk.

De hierboven beschreven situatie vraagt om een bescheiden verlaging van de TAC, gezien de toegenomen risico's voor het bestand. Het is echter veel belangrijker dat de besluitvormers onverwijld maatregelen nemen die leiden tot:

  • Veel betere beschikbaarheid van voedsel voor 3 tot 4-jarige en oudere kabeljauwen;
  • Aanzienlijk en sterk vermindering van de teruggooi. Zij zijn een schande voor de regio die tot nu toe werd gezien als een voorbeeld voor de rest van Europa.

Kleinschalige vissers in de Oostzee kunnen zich geen herhaling van de situatie van het westelijke kabeljauwbestand in het oosten veroorloven.

Sprat

LEVEN is van mening dat, in een situatie van voedselgebrek voor kabeljauw in het centrale deel van de Oostzee en op basis van slechts één sterke jaarklasse, de door de ICES voorgestelde TAC-verhoging moet niet gevolgd worden. Wij hopen dat de besluitvormers hier gematigd zullen optreden om te voorkomen dat de TAC's voor sprot in de toekomst sterk worden verlaagd. LEVEN beveelt een verlenging van de TAC met een een robuust ruimtelijk beheersplan om de grootschalige pelagische inspanning weg te halen uit de SD's 25 en 26 en de sprot als prooi te laten dienen voor de hongerige kabeljauwzoals geadviseerd door de ICES.

Centrale bekkenharing

LEVEN acht het noodzakelijk om een verontrustend anekdotisch bewijs dat door een van onze leden is verstrekt, ter tafel te brengen: enkele in haring voor aas gespecialiseerde vissers die in de zuidelijke Zweedse wateren actief zijn, hebben gewezen op de zeer slechte situatie van de haring in hun gebied, d.w.z. dat de vis erg mager wordt. Dit heeft ertoe geleid dat sommige in aas gespecialiseerde boten dit jaar hun activiteiten hebben gestaakt.

Impact van zeehondenpredatie

LEVEN verzoekt de ICES ten volle rekening te houden met de omvang van de vissterfte als gevolg van de enorme toename van de zeehondenpopulatie in de afgelopen tien jaar. Dit is bijzonder belangrijk voor de beoordeling van de kabeljauw- en zalmbestanden. Voorts moeten milieuorganisaties en de betrokken EU- en nationale autoriteiten hun beleid voor de instandhouding van zeehonden heroverwegen om ervoor te zorgen dat het evenwicht in het ecosysteem van de Oostzee bewaard blijft.