Σταματήστε τις επιβλαβείς επιδοτήσεις

Επιδοτήσεις αλιείας:  τα δημόσια κονδύλια για το δημόσιο καλό και όχι για ατομικό όφελος.

Όχι για να μας βοηθήσει να ψαρεύουμε περισσότερο, αλλά για να μας βοηθήσει να ψαρεύουμε καλύτερα.

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2019

Brian O'Riordan

Η οργάνωση Low Impact Fishers of Europe (LIFE) υποστηρίζει ότι τα δημόσια κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται για το δημόσιο καλό και όχι για ατομικό όφελος. Η αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελούν δημόσιο πόρο που πρέπει να διατηρηθούν εντός βιώσιμων ορίων, αν η αλιεία θέλει να έχει μέλλον. Αυτό απαιτεί να δοθεί προσοχή στους τρεις πυλώνες της αειφορίας - την περιβαλλοντική, καθώς και την κοινωνική και οικονομική διάσταση. Συνεπώς, το LIFE προτρέπει στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοδότησης του θαλάσσιου τομέα να δοθεί προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, και στη στήριξη συλλογικών έργων που συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών κοινοτήτων.

Υπό αυτό το πρίσμα, το LIFE συμφώνησε να συνυπογράψει ένα επιστολή που συντάχθηκε από κοινού με περιβαλλοντικές ΜΚΟ (διαθέσιμο εδώ) για τις επιδοτήσεις στην αλιεία και απευθύνεται στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως συν-αποφασίζοντες στην επικείμενη διαδικασία "τριμερούς διαλόγου" για την έγκριση ενός νέου κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) για την περίοδο 2021-2027.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας (Pech) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Οκτωβρίου, οι βουλευτές εξέτασαν τις επιδοτήσεις που παρέχονται στον ευρωπαϊκό αλιευτικό τομέα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Συζήτησαν επίσης τα ζητήματα που προκύπτουν από την πρόταση που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προηγούμενου Κοινοβουλίου για την επιδότηση των ευρωπαϊκών τομέων της ναυτιλίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας κατά την επόμενη περίοδο 2021-2027, στο πλαίσιο αυτού που θα ονομαστεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑ). Η συζήτηση διεξάγεται λίγο πριν από τον επόμενο γύρο τριμερών διαπραγματεύσεων, μέσω του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών πρέπει να καταλήξουν σε μια συμφωνημένη "συναπόφαση" για τη νέα νομοθεσία, με τη διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ένα αμφιλεγόμενο θέμα στη συζήτηση είναι η παροχή επιδοτήσεων για δράσεις που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, υπεραλίευση ή παράνομη, μη δηλωμένη και άναρχη αλιεία (IUU). Από το 2005 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει αναλάβει να διαπραγματευτεί τον τερματισμό ορισμένων μορφών επιδοτήσεων στον τομέα της αλιείας που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπεραλίευση. Μετά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη Ρίο + 20 το 2012 και την επακόλουθη ανάπτυξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), ο ΠΟΕ επικεντρώνεται τώρα στην επίτευξη του ΣΒΑ 14.6. Αυτός δεσμεύει τα κράτη να: "έως το 2020, να απαγορεύσουν ορισμένες μορφές αλιευτικών επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και την υπεραλίευση, και να εξαλείψουν τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην ΠΛΑ αλιεία, και να απέχουν από την εισαγωγή νέων τέτοιων επιδοτήσεων".

Για το λόγο αυτό, στην πρότασή της του 2018 σχετικά με το ΕΤΘΑ (τώρα ΕΤΘΑ) μετά το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέγραψε ως μη επιλέξιμες, επιδοτήσεις για "εργασίες που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους ή υποστηρίζουν την απόκτηση εξοπλισμού που αυξάνει την ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους να βρίσκει ψάρια" και για "την κατασκευή και την απόκτηση αλιευτικών σκαφών ή την εισαγωγή αλιευτικών σκαφών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό".

Στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι επιδοτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για "με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας ή διαβίωσης του πληρώματος, η οποία περιλαμβάνει διορθώσεις στη σταθερότητα του σκάφους ή στην ποιότητα του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αύξηση της δυναμικότητας "είναι εντός του ορίου που έχει χορηγηθεί στο οικείο κράτος μέλος, χωρίς να διακυβεύεται η ισορροπία μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων και χωρίς να αυξάνεται η ικανότητα του οικείου αλιευτικού σκάφους να αλιεύει ψάρια."

Μια τέτοια πρόταση είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με τη Σύμβαση της ΔΟΕ για την εργασία στην αλιεία, C.188, και ως τέτοια υποστηρίζεται τόσο από τους πλοιοκτήτες όσο και από τα συνδικάτα. Χάρη στις προσπάθειές τους, βασικές διατάξεις της C.188 της ΔΟΕ έγιναν νόμος της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2016 μέσω της οδηγίας 2017/159 του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με αυτήν έως τις 15 Νοεμβρίου 2019. Η επιδότηση της ασφάλειας και των αξιοπρεπών συνθηκών συνάδει επίσης με τις προσπάθειες να καταστεί ο τομέας της αλιείας πιο ελκυστικός για τη νέα γενιά. Όμως, το υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της αύξησης της αλιευτικής ικανότητας από τη μία πλευρά και της βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης επί του σκάφους από την άλλη. Πρέπει να χρησιμοποιούνται δημόσια χρήματα για τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, εάν αυτό αυξάνει επίσης την αλιευτική ικανότητα; Μια τέτοια διάταξη θα υπονόμευε την αξιοπιστία της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για την απαγόρευση των επιβλαβών επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, την υπεραλίευση και την παράνομη αλιεία έως το 2020, σύμφωνα με τον στόχο 14.6 για τη βιώσιμη ανάπτυξη;

Επίσης, η διαφωνία είναι αν οι αλιείς πρέπει να αποζημιώνονται για την προσωρινή διακοπή της αλιείας ή όχι που τους αναγκάζουν να δένουν τα πλοία τους. Τέτοιες αναγκαστικές διακοπές σημαίνουν ότι περιορίζονται τα προς το ζην, και αν οι διακοπές είναι παρατεταμένες, αυτό μπορεί να σημάνει την κατάρρευση και τον θάνατο των επιχειρήσεών τους. Μόλις αποτύχουν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθουν.

Ωστόσο, οι αλιείς μικρής κλίμακας, ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες, δεν είναι επιλέξιμοι για επίδομα ανεργίας κατά τη διάρκεια τέτοιων κλεισίματος. Ούτε είναι επιλέξιμοι ούτε έχουν ζητήσει επιδοτήσεις για να αποζημιωθούν για την απώλεια των εσόδων τους κατά τη διάρκεια τέτοιων κλεισίματος. Θα προτιμούσαν πολύ περισσότερο να εργάζονται στη θάλασσα παρά να είναι άνεργοι στη στεριά.. Συνεπώς, συμφωνούν με τις ΜΚΟ ότι η απώλεια εισοδήματος δεν πρέπει να αντισταθμίζεται από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Είναι ανοιχτοί σε προτάσεις και βοήθεια για να μπορέσουν να ακολουθήσουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και να διαφοροποιηθούν. Το LIFE υποστηρίζει ότι οι απαγορεύσεις αυτές και κάθε βραχυπρόθεσμη εναλλακτική λύση για την αλιεία, πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των σχεδίων δράσης σε εθνικό επίπεδο για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας με χαμηλές επιπτώσεις.g, που περιγράφονται στην πρόταση της Επιτροπής.

Τα εν λόγω σχέδια δράσης θα αποτελέσουν τη βάση για επενδύσεις στη βιωσιμότητα του τομέα και για τη βελτίωση της κερδοφορίας του. Το 2017 οι στόλοι μικρής κλίμακας σε πέντε κράτη μέλη υπέστησαν ακαθάριστες ζημίες και σε εννέα κράτη μέλη καθαρές ζημίες, όπως αναφέρει η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή (έκθεση ΕΤΟΕΑ 2019). Αυτό συγκρίνεται με 3 και 5 αντίστοιχα για τις αλιευτικές δραστηριότητες μεγαλύτερης κλίμακας. Η ΕΤΟΕΑ σημειώνει επίσης ότι η βιωσιμότητα των αλιευτικών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας εξαρτάται πολύ περισσότερο από την προστιθέμενη αξία, καθιστώντας την πρόσβαση στην αγορά βασικό παράγοντα για την κερδοφορία. Οι αλιείς μικρής κλίμακας πρέπει να πωλούν τα ψάρια τους στις ίδιες αγορές που χρησιμοποιούν οι αλιευτικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας, όπου η ποιότητα, ιδίως η φρεσκάδα, μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Πολύ συχνά, οι μαζικές εκφορτώσεις του τομέα μεγαλύτερης κλίμακας συμπαρασύρουν τις τιμές στην αγορά, καθιστώντας δύσκολη τη διαβίωση των επιχειρήσεων μικρής κλίμακας.

Συνεπώς, το LIFE τάσσεται υπέρ της παροχής στήριξης στους αλιείς μικρής κλίμακας. να οργανωθούν και να δημιουργήσουν Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ). Οι εν λόγω ΟΠ θα διασφαλίσουν την πρόσβασή τους τόσο στους πόρους μέσω συστημάτων ανακατανομής ποσοστώσεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ όσο και στις αγορές. Οι αλιείς μικρής κλίμακας βλέπουν δεν έχει νόημα να επενδύσουν σε νέα σκάφη ή να βελτιώσουν τα σκάφη τους εάν δεν έχουν πρόσβαση σε πόρους και τις αγορές υπονομεύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Αντίθετα, θα ήθελαν να δουν επενδύσεις σε δράσεις που εξασφαλίζουν το μέλλον τους- δράσεις που εξασφαλίζουν βιώσιμη πρόσβαση σε πόρους και αγορές. Οι αλιείς μικρής κλίμακας δεν θέλουν να ψαρεύουν περισσότερο, θέλουν να ψαρεύουν καλύτερα, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα έναντι της ποσότητας.

Αναφερόμενη στην τρέχουσα εφαρμογή του ΕΤΘΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι συνολικά το τμήμα του στόλου μεγαλύτερης κλίμακας είχε λάβει περίπου 70% από τις επιδοτήσεις, ενώ 18% πήγαιναν στον τομέα μικρότερης κλίμακας (κάτω των 12 μέτρων με μη ρυμουλκούμενα εργαλεία). Αυτό δημιούργησε μια στρέβλωση στις θάλασσες που πρέπει να διορθωθεί. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής σχολίασε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική δικαιολογία για την επένδυση δημόσιων πόρων σε σκάφη και μηχανές, δεδομένης της ισχυρής οικονομικής απόδοσης του στόλου μεγαλύτερης κλίμακας. Αντίθετα, οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Συνοψίζοντας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας, Chris Davies, σημείωσε ότι κανένας βουλευτής δεν ήταν υπέρ των επιβλαβών επιδοτήσεων. Σύμφωνα με το κριτήριο του SDG 14.6 του ΠΟΕ, η αναβάθμιση της ασφάλειας των σκαφών για τη διασφάλιση της ασφάλειας των αλιέων δεν θα μπορούσε να είναι κακή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, είπε, ότι οι ενέργειές μας δεν θα οδηγήσουν σε απρόβλεπτες συνέπειες.

♦ ♦ ♦