Σοκάροντας τα ψάρια

Σοκάρουμε τα ψάρια από τον πυθμένα: απαιτείται προφύλαξη πριν από την προώθηση της αλιείας με ηλεκτρικό παλμό ως πιο βιώσιμης εναλλακτικής λύσης για την παραδοσιακή δοκότρατα.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017

Brian O'Riordan

 

Αύριο, Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, θα πραγματοποιηθεί ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα αλιεία με ηλεκτρικό παλμό http://ebcd.org/wp-content/uploads/2017/06/Draft-Agenda-Intergroup-event-on-Pulse-Fisheries.pdf.

Η χρήση δηλητηρίων, εκρηκτικών και ηλεκτρικού ρεύματος για την αλιεία απαγορεύεται στην Ευρώπη (κανονισμός 850/98 της ΕΕ), ενώ η αλιεία με δοκότρατα, αν και αρχαία τεχνική, αποτελεί και αποτέλεσε αιτία πολλών αντιπαραθέσεων τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα. Η δοκότρατα είναι ένα από τα λιγότερο επιλεκτικά και με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στον πυθμένα της θάλασσας και συναφών ενδιαιτημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για τα διάφορα στάδια ζωής πολλών εμπορικά σημαντικών ειδών ψαριών.

Η τράτα ηλεκτρικού παλμού χρησιμοποιεί ένα σχετικά ελαφρύ συρόμενο αλιευτικό εργαλείο που μεταδίδει ηλεκτρικούς παλμούς για την αλίευση ειδών που στοχεύουν οι δοκότρατες. Χάρη σε ειδική παρέκκλιση βάσει του δικαίου της ΕΕ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συμβουλίου), η μέθοδος αυτή αλιείας αναπτύσσεται ως εναλλακτική λύση στη συμβατική δοκότρατα. Βάσει της μειωμένης κατανάλωσης καυσίμων, της υψηλότερης επιλεκτικότητας για γλώσσα και των μειωμένων επιπτώσεων στον πυθμένα, οι υποστηρικτές της την προωθούν ως μια πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της παραδοσιακής δοκότρατας.

Σε αντίθεση με τη συμβατική δοκότρατα, η οποία χρησιμοποιεί αλυσίδες γαργαλητών για τη μηχανική διέγερση των ειδών-στόχων από τον πυθμένα, η παλμοτρατά αποτελείται από μια δοκό (ή πτέρυγα) που είναι στερεωμένη με καλώδια με επικάλυψη καουτσούκ που περιέχουν ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια αυτά παράγουν σύντομους ηλεκτρικούς παλμούς για να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ είδη-στόχους από το βυθό.

Το LIFE δεν αντιτίθεται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αλιείας αντί της δοκότρατας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής πολύ λίγες, αν υπάρχουν, ουσιαστικές έρευνες έχει διεξαχθεί σχετικά με τις επιπτώσεις των ηλεκτρικών παλμών στα ψάρια και σε άλλες θαλάσσιες μορφές ζωής που υποβάλλονται σε αυτούς. Ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη κανένας τρόπος να ελεγχθεί η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας, η συχνότητα των παλμών και άλλα δυνητικά επιβλαβή χαρακτηριστικά των εργαλείων.

Παρά τις κραυγαλέες αυτές παραλείψεις, οι ολλανδικές εθνικές αρχές και οι αρχές της ΕΕ προωθούν ήδη τη σφυγμοτρατά ως βιώσιμη εναλλακτική λύση. Ήδη υπάρχουν πάνω από 100 μηχανότρατες δοκού εφοδιασμένες να αλιεύουν με ηλεκτρισμό, κυρίως από την Ολλανδία, αλλά και από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και το Βέλγιο, ενώ ορισμένες μετατροπές χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Τόσο το ICES όσο και η MSC συνιστούν να μην επιτρέποντας την ευρεία χρήση του εργαλείου πριν από τον αποτελεσματικό έλεγχο και τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς και πριν κατανοήσουμε τις επιπτώσεις των εργαλείων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τη σχετική θαλάσσια ζωή.

Τον Φεβρουάριο του 2016 το ICES γνωμοδότησε ότι "το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο (για την παλμική αλιεία) δεν επαρκεί για να αποτρέψει την εισαγωγή συστημάτων που δυνητικά θα μπορούσαν να έχουν τέτοιες (επιβλαβείς) επιπτώσεις". Η γνωμοδότηση προειδοποιούσε επίσης να μην γενικεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας ώστε να επιτρέπεται η επέκταση της παλμικής τράτας σε άλλες περιοχές ή η χρήση νέας τεχνολογίας χωρίς κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων. Για λεπτομέρειες βλ: http://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/Advice-released-on-effects-of-pulse-trawling.aspx.

Μια τέτοια κατάλληλη αξιολόγηση των επιπτώσεων δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί κρίσιμες πτυχές της έρευνας σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του παλμού και τα κατώτατα όρια κάτω από τα οποία δεν υπάρχουν ενδείξεις για σημαντικές μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς και τις βενθικές κοινότητες, ενώ υπάρχουν επίσης εκκρεμή ερωτήματα σχετικά με την καθυστερημένη θνησιμότητα των ειδών, καθώς και σχετικά με το πώς ο ηλεκτρισμός μπορεί να τα επηρεάσει με άλλους τρόπους, όπως αναπαραγωγικά.

Τον Νοέμβριο του 2016, η MSC αρνήθηκε να πιστοποιήσει τις παλλόμενες τράτες λόγω των "επιπτώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας από το εργαλείο σε μια σειρά περιβαλλοντικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των απειλούμενων, υπό εξαφάνιση και προστατευόμενων ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ελασμοβραγχίων) και των βενθικών οργανισμών, που μπορεί επίσης να έχουν επιπτώσεις στην ευρύτερη οικολογία της περιοχής αλιείας" . Για λεπτομέρειες, βλ: https://www.msc.org/newsroom/news/assessment-clarifies-sustainability-challenges-for-pulse-trawl-fisheries.

Πριν από την έκδοση περαιτέρω αδειών παλλόμενης αλιείας ή την προώθηση της παλλόμενης αλιείας με τράτα ως βιώσιμης εναλλακτικής λύσης, οι αλιείς της Ευρώπης με χαμηλό αντίκτυπο επιμένουν ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα να διασφαλιστεί ότι α) είναι αδύνατη η παρέμβαση στη μετάδοση των ηλεκτρικών παλμών κατά την αλιεία, β) υπάρχει ένα εφαρμόσιμο ρυθμιστικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου και γ) τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, διεξάγεται επαρκής έρευνα και ανάπτυξη για να διασφαλιστεί ότι η αλιεία με ηλεκτρικούς παλμούς έχει ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στην πανίδα και τη χλωρίδα του βυθού, καθώς και στις θανατηφόρες και υποθανατηφόρες επιπτώσεις στα είδη ψαριών που εισέρχονται στην εμβέλειά της.

♦ ♦ ♦