Ειδήσεις από το ποντίκι - février 2018

NOUVELLES DU PONT

Δελτίο των ευρωπαίων τεχνιτών αλιείας

Le bulletin de février 2018 inclut:

  • Les petits pêcheurs gagnent en influence dans le Conseil Consultatif pour la mer Baltique, avec notre membre danois FSK qui devient la quatrième organisation de LIFE à en rejoindre l’Assemblée Générale
  • La petite pêche en Méditerranée : le moment est venu pour une mise au point sur le processus décisionnel
  • Άλλα νέα της Ευρώπης
  • Νέα από τα μέλη μας
  • Bienvenue à bord
  • Revue de presse

 Cliquez ici pour télécharger le bulletin de février 2018