Τα μέλη του LIFE στη Βαλτική εγκαινιάζουν ένα σχέδιο δράσης

Baltic_Sea_map

Βαρσοβία, 25 Ιουλίου 2016

Πλατφόρμα LIFE

 

Ακολουθώντας τη γνωμοδότηση του ICES για το 2017, τα μέλη του LIFE στην περιοχή της Βαλτικής (συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, της Σουηδίας, της Δανίας και της Γερμανίας) εκπόνησαν το ακόλουθο σχέδιο δράσης, το οποίο θα παρουσιαστεί στους φορείς λήψης αποφάσεων, με συγκεκριμένες προτάσεις για τη σωστή διαχείριση του αποθέματος γάδου της Δυτικής Βαλτικής. Ο μπακαλιάρος αποτελεί μια από τις κύριες πηγές εισοδήματος για τους αλιείς μικρής κλίμακας και είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των μέσων διαβίωσης των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων της Περιφέρειας.

 

Σχέδιο δράσης για το απόθεμα γάδου της Δυτικής Βαλτικής σύμφωνα με τη συμβουλή του ICES για το 2017

 

Η κατάσταση

LIFE είναι εξαιρετικά ανήσυχη για την τελευταία γνωμοδότηση του ICES που περιγράφει τις αλιευτικές δυνατότητες για το απόθεμα γάδου της Δυτικής Βαλτικής για το 2017. Το συνιστώμενο TAC των 917 τόνων συνιστά ετήσια μείωση κατά περίπου 93%. Πρόκειται ίσως για την πιο σκληρή πρακτική δοκιμασία καταπόνησης ακόμη για τη μεταρρυθμισμένη ΚΑλΠ.

LIFE είναι της γνώμης ότι η παραγωγικότητα του αποθέματος γάδου της Δυτικής Βαλτικής έχει υπερεκτιμηθεί εδώ και πολλά χρόνια λόγω των σχετικά ισχυρών κλάσεων της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2000. Αυτό το ατυχές σφάλμα επέτρεψε τη μακροχρόνια υπεραλίευση του αποθέματος. Ο τελευταίος επανυπολογισμός των στοιχείων πρόσληψης από το ICES (πίνακας 8.3.4.11. σε σύγκριση με τις γνωμοδοτήσεις των προηγούμενων ετών) επιβεβαιώνει την άποψη αυτή. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η ποσότητα των απορρίψεων γάδου στην πελαγική τράτα (SD24) και στη βενθοπελαγική τράτα (SD22), η οποία μπορεί να είναι υψηλότερη από την επίσημα αναφερόμενη. Επιπλέον, τα συρόμενα εργαλεία χρησιμοποιούνται συχνά με τρόπο που μειώνει ή μηδενίζει την επιλεκτικότητα.

Επιπλέον, η ερασιτεχνική αλιεία και οι περιβαλλοντικοί/οικοσυστημικοί παράγοντες, ιδίως η θνησιμότητα γάδου που προκαλείται από την αύξηση του πληθυσμού της φώκιας, αυξάνουν την πίεση στο απόθεμα. Οι ζημιές που προκαλούν οι φώκιες στα αλιεύματα προκαλούν επιπλέον δυσκολίες στις κοινότητες αλιείας μικρής κλίμακας, καθώς οι φώκιες τρώνε τα ψάρια που αλιεύονται στα παθητικά τους εργαλεία.

Για το 2017, το ICES εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στις πολύ αδύναμες προσλήψεις. Η τελευταία εισερχόμενη τάξη ετών εκτιμάται σε περίπου 6% του μακροπρόθεσμου μέσου όρου, παρόλο που το F μειώνεται ελαφρώς και το SSB φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί σε επίπεδο κάτω από το Blim.

Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η σημερινή κατάσταση του αποθέματος γάδου της Δυτικής Ευρώπης απαιτεί την ανάπτυξη ενός ευρείας κλίμακας και ευρηματικού σχεδίου δράσης, αντί να επικεντρωνόμαστε απλώς στη συνήθη διαδικασία: τον κοντόφθαλμο αγώνα για τα επίπεδα TAC ή τις κατανομές τους στα κράτη μέλη για το επόμενο έτος, τον οποίο παρατηρούμε εδώ και πολύ καιρό.

Επομένως, LIFE απέχει προς το παρόν από τη λήψη θέσης σχετικά με συγκεκριμένο επίπεδο TAC, εν αναμονή των εξελίξεων σχετικά με το σχέδιο δράσης που ζητείται και περιγράφεται κατωτέρω. Είναι σαφές ότι συνολικά,
πρέπει να αποφασιστεί μια σοβαρή μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων, σημαντικά πιο σημαντική από εκείνη του περασμένου έτους (-20%).

Γενική κατεύθυνση του σχεδίου δράσης

LIFE ζητά -με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο- να αναγνωριστεί ότι, όπως ακριβώς φροντίζουμε τα πιο ευάλωτα ιχθυαποθέματά μας, οφείλουμε να φροντίζουμε και τους πιο ευάλωτους αλιείς.

Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι τα σκληρά μέτρα που απαιτούνται για τη διαφύλαξη του αποθέματος θα πρέπει να στοχεύουν κυρίως στους στόλους που συμβάλλουν περισσότερο στην αλιευτική πίεση στο απόθεμα της Δυτικής Βαλτικής και είναι σε θέση, τουλάχιστον τεχνικά, να μεταφέρουν την προσπάθειά τους σε άλλες περιοχές και αποθέματα.

Το σχέδιο δράσης καταρτίζεται στο πνεύμα του άρθρου 5 του νέου πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική, το οποίο απαιτεί να ληφθούν όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η ταχεία επιστροφή του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα ΑΒΑ και άνω.

LIFE καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την BALTFISH και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που περιγράφονται κατωτέρω θα εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση και θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2017.

Στοιχεία του σχεδίου δράσης

  1. Προστασία του αποθέματος αναπαραγωγής με παρατεταμένη ολική απαγόρευση της αλιείας με τράτα με στόχο τη διατήρηση των συγκεντρώσεων πριν από την αναπαραγωγή και την αναπαραγωγή. Η απαγόρευση θα πρέπει να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου στις υποδιαιρέσεις 22 και 23, δηλαδή εκεί όπου γίνεται η αναπαραγωγή. Η διατήρηση του (εναπομείναντος...) αποθέματος αναπαραγωγής πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων.
  2. Στο πνεύμα του άρθρου 17 του βασικού κανονισμού ΚΑλΠ και ενόψει της σημαντικής μείωσης των TAC, να υιοθετήσουν σχέδια αποφυγής του γάδου με κίνητρα για εκείνους τους στόλους που είναι τεχνικά σε θέση να στραφούν από τον γάδο σε άλλους τύπους αλιείας. Σε συνάρτηση με την υιοθέτηση σχεδίων αποφυγής του γάδου, να κατανέμει τις "απελευθερωμένες" αλιευτικές δυνατότητες στους αλιείς που δεν έχουν εναλλακτική λύση και αλιεύουν κυρίως εκτός της ζώνης αναπαραγωγής του γάδου με παθητικά εργαλεία.
  3. Διευκόλυνση των τεχνικών προσαρμογών στα συρόμενα εργαλεία που αποφυγή παρεμπίπτοντος γάδου - για την περίοδο εκτός του χρόνου κλεισίματος που αναφέρεται στο σημείο 1. Αυτό ισχύει ιδίως για την κατευθυνόμενη αλιεία πλατύψαρων με τράτες.
  4. Οι διευθυντές θα πρέπει να θέτουν ως προτεραιότητα ελαχιστοποίηση της παρεμπίπτοντα αλιεύματα υπομεγέθους και μικρού γάδου, με νέους σχεδιασμούς εργαλείων (συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του μεγέθους των ματιών) και αύξηση του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς για τη διατήρηση, όπως κρίνεται σκόπιμο.
  5. Ανεβάστε το δραστηριότητες ελέγχου για την πρόληψη των απορρίψεων γάδου με βάση την ανάλυση κινδύνου.
  6. Ευαισθητοποίηση των αλιέων αναψυχής σχετικά με την κατάσταση του δυτικού αποθέματος γάδου να μειώσουν οικειοθελώς την πίεση που ασκούν σε αυτό - μέχρι να ανακάμψει το απόθεμα γάδου. Εισαγωγή κανονισμοί για την ερασιτεχνική αλιεία, όπως τα όρια σάκου για το ψάρεμα με καλάμι. Οι κανονισμοί θα πρέπει να προϋποθέτουν ίση κατανομή των βαρών σε σχέση με την εμπορική αλιεία.
  7. Λήψη μέτρων προσαρμοσμένων σε τοπικό επίπεδο για μείωση των ζημιών που προκαλούνται από τις φώκιες στα πιασίματα και τα γρανάζια, από a.: διευκόλυνση της μετακίνησης σε εργαλεία ασφαλή για τις φώκιες, αντιστάθμιση των χαμένων αλιευμάτων και εργαλείων, μείωση των πληθυσμών φώκιας και κορμοράνων όπου επιτρέπεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Μακροπρόθεσμα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πρέπει να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους για τη διατήρηση της φώκιας και του κορμοράνου.
  8. Χρήση της χρηματοδότησης του ΕΤΘΑ για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων των μέτρων αυτών στους επηρεαζόμενους στόλους.

LIFE είναι έτοιμη και πρόθυμη να συζητήσει αυτό το σχέδιο δράσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πρόσωπα, ιδίως με τους φορείς λήψης αποφάσεων όλων των κατάλληλων επιπέδων.

Είναι η έκκληση για δράση με μια σειρά συγκεκριμένων και εποικοδομητικών προτάσεων από εκείνους των οποίων τα μέσα διαβίωσης απειλούνται άμεσα και οριστικά από την κρίση των αποθεμάτων γάδου της Δύσης. Ζητάμε από όλους τους ενδιαφερόμενους να δράσουμε αποφασιστικά πριν να είναι πολύ αργά - για τη μετοχή και για εμάς.