Wkład w plan zarządzania nadzwyczajnego

mallorca-coast-1453644063f73

Wkładóorganizacje członkowskie LIFE w ramach Planu Działań Nadzwyczajnych na najbliższe 3 lata (2017-2019) w regionie śródziemnomorskim 

Barcelona, 30 września 2016 r.

Marta Cavallé

El 9 y 10 de febrero de 2016, en Catania, los servicios competentes para la Conservación de la Pesca y Control en el Mar Mediterráneo y Negro de la Comisión Europea y el Medac co-organizaron un Seminario de Alto Nivel durante el científicos presentaron un diagnóstico de la situación de los recursos en el Mar Mediterráneo.

Como indicó claramente el Comisario Vella, es un hecho indiscutible que los stoks de peces en el Mediterráneo están disminuyendo, algunos de los cuales están prácticamente agotados. Ogólnie rzecz biorąc, 93% z ocenianych stad okoni znajduje się na skraju wyginięcia. En el Seminario así aso en el posterior encuentro de los Ministros Europeos celebrado en Bruselas en Abril, los Estados miembros mediterráneos y la DG Mare acordaron tomar medidas para resolver la situación. Wśród innych krajów, España tomó la iniciativa para proceder en un "Plan extraordinario" (de medidas de emergencia) por el caladero Mediterráneo.

ŻYCIE y sus organizaciones miembro, como una voz del sector de la pesca de pequeña escala en el país, aplaudieron la iniciativa de hacer frente a la situación y acordaron una posición común presentada a las autoridades españolas con el fin de contribuir al éxito de dicho plan extraordinario.

Aby zapoznać się z wkładem LIFE, kliknij ten link

Na 9th i 10th W lutym 2016 r. w Katanii służby Komisji Europejskiej odpowiedzialne za rybołówstwo, ochronę i kontrolę na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym oraz MEDAC współorganizowały seminarium wysokiego szczebla, podczas którego naukowcy przedstawili analizę stanu zasobów Morza Śródziemnego.

Jak wyraźnie stwierdził komisarz Vella, fakty były niepodważalne: zasoby rybne w Morzu Śródziemnym maleją, a niektóre są bliskie wyczerpania. Ogólnie rzecz biorąc, 93% ocenianych stad ryb jest nadmiernie eksploatowanych. Podczas seminarium i następnego spotkania wszystkich ministrów ds. rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego w Brukseli w kwietniu, państwa członkowskie regionu Morza Śródziemnego i DG Mare zgodziły się podjąć działania w celu rozwiązania tej sytuacji. Wśród innych krajów, Hiszpania podjęła inicjatywę opracowania "planu awaryjnego" dla swoich śródziemnomorskich łowisk.

ŻYCIE i jej organizacje członkowskie, jako głos sektora rybołówstwa małoskalowego w kraju, pochwaliły inicjatywę stawienia czoła tej sytuacji i uzgodniły wspólne stanowisko przedstawione władzom hiszpańskim w celu przyczynienia się do powodzenia takiego planu.

Aby uzyskać dostęp do wkładu LIFE, kliknij ten link