Quote, Unquote

sainte-marine-252068_960_720

Quote, Unquote: het Franse Platform voor kleinschalige vissers met een lage impact spreekt zijn bezorgdheid uit over de manier waarop de visserij in Frankrijk wordt beheerd.

Brussel, 10 mei 2016 LIFE-platform Brian O'Riordan

Dit artikel is aangepast uit een artikel dat verscheen in Le Marin "Forum" 22.04.2016 http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/25102-critique-dun-systeme-de-gestion-inadapte-la-petite-peche?_=1461345037035geschreven door drie medevoorzitters van het Platforme, Anne Marie Vergez, een Baskische visser, Gwen Pennarun, een Bretonse visser, en Frédéric Reste, een visser uit de Middellandse Zee.

Voor meer details zie http://www.plateforme-petite-peche.fr/

——————————————————-

Frankrijk heeft, net als veel andere EU-lidstaten, administratieve en beheerssystemen die slecht zijn afgestemd op de behoeften van de kleinschalige visserijsector. Ondanks vele beloften heeft de uitvoering van het GVB twee jaar na dato nog niets opgeleverd tastbare voordelen voor vissers die ervoor hebben gekozen te vissen op een manier die hun impact op het milieu beperkt, die traditionele kleinschalige visserijmethoden willen combineren met moderne technologie en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, en die de plaatselijke gemeenschappen waarin zij geworteld zijn, willen steunen.

Ondanks het gebrek aan levering tot nu toe, LEVEN is optimistisch dat artikel 17 de mogelijkheid biedt om degenen die op duurzame wijze vissen, te belonen, mits de politieke wil aanwezig is om de bepalingen ervan zowel naar de geest als naar de letter van de wet toe te passen.

De auteurs van het onderstaande artikel spreken niet alleen voor zichzelf en voor het Franse Platform voor Kleinschalige Artisanale Visserij, maar ook voor kleinschalige vissers in heel Europa die hun zorgen en frustraties delen. Hun zorgen zijn heel erg onze zorgen.

Het Franse Platform voor Kleinschalige Artisanale Visserij, een van de oprichters van LEVENvertegenwoordigt vissers van de Franse Atlantische kusten en van de Middellandse Zee. Het platform is in juni 2012 opgericht door een groep verenigingen die 500 vissers vertegenwoordigen.

Het Platform is opgericht ter verdediging van het vlootsegment onder 12 meter dat voornamelijk passieve visserijmethoden gebruikt. Ondanks het belang van dit vlootsegment wordt het vaak gemarginaliseerd, oneerlijk behandeld, krijgt het niet de nodige aandacht van de autoriteiten en onvoldoende ruimte binnen de beroepsorganisaties.

Het doel van het Platform is niet om te strijden tegen schepen van meer dan 12 meter. De complementariteit van kleinschalige en grootschalige activiteiten wordt erkend en gerespecteerd door het Platform, dat van mening is dat vlootdiversiteit belangrijk is voor het economisch en sociaal welzijn van zowel de vissershavens als de sector in zijn geheel.

Natuurlijk zijn er twistpunten en kunnen we het over een aantal punten oneens zijn. Net als het Platform is LIFE echter van mening dat voor het beheer van de kleinschalige visserij een gedifferentieerde aanpak, en dat er maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat er een evenwicht blijft bestaan tussen de kleinschalige visserij en de andere vlootsegmenten, en dat het kleinschalige segment met een geringe impact kan gedijen.

LIFE herkent zich in deze doelstellingen en standpunten en sluit zich er van ganser harte bij aan.

In Frankrijk, net als in andere Europese landen, zijn er veel hindernissen om zich als kleinschalige reder te vestigen. Allereerst moet de PME (vergunning voor vissersvaartuigen) worden verkregen. Vervolgens moet een overvloed aan vergunningen worden verkregen, waaronder AEP (Europese visvergunning), vergunningen voor vistuig, en vergunningen voor verschillende soorten zoals zeebaars, schelpdieren, tong, enz. Voor zeebaars zijn geen vergunningen meer beschikbaar voor vissers die haken gebruiken, hoewel dit de meest verantwoorde vangstmethode is wat de visbestanden en het mariene milieu betreft, en honderden vissers hiervan afhankelijk zijn. Hun bijdrage aan de overbevissing van de soort is miniem in vergelijking met de pelagische trawlvloot, waarvoor het aantal vergunningen ongewijzigd is gebleven.

En dan is er nog de pijnlijke kwestie van de quota; een beheersinstrument dat door kleinschalige vissers zeer wordt gevreesd - en met reden. Het wordt toegepast via een mechanisme - gebaseerd op het vangstverleden - die zeer onrechtvaardig is. Het beloont degenen die het meest vissen, terwijl degenen die weinig vissen, over het hoofd worden gezien.

LEVEN en de Frans Platform beide stellen het huidige quotasysteem en de vele perverse effecten ervan aan de kaak. In december jongstleden heeft de Franse mededingingsautoriteit haar bezorgdheid geuit over de wijze waarop de quota onder de vissers worden verdeeld, over het concurrentieverstorende karakter van de praktijken en over de ondoorzichtige toewijzings- en beheersmechanismen, met name in de PO's (producentenorganisaties).

De regeling voor de toewijzing van quota voor blauwvintonijn illustreert deze bezorgdheid op grafische wijze, waarbij bijna alle quota zijn gereserveerd voor ringzegenvaartuigen, pelagische trawlers of grote beugvisserijvaartuigen. Dit systeem moet volledig worden herzien om te komen tot een verdeelsysteem op basis van milieu-, sociale en economische criteria, zoals bepaald in artikel 17 van het hervormde GVB.

Sommige verordeningen van de EU bevatten speciale bepalingen die kleine vaartuigen bevoordelen, door hen vrij te stellen van bepaalde visvergunningen. In het geval van de toegang tot kabeljauw in sommige gebieden echter, de vrijstelling voor vaartuigen van minder dan 10 meter is door de beroepsorganisaties ongedaan gemaakt. In plaats daarvan hebben zij een Europees Vessel Licence (AEP) opgelegd aan vaartuigen van minder dan 10 meter, wat hen zwaar straft. Het Franse Platform maakt ook ernstig bezwaar tegen de ongelijke heffingen voor kleine boten ten opzichte van grote boten. Onze sector levert de grootste bijdrage, maar is niet de grootste begunstigde.

Dan is er nog de administratieve dwangbuisDe bureaucratische vereisten zijn helemaal niet aangepast aan de beperkingen van de kleinschalige visserij. Het gaat onder meer om veiligheidsvoorschriften, de noodzaak van reddingsvlotten, het systeem voor het wegen van de aanvoer, bemanningsniveaus, rechtstreekse verkoop, enzovoort. Dit is een echte last voor de exploitanten van kleinschalige eigenaars.

Wij vragen niet om de kleine visserij vrij te stellen van alle beheersmaatregelen. Wij stellen echter wel een beheerssysteem aan de kaak dat niet deugt. Wij zijn afhankelijk van de gebieden waar we vissen - onze visgebieden. We moeten ons richten op de soorten die in onze onmiddellijke omgeving voorkomen, waarbij we onze inspanning verdelen op basis van een logica die niet is gericht op winstmaximalisatie.

Het is een filosofie en een sociaal-economisch model die door het huidige systeem voortdurend worden ondermijnd. Niets is absurder voor ons dan de blauwvintonijn die overal om ons heen in overvloed aanwezig is, niet te vangen of dood terug te gooien, en vervolgens grote afstanden te moeten afleggen om vis te vinden die we wel mogen vangen.

Onze critici beweren dat "als wij uw eisen zouden opvolgen, de kustzone gewoon vol zou lopen met schepen". Maar we vinden nu al grote schepen aan de kust, met name supertrawlers, andere trawlers en beugvisserijvaartuigen van 24 meter, die dankzij ontheffingen binnen de 3-mijlszone mogen vissen. Het enige wat wij vragen is dat de de maritieme ruimte onder de schepen wordt verdeeld naar gelang van hun grootte, en dat de toegepaste regels worden nageleefd en strikt worden gecontroleerd. Onze kleine vaartuigen zullen nooit ver genoeg gaan om te kunnen concurreren met vaartuigen van 20 of 25 meter.

Evenzo horen wij ambtenaren zichzelf voortdurend feliciteren met de gezonde toestand van de voorraden. Maar over welke voorraden hebben ze het? Zeebaars? Zeebrasem? Zwarte brasem? Al deze soorten worden verre van goed beheerd. Veel vissers zullen u vertellen hoe de zeebrasem is gedecimeerd door trawls met grote opening, en hoe de zwarte brasem op sommige plaatsen vrijwel is verdwenen door de pelagische trawlvisserij. Wij dringen aan op een alomvattende wetenschappelijke evaluatie, maar maken ons geen illusies dat dit op korte termijn zal gebeuren.

Ook in het Middellandse-Zeegebied moet dringend vooruitgang worden geboekt om de toestand van de hulpbronnen te verbeteren. Maar bij de aanpak van het probleem moet ook rekening worden gehouden met de sportvisserij (die totaal niet gereguleerd is), de vervuiling en de verstedelijking van de kust. Een betere erkenning van de rol van de prudhommies, de oude seculiere beheersorganen, moet ook in de vergelijking worden opgenomen. Alleen door deze onmisbare instellingen te versterken kan vooruitgang worden geboekt bij het beheer van de visserij in de Middellandse Zee.

Wij hadden bepaalde verwachtingen van het nieuwe GVB, met name wat de bepalingen van artikel 17 betreft. Op grond van dit artikel moeten de lidstaten de quota toewijzen op basis van transparante en objectieve criteria en moeten zij de voorkeur geven aan vissersvaartuigen "die gebruik maken van selectief vistuig of van vangsttechnieken die het milieu minder belasten, zoals minder energieverbruik of minder schade aan habitats".

Maar waar zijn die beroemde criteria die elke staat geacht wordt vast te stellen en toe te passen? Wij vrezen dat de Deense zegennetten en de elektrische trawls uiteindelijk de vruchten zullen plukken van de onjuiste toepassing van deze milieu- en sociale criteria.