Szokujące ryby

Wstrząsanie rybami z dna morskiego: należy zachować ostrożność przed promowaniem połowów przy użyciu impulsu elektrycznego jako bardziej zrównoważonej alternatywy dla tradycyjnych połowów włokiem rozprzowym.

Bruksela, 20 czerwca 2017 r.

Brian O'Riordan

 

Jutro, w środę 21 czerwca 2017 r., w Parlamencie Europejskim odbędzie się wysłuchanie nt. łowienie za pomocą impulsu elektrycznego http://ebcd.org/wp-content/uploads/2017/06/Draft-Agenda-Intergroup-event-on-Pulse-Fisheries.pdf.

Stosowanie trucizn, materiałów wybuchowych i elektryczności w rybołówstwie jest w Europie zabronione (rozporządzenie UE nr 850/98), a trałowanie belkowe, choć jest techniką starożytną, jest i było przyczyną wielu kontrowersji zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Włoki rozprzowe to jedno z najmniej selektywnych i najbardziej oddziałujących na dno morskie narzędzi połowowych i związanych z nimi siedlisk, które są kluczowe dla różnych etapów życia wielu ważnych pod względem handlowym gatunków ryb.

W trałowaniu elektrycznym wykorzystuje się stosunkowo lekkie ciągnione narzędzia połowowe, które przesyłają impulsy elektryczne w celu połowu gatunków, na które ukierunkowane są włoki rozprzowe. Dzięki specjalnemu odstępstwu na mocy prawa UE (rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009) ta metoda połowowa jest opracowywana jako alternatywa dla konwencjonalnych włoków rozprzowych. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, większą selektywność w odniesieniu do soli i mniejsze oddziaływanie na dno, jej zwolennicy promują ją jako bardziej zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnego włoka rozprzowego.

W przeciwieństwie do konwencjonalnego włoka rozprzowego, który wykorzystuje łańcuchy kleszczowe do mechanicznego pobudzania gatunków docelowych z dna morskiego, włok impulsowy składa się z belki (lub skrzydła) przymocowanej do pokrytych gumą kabli zawierających elektrody. Elektrody te wytwarzają krótkie impulsy elektryczne do porażenia prądem gatunków docelowych z dna morskiego.

LIFE nie jest przeciwny rozwojowi metod połowowych alternatywnych do włoków ramowych. Jednakże, jak dotąd bardzo mało, jeśli w ogóle, znaczących badań przeprowadzono badania nad wpływem impulsów elektrycznych na poddane im ryby i inne organizmy morskie. Co niepokojące, nie ma też jak dotąd żadnego sposobu na kontrolowanie ilości energii elektrycznej, częstotliwości impulsów i innych potencjalnie szkodliwych cech sprzętu.

Pomimo tych rażących zaniedbań, holenderskie władze krajowe i unijne już teraz promują połowy włokiem pulsacyjnym jako zrównoważoną alternatywę. Istnieje już ponad 100 trawlerów bocznych przystosowanych do połowów przy użyciu energii elektrycznej, głównie z Holandii, ale także z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Belgii, przy czym niektóre przebudowy są finansowane przez UE.

Zarówno ICES, jak i MSC odradzają umożliwiając szerokie wykorzystanie sprzętu przed skutecznymi mechanizmami kontroli i regulacji i zanim poznamy wpływ tych narzędzi na ekosystem morski i związane z nim życie morskie.

W lutym 2016 roku ICES doradziła, że "istniejące ramy regulacyjne (dla połowów włokami impulsowymi) są niewystarczające, aby zapobiec wprowadzeniu systemów, które potencjalnie mogą mieć takie (szkodliwe) skutki." Porada ostrzegła również, aby nie uogólniać wyników badań w celu umożliwienia ekspansji włoka pulsacyjnego na inne obszary lub stosowania nowej technologii bez odpowiedniej oceny oddziaływania. Szczegóły można znaleźć w: http://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/Advice-released-on-effects-of-pulse-trawling.aspx.

Taka odpowiednia ocena oddziaływania nie została jeszcze przeprowadzona, nie przeprowadzono też kluczowych aspektów badań nad kluczowymi cechami impulsu i progami, poniżej których nie ma dowodów na znaczące długoterminowe negatywne oddziaływanie na organizmy morskie i zbiorowiska bentosowe; nierozwiązane pozostają również kwestie opóźnionej śmiertelności gatunków, a także tego, jak energia elektryczna może wpływać na nie w inny sposób, np. reprodukcyjny.

W listopadzie 2016 r., MSC odmówiło certyfikacji włoków pulsacyjnych ze względu na "wpływ energii elektrycznej z narzędzi połowowych na szereg elementów środowiska, w tym gatunki ETP [zagrożone, zagrożone i chronione] (w tym elasmobranchs) i organizmy bentosowe, które mogą mieć również implikacje dla szerszej ekologii poławianego obszaru" . Szczegółowe informacje można znaleźć w: https://www.msc.org/newsroom/news/assessment-clarifies-sustainability-challenges-for-pulse-trawl-fisheries.

Przed wydaniem jakichkolwiek dalszych licencji na połowy przy użyciu pulsu lub przed promowaniem połowów włokiem przy użyciu pulsu jako zrównoważonej alternatywy, Europejskie Stowarzyszenie Rybaków Prowadzących Połowy Niskowydajne nalega, aby że należy podjąć odpowiednie kroki zapewnienie, że: a) niemożliwe jest zakłócenie transmisji impulsów elektrycznych podczas połowów, b) istnieją egzekwowalne ramy regulacyjne i system kontroli, oraz c) wreszcie, co nie mniej ważne, podjęte zostaną odpowiednie badania i rozwój w celu zapewnienia, że połowy z wykorzystaniem impulsów elektrycznych będą miały minimalny negatywny wpływ na faunę i florę dna morskiego oraz na śmiertelne i subletalne skutki dla gatunków ryb, które znajdą się w ich zasięgu.

♦ ♦ ♦