De vis schokken

De vis van de zeebodem afschudden: voorzichtigheid is geboden alvorens de elektrische-pulsvisserij te promoten als een duurzamer alternatief voor de traditionele boomkorvisserij.

Brussel, 20 juni 2017

Brian O'Riordan

 

Morgen, woensdag 21 juni 2017, vindt in het Europees Parlement een hoorzitting plaats over elektrische pulsvisserij http://ebcd.org/wp-content/uploads/2017/06/Draft-Agenda-Intergroup-event-on-Pulse-Fisheries.pdf.

Het gebruik van gif, explosieven en elektriciteit voor de visserij is in Europa verboden (EU-verordening 850/98), en de boomkorvisserij is, hoewel het een oude techniek is, zowel in het verleden als nu aanleiding tot veel controverse geweest. Boomkorvisserij is een van de minst selectieve en meest impactvolle vistuigen op de zeebodem en aanverwante habitats die van cruciaal belang zijn voor de verschillende levensstadia van vele commercieel belangrijke vissoorten.

Bij de elektrische-pulssleepnetvisserij wordt gebruik gemaakt van een relatief licht vistuig dat wordt gesleept en elektrische pulsen uitzendt om soorten te vangen waarop met de boomkor wordt gevist. Dankzij een speciale afwijking van de EU-wetgeving (Verordening (EG) nr. 43/2009 van de Raad) wordt deze vismethode ontwikkeld als alternatief voor de traditionele boomkorvisserij. Op grond van het lagere brandstofverbruik, de hogere selectiviteit voor tong en de geringere impact op de bodem, wordt deze methode door de voorstanders aangeprezen als een duurzamer alternatief voor de traditionele boomkor.

In tegenstelling tot de conventionele boomkor, die gebruik maakt van wekkerkettingen om doelsoorten mechanisch van de zeebodem te stimuleren, bestaat de pulskor uit een boom (of vleugel) waaraan met rubber beklede kabels met elektroden zijn bevestigd. Deze elektroden produceren korte elektrische pulsen om elektrische schokken doelsoorten van de zeebodem.

LIFE is niet tegen de ontwikkeling van alternatieve visserijmethoden voor de boomkorvisserij. Echter, tot nu toe zeer weinig of geen zinvol onderzoek Er is nog geen onderzoek gedaan naar het effect van elektrische impulsen op de vissen en andere zeedieren die eraan worden blootgesteld. Verontrustend is dat er tot dusver evenmin een manier is om de hoeveelheid elektriciteit, de pulsfrequentie en andere potentieel schadelijke kenmerken van het vistuig te controleren.

Ondanks deze flagrante omissies wordt de pulskorvisserij door de Nederlandse nationale en EU-autoriteiten reeds gepromoot als een duurzaam alternatief. Er zijn al meer dan 100 boomkorkotters uitgerust om met elektriciteit te vissen, voornamelijk uit Nederland, maar ook uit het VK, Duitsland en België, waarbij sommige verbouwingen door de EU zijn gefinancierd.

Zowel de ICES als de MSC hebben afgeraden waardoor het vistuig op grote schaal kan worden gebruikt vóór doeltreffende controle- en regelgevingsmechanismen worden geplaatst, en voordat wij inzicht hebben in de gevolgen van het vistuig voor het mariene ecosysteem en het bijbehorende mariene leven.

In februari 2016 adviseerde ICES dat "het bestaande regelgevingskader (voor de pulskorvisserij) ontoereikend is om de invoering te voorkomen van systemen die mogelijk dergelijke (schadelijke) gevolgen kunnen hebben." In het advies werd ook gewaarschuwd om de onderzoeksresultaten niet te veralgemenen om de uitbreiding van de pulskor naar andere gebieden toe te staan of om nieuwe technologie te gebruiken zonder een passende effectbeoordeling. Voor details zie: http://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/Advice-released-on-effects-of-pulse-trawling.aspx.

Een dergelijke passende effectbeoordeling moet nog worden uitgevoerd, en cruciale aspecten van het onderzoek naar de belangrijkste pulskenmerken en drempelwaarden waaronder er geen aanwijzingen zijn voor significante negatieve effecten op lange termijn op mariene organismen en bentische gemeenschappen, zijn nog niet uitgevoerd, en er zijn ook nog onopgeloste vragen over de vertraagde sterfte van soorten, alsmede over de wijze waarop de elektriciteit hen op andere manieren, zoals voortplanting, zou kunnen beïnvloeden.

In november 2016 heeft de MSC geweigerd pulskorren te certificeren vanwege de "impact van elektriciteit van het vistuig op een reeks milieu-elementen, waaronder ETP [bedreigde, met uitsterven bedreigde en beschermde] soorten (waaronder elasmobranchs) en benthische organismen, die ook gevolgen kunnen hebben voor de bredere ecologie van het beviste gebied" . Voor bijzonderheden, zie: https://www.msc.org/newsroom/news/assessment-clarifies-sustainability-challenges-for-pulse-trawl-fisheries.

Alvorens nog meer pulsvergunningen af te geven of de pulskorvisserij als een duurzaam alternatief te promoten, dringen de Low Impact Fishers of Europe erop aan dat de juiste stappen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat a) het onmogelijk is de transmissie van elektrische impulsen tijdens het vissen te verstoren, b) er een afdwingbaar regelgevingskader en controlesysteem zijn, en c) er, last but not least, adequaat onderzoek en ontwikkeling worden verricht om ervoor te zorgen dat de visserij met elektrische impulsen zo weinig mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de zeebodemfauna en -flora, en voor de dodelijke en sub-dodelijke effecten op vissoorten die in het bereik ervan komen.

♦ ♦ ♦