LabMAF - projekt Med.

Opracowanie systemu etykietowania dla Morza Śródziemnego

Produkty rybne na małą skalę i produkty rzemieślnicze (LabMAF)

28 stycznia 2019 r.

Jerneja Penca

 

Rybołówstwo łodziowe i tradycyjne w regionie Morza Śródziemnego stanowi ważny element dla społeczności przybrzeżnych prowadzących działalność połowową o niewielkim wpływie na środowisko, zapewniających codziennie lokalne dostawy świeżych ryb i stanowiących integralną część dziedzictwa kulturowego. Mają one naturalnie duże zdolności adaptacyjne, co ma kluczowe znaczenie dla łagodzenia skutków zmian ekologicznych i gospodarczych. Ich wieloaspektowy wkład w zdrowe, wydajne i odporne Morze Śródziemne jest jednak niedostatecznie uznawany zarówno przez decydentów, jak i konsumentów. Muszą one sprostać konkurencji rynkowej ze strony produktów rybołówstwa wielkoskalowego, przywozu z zagranicy oraz produktów akwakultury. Zbyt rzadko rozróżnia się produkty o różnym pochodzeniu, jakości, narzędziach połowowych i wpływie społeczno-gospodarczym na producentów, w tym na ich miejsca pracy i dobrobyt.

 

Potrzebne są narzędzia do większego popychania rynku w kierunku nagradzania dobrych praktyk, najlepiej w kontekście ponadnarodowym. Niniejszy projekt ma na celu przyczynienie się do powstania bardziej świadomego, zrównoważonego i wyrafinowanego rynku owoców morza, który docenia rolę rybołówstwa na małą skalę w krajach basenu Morza Śródziemnego. W ramach projektu zostanie opracowane studium wykonalności dla systemu oznakowania lub innego systemu rynkowego, przyznającego uznanie produktom rybaków prowadzących połowy na małą skalę, którzy przestrzegają i wdrażają zdrowe, specyficzne dla danego regionu zasady ekologiczne i społeczno-ekonomiczne.

 

Konsorcjum składa się z siedmiu osób z organizacji badawczych, pozarządowych i rybackich, a także z firmy konsultingowej i obejmuje obszary nauk o rybołówstwie i morzu, aspekty prawne i zarządzania oraz czynniki społeczne, kulturowe i gospodarcze w wybranych krajach członkowskich BlueMed i Libanie. Konsorcjum oraz szereg ekspertów istotnych dla działania spotka się trzykrotnie w okresie od stycznia 2019 r. do marca 2020 r. w celu realizacji celu.

 

Członkowie konsorcjum

  • Jerneja Penca, Uniwersytet Eurośródziemnomorski, Słowenia (główny koordynator)
  • Alicia Said, Malta Centre for Arts, Science and Technology Malta / Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER, Francja (współprowadząca)
  • Simone Libralato, Narodowy Instytut Oceanografii i Geofizyki Stosowanej (OGS), Włochy
  • Cristina Pita, Centrum Badań Środowiskowych i Morskich, Uniwersytet w Aveiro, Portugalia
  • Manal Nader, Instytut Środowiska, Uniwersytet Balamand, Liban
  • Bertrand Cazalet, Marepolis, Conseil en politiques de la mer, Francja
  • Marta Cavallé, Low-Impact Fishers of Europe (LIFE), Hiszpania/Belgia

Wspierany w ramach konkursu BLUEMED na działania start-upowe 2018: http://www.bluemed-initiative.eu