Opinia ICES dla Morza Bałtyckiego na rok 2019

Wody niespokojne i wymagające prawdziwych rozwiązań

Warszawa, 6 czerwca 2018 r.

Marcin Ruciński

 

31 maja ICES opublikowała swoje coroczne zalecenia połowowe dla głównych stad w Morzu Bałtyckim, które będą wskazówką dla decydentów w negocjacjach dotyczących możliwości połowowych na rok 2019. LIFE po raz pierwszy przyjrzał się zaleceniom ICES na podstawie wstępnych opinii i komentarzy przekazanych przez naszych Członków. Więcej sugestii przedstawimy później, w miarę postępu naszych wewnętrznych dyskusji.

 

Dorsz: opowieść o dwóch kryzysach

Strona Dorsz wschodniobałtycki znajduje się obecnie w stanie głębokiego kryzysu i konieczne jest podjęcie daleko idących działań. Stado boryka się z wieloma problemami, wśród których naukowcy wymieniają: nielegalne i nieraportowane odrzuty, utrzymujące się pomimo kompleksowego zakazu, modyfikacje narzędzi połowowych prowadzące do wysokiego poziomu niewymiarowych ryb w połowach, niedostatek pożywienia spowodowany intensywnym nakładem pelagicznym w obszarze występowania dorsza, obszary anoksyczne hamujące tarło w obszarach innych niż Głębia Bornholmska, brak dużych ryb w stadzie, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na sukces tarła oraz wpływ rosnącej populacji foki szarej. TAC nie został w pełni wykorzystany od 2010 roku i nie ma wpływu na ograniczenie połowów. Oczywiste jest, że aby pomóc dorszowi w powrocie do normalności, zarządzający będą musieli szukać rozwiązań spoza standardowego zestawu narzędzi. Powinny one obejmować:

  • rozwiązanie problemu nielegalnych odrzutów i zakończenie raz na zawsze praktyk, które są ich przyczyną;
  • zdecydowane środki, skutecznie egzekwowane w celu ochrony tarła dorsza, zwłaszcza w Głębi Bornholmskiej;
  • przezwyciężenie problemu braku pożywienia dla dorsza poprzez przeniesienie przynajmniej części nakładu połowowego w zakresie połowów pelagicznych na północ od podrejonów 25 i 26.

Program LIFE jest obecnie w trakcie opracowywania szczegółowych propozycji dotyczących tego kluczowego zasobu w formie planu działania.

Strona Zachodniobałtyckie zasoby dorsza i gatunki pokrewne Wskazówki wskazują na wyraźne oznaki poprawy po kryzysie z 2016 r., na podstawie silnej klasy rocznikowej z 2016 r. i wysokiej produktywności stada zakładanej przez ICES przy użyciu stosunkowo dużej "szerokości" zakresów Fmsy. Jednak rocznik 2016 jest otoczony przez dwa lata bardzo niskiej rekrutacji w 2015 i 2017 roku; ostatnia z nich jest najniższa w historii. W związku z tym bezwzględnym priorytetem jest zachowanie ostrożności przy ustalaniu poziomu zwiększenia TAC.

Śledź: tragiczna niespodzianka na zachodzie, malejące zasoby na wschodzie

Strona Śledź zachodniobałtycki Opinia dotycząca stada jest tragiczną niespodzianką, zwłaszcza w obliczu dobrego wiosennego sezonu połowowego dla tego stada, który właśnie się zakończył. Środki do życia wielu rybaków zajmujących się rybołówstwem na małą skalę, którzy są zależni od tego stada, są bezpośrednio zagrożone w wyniku zaleceń dotyczących zerowych połowów. Zwracamy uwagę, że w wyniku analizy porównawczej opinii w tym roku, kluczowe punkty odniesienia dla stada (Blim, MSY Btrigger) zostały skorygowane w górę. Należy to odpowiednio wyjaśnić, biorąc pod uwagę, że szacunki dotyczące liczebności uzupełnienia i SSB zawarte w zaleceniach zostały skorygowane w dół.

Dalej na wschód Śledź środkowobałtycki Stado to również nie radzi sobie dobrze, co potwierdzają rozczarowujące wyniki sezonu śledziowego, przynajmniej w wodach przybrzeżnych. Również tutaj zależność od rocznika 2014 jest powodem do niepokoju.

Sprat

ICES zaleca rozważenie wprowadzenia planu zarządzania przestrzennego dla połowów szprota, a LIFE zdecydowanie zgadza się z tą opinią. Najwyższy czas, aby przynajmniej znaczna część nakładu połowowego na szprota została przeniesiona na północ od podrejonów 25-26, co można łatwo osiągnąć poprzez proste rozwiązania w zakresie zarządzania kwotami połowowymi. Przezwyciężenie scenariusza niedostatku pożywienia dla dorsza jest poważnym problemem dla całego ekosystemu bałtyckiego i musi być priorytetem dla zarządzających.

Wszystkie akcje

Stosując niezbędne cięcia, zarządzający powinni pamiętać o potrzebie zapewnienia wystarczających kwot społecznościom rybackim prowadzącym połowy na małą skalę i o niewielkim wpływie, które są uzależnione od swoich tradycyjnych łowisk i które, w przeciwieństwie do swoich większych braci, nie mają możliwości po prostu odpłynąć na inne łowiska.

Przegląd ekosystemów: bardzo przydatne narzędzie, które wymaga dalszego dopracowania

Dziękujemy ICES za nadanie tradycyjnemu dorocznemu doradztwu kontekstu wykraczającego poza modele matematyczne i liczby oparte na MSY lub podejściu ostrożnościowym oraz związane z nimi kwestie. Oprócz umiejscowienia rybołówstwa w szerszym ekosystemie, ważne jest również, aby decydenci postrzegali rybołówstwo jako integralną część szerszego sektora morskiego i działań na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki. W ramach tego podejścia należy wyraźniej określić i zrozumieć rybołówstwo łodziowe i jego rolę w zapewnianiu środków do życia oraz wnoszeniu wkładu w gospodarkę i dziedzictwo kulturowe lokalnych społeczności nadbrzeżnych na całym Morzu Bałtyckim.

LIFE jest wdzięczne ICES za przypomnienie wszystkim, że nakład połowowy z użyciem sieci skrzelowych może stanowić problem dla niektórych gatunków ptaków wodnych, jeśli nie podejmie się odpowiednich działań na poziomie regionalnym lub lokalnym, we właściwym kontekście czasowym i przestrzennym. Jesteśmy gotowi współpracować z ICES, aby pomóc w pozytywnym rozwiązaniu tego problemu poprzez poszukiwanie rozwiązań najlepiej dostosowanych do potrzeb lokalnych ekosystemów i społeczności rybackich, które one wspierają. Niektórzy z naszych członków mogą podzielić się przykładami podejścia opartego na współpracy, stosowanego z powodzeniem w praktyce w innych miejscach, na Morzu Bałtyckim i poza nim, które mogą być użyteczną inspiracją. Na przykład, nowy system pingerów przetestowany we współpracy z rybakami na wodach niemieckich zmniejszył przyłów morświnów o ponad 70 %.

Jesteśmy również gotowi do rozszerzenia naszej bliskiej współpracy z BirdLife International[1] w celu rozwiązania wspomnianych problemów. Bylibyśmy również wdzięczni za współpracę z ICES w zakresie analizy danych dotyczących rzeczywistego nakładu połowowego z użyciem sieci skrzelowych, biorąc pod uwagę jego niedawny i wyraźny spadek w wielu bałtyckich społecznościach zajmujących się rybołówstwem na małą skalę.

Dużo bardziej niepokojące jest dla nas to, że w Przeglądzie ekosystemów ICES nie ma żadnej wzmianki o wpływie niektórych drapieżników, w szczególności foki szarej i kormorana czarnego, na zasoby rybne, a zwłaszcza na rybołówstwo łodziowe w całym regionie. Istnieje szereg inicjatyw mających na celu znalezienie konstruktywnych rozwiązań tego ważnego problemu, który ciąży na wielu bałtyckich społecznościach zajmujących się rybołówstwem na małą skalę[2]Powinno to również znaleźć się w dokumencie ICES.

♦ ♦ ♦

[1] Nasz wspólny list jest dostępny tutaj https://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/11/JointLetter-BirdLife-LIFE.pdf

[2] Zapisy ostatnich dyskusji na temat wpływu drapieżników można znaleźć tutaj (BSAC) http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Executive-Committee-and-sub-group-on-ecosystem-bas/BSACreportEBMsubgroup031017EXCEPTSALMONFINAL.pdf.aspx?lang=en-GB punkt 2 i tutaj (HELCOM) https://portal.helcom.fi/meetings/FISH%208-2018-509/MeetingDocuments/Outcome%20of%20FISH%208-2018.pdf , pkt 7.9-7.12. Ponadto projekt współpracy transnarodowej realizowany przez grupy FLAG https://balticfisheries.com warto zwrócić uwagę na