Vissen naar kansen voor 2017

2017

Low Impact Fishers of Europe: 

Vissen naar kansen voor 2017

 

Brussel, 5 september 2016

LIFE-platform

De Europese Commissie is onlangs een openbare raadpleging gestart over de vangstmogelijkheden voor 2017. Meer informatie over deze en andere raadplegingen is te vinden op: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/index_en.htm

Hieronder vindt u LEVEN'de bijdrage van de Raad over de manier waarop de belangrijkste uitdagingen voor de sector in het komende jaar moeten worden aangepakt, onder meer over de wijze waarop de visserij-inspanningsniveaus en de quota worden vastgesteld overeenkomstig het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid en in verband met wetenschappelijk advies over duurzame visserij.

De afgelopen maanden hebben de leden en het personeel van de Low Impact Vissers van Europa hebben hard gewerkt aan de verbetering van het ecologische, economische en sociale kader waarbinnen de Europese kleinschalige vloot opereert.

LEVEN dringt er bij de Europese en nationale instellingen op aan niet de ogen te sluiten voor de complexe situatie waarmee kustgemeenschappen in heel Europa te kampen hebben, en vertrouwt erop dat de toewijding en de inspanningen van haar leden om de situatie te verbeteren op lange termijn zullen worden beloond.

Achtergrond

In het verleden is de kleinschalige visserij, met name vaartuigen van minder dan 12 meter met niet-gesleept vistuig, door het GVB over het hoofd gezien, met als opmerkelijke uitzondering de afwijking voor de 12-mijlszone. Dit betekent dat eerdere GVB's gericht waren op grootschaliger visserij met mobiel vistuig, die meer industrieel van aard en intensief van invloed op de visbestanden en het milieu in ruimere zin.

De specifieke kenmerken van kleinschaliger visserijactiviteiten met een geringe impact, die oplossingen bieden voor de huidige problemen van overbevissing en gevolgen voor het ecosysteem, zijn zowel op nationaal als op EU-niveau over het hoofd gezien in het visserijbeleid en de uitvoering daarvan.

In LEVENDe ervaring van de Commissie is dat producentenorganisaties die zijn opgericht om quota te verdelen en te beheren, de neiging hebben kleine bedrijven van zich te vervreemden. stonehaven
vissers, terwijl aan de behoeften van grootschaliger visserijactiviteiten wordt voldaan. Het gebruik van historische vangstgegevens als basis voor de toewijzing van quota heeft de toegang van kleinschalige vissers tot quotasoorten beperkt. In vele zeegebieden worden de kleinschalige visserijactiviteiten steeds meer afhankelijk van niet-quotasoorten. Dit heeft gevolgen voor hun winstgevendheid en hun vermogen om te diversifiëren en met de inwerkingtreding van de aanlandingsverplichting, in haar huidige vorm, zal dit resulteren in de gedwongen sluiting van vele kleinschalige visserijbedrijven door het ontbreken van quota voor "choke"-soorten. Tenzij deze problemen worden aangepakt - beperkte toegang tot soorten waarvoor quota gelden en de daaruit voortvloeiende "choke species"-kwestie - zal de historische ondergang van de kleinschalige visserij en de kustgemeenschappen die zij ondersteunen waarschijnlijk doorgaan.

Wetenschappelijk advies en maximale duurzame opbrengst (MDO)

LEVEN steunt de naleving van wetenschappelijk advies bij de vaststelling van quota, en de vaststelling van vangstniveaus in overeenstemming met het bereiken van MDO-doelen (Fmsy). Wij vinden echter dat meer aandacht moet worden besteed aan de rijke lokale kennis van kleinschalige vissers bij de besluitvorming te betrekkenin combinatie met wetenschappelijke kennis om het wetenschappelijk advies in een sociaal-economische context te plaatsen. Dit zal ervoor zorgen dat we niet "het kind met het badwater weggooien" en de huidige opwaartse trend in de bestandsniveaus handhaven, maar tegelijkertijd voldoende vangstmogelijkheden bieden om de levensvatbaarheid van de uitgebreide kleinschalige vloot van Europa te handhaven en zelfs te verbeteren.

Gezien de historische vervreemding van kleinschalige visserijactiviteiten van de processen voor de toewijzing van quota, LEVEN pleit voor het gebruik van positieve discriminatie en positieve actie om het speelveld met grootschalige visserijbelangen gelijk te trekken wat betreft de toegang van kleinschalige vissers tot quota en visgebieden.

In dit verband, LEVEN is teleurgesteld dat vele bepalingen van artikel 17 zijn over het hoofd gezien, met name wat betreft het daadwerkelijke gebruik van criteria van ecologische, sociale en economische aard bij de toewijzing van visserijquota, en het gebruik van quotatoewijzingen om stimulansen te geven aan vissersvaartuigen die selectief vistuig gebruiken of vangsttechnieken met minder milieueffecten toepassen.

In het kader van het voorstel voor de verordening betreffende technische maatregelen tot instandhouding (COM (2016) 134), en de opkomende meerjarenplannen (MAP's), LEVEN zou graag zien dat er meer gebruik wordt gemaakt van gebieden die uitsluitend bestemd zijn voor kleinschalige visserij met geringe gevolgen, trawlvrije zones en de tijdelijke sluiting van paaigebieden en andere gebieden waar vis zich in bepaalde seizoenen en levensfasen kan concentreren.

Oostzee

LEVEN heeft zijn standpunt over de TAC's voor de visbestanden in de Oostzee en de begeleidende maatregelen naar aanleiding van het ICES-advies voor 2017 ingediend bij de BSAC en DG MARE voor de Oostzee. Dit is als bijlage opgenomen.

LIFE 005LEVEN is uiterst bezorgd over het meest recente ICES-advies voor kabeljauw in de westelijke Oostzee. Een TAC van 917 ton zou in feite het faillissement betekenen van veel kleinschalige bedrijven, de ruggengraat van de kustgemeenschappen in de meeste getroffen lidstaten. Een veelheid van redenen heeft tot deze situatie geleid, waaronder wetenschappelijke tekortkomingen, langdurige overbevissing, de opkomst van de recreatievisserij en ecosysteemaspecten. Maar het is van cruciaal belang om buiten het kader te denken en te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de langere termijn in plaats van te kibbelen over de percentages van de TAC-verlagingen, wat ongetwijfeld zeer ernstig zal zijn. LEVEN vraagt om een erkenning dat wij, net zoals wij de grootste zorg dragen voor onze meest kwetsbare visbestanden, verplicht zijn om de grootste zorg te dragen zorg voor de meest kwetsbare vissers - de kleinschalige vissers met weinig impact, die geen enkel alternatief hebben voor de visserij op westerse kabeljauw.

De situatie vraagt om een reeks maatregelen om zowel het bestand als de vissers die er rechtstreeks van afhankelijk zijn, te beschermen. Deze moeten omvatten:

  • Verbeterde bescherming van de paai door een volledige sluiting van de trawlvisserij in de deelsectoren 22 en 23 in februari en maart (2 maanden);
  • Een herverdeling van de quota van de trawlvloot naar kleinschalige vissers met weinig impact in de geest van artikel 17 van de basisverordening, ten minste totdat het bestand zich duidelijk herstelt;
  • Maatregelen om de bijvangst van ondermaatse en kleine kabeljauw tot een minimum te beperken en een strengere controle op de teruggooi;
  • Strengere regulering van de recreatievisserij en bewustmaking van de westelijke kabeljauwsituatie;
  • gerichte maatregelen nemen om het effect van de toegenomen zeehondenpopulatie te verminderen; en
  • Slim gebruik van EFMZV-middelen om de harde effecten van deze maatregelen te compenseren.

Noordzee, noordoostelijke Atlantische Oceaan, Iberische Atlantische Oceaan en Golf van Biskaje

Voor LEVEN Leden die in deze zeegebieden opereren, is een van de belangrijkste punten van zorg toegang tot quotasoorten en de mogelijke gevolgen van de aanlandingsverplichting in dit verband.

Een ander punt van zorg betreft de situatie van de baarsbestanden, en het ICES-advies voor nulvangstniveaus (commerciële en recreatieve visserij) in 2017 op basis van een voorzorgsbenadering.

Het levensonderhoud van vele LEVEN leden die met haak en lijn vissen zijn kritisch afhankelijk van de toegang tot de zeebaarsbestanden. Een volledige sluiting van de visserij zou voor deze kleinschalige ondernemingen het faillissement betekenen.

northseaObservaties van LEVEN de leden in de betrokken lidstaten over de beschikbaarheid van zeebaars zijn tegenstrijdig. Langs de Franse Atlantische kust melden vissers met haak en lijn een algemene afwezigheid van zeebaars, zowel ten noorden als ten zuiden van de 48e breedtegraad.
voor vangsten van verschillende jaarklassen, hoewel de visserij heeft In sommige gebieden is de vangst de laatste tijd afgenomen, terwijl in de Noordzee veel Britse zeebaarsvissers zijn overgestapt op het vissen op wulken. De Nederlandse haaklijnvissers melden een slecht jaar te hebben gehad, hoewel zij zeer aanzienlijke scholen jonge zeebaars hebben gezien. De vissers in de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal hebben grote concentraties ondermaatse zeebaars gemeld. scholen worden gedecimeerd door actief vistuig zoals dat wordt gebruikt door de zeer grote Nederlandse vliegschieters die betrekkelijk kleine mazen gebruiken.

Met betrekking tot deze specifieke activiteit wijzen wij ook op de bezorgdheid van LEVEN leden aan de westkust van Denemarken waar de traditionele touwen die door grote vliegschietboten werden gebruikt, zijn vervangen door staaldraden. Dit, samen met de zeer krachtige motoren die door deze schepen worden gebruikt is het resultaat
in het leggen van afval van de zeebodem door het afsnijden van de kalksteenknollen die hebben gezorgd voor effectieve bescherming voor minderjarigen gedurende tientallen jaren. Snelle actie nu, en vooral in het kader van de technische verordeningen, zou voorkomen dat verdere schade wordt toegebracht aan de duurzaamheid op lange termijn van de momenteel levensvatbare visserij en de bestanden waarvan deze afhankelijk is. Dit is een kans om reverse een aanpak die er bijna onvermijdelijk toe heeft geleid dat pas wordt opgetreden wanneer een visbestand reeds is aangetast en de middelen om het nieuw leven in te blazen aanzienlijk pijnlijker zijn dan wanneer het probleem in het begin was aangepakt.

Middellandse Zee

De visserijcrisis in de Middellandse Zee is van groot belang voor LEVEN Leden, wanneer zij van mening zijn dat degreece-1394672_960_720 intensief gebruik van sleepnetten in kwetsbare kustgebieden heeft grote gevolgen gehad voor zowel de visbestanden als het ondersteunende milieu. Zij achten het noodzakelijk om uitgebreide trawlvrije zones in te stellen in aangewezen kustwateren die voor vele soorten gevoelige habitats en voortplantings- en kraamgebieden zijn.

Tegelijkertijd is het duidelijk dat het verkeerd zou zijn de schuld voor alle problemen in de Middellandse Zee uitsluitend bij de exploitanten van mobiele vistuigen te leggen. Bij de kleinere vissers groeit het besef dat de Middellandse Zee dringend behoefte heeft aan een overkoepelend en robuust beheersplan dat rekening houdt met de impact van alle vistuigen, en niet alleen met die van de zwaardere mobiele methoden, en dat de verantwoordelijkheid voor de verjonging van de visserij in de Middellandse Zee bij alle betrokkenen ligt en niet bij één enkele sector.

LEVEN De leden zijn verheugd over het gemelde herstel van Blauwvin tonijnbestanden in het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, en het voorstel van het Europees Parlement "de nationale quota eerlijk te verdelen over de verschillende vlootsegmenten, met inachtneming van de traditionele en de ambachtelijke visserij, en stimulansen te geven aan EU-vissersvaartuigen die selectief vistuig gebruiken of vangsttechnieken met minder milieueffecten toepassen."

LEVEN hoopt vurig dat uit deze verklaring blijkt dat de beleidsmakers op alle niveaus erkennen dat reële en betekenisvolle steun moet worden verleend aan de 80% van de vloot van de Europese Unie die geacht wordt kleinschalig te zijn maar grote sociale, economische en milieuvoordelen oplevert indien zij doeltreffend wordt beheerd.

 

 

 Bijlage 1: Opmerkingen van LIFE over de TAC's voor de visbestanden in de Oostzee

en begeleidende maatregelen overeenkomstig het ICES-advies voor 2017

Oostelijke kabeljauw en relatie tot pelagische soorten

LEVEN is ernstig bezorgd over het voortdurende gebrek aan analytische evaluatie van dit bestand door de ICES, ondanks de vele inspanningen daartoe. Het gebrek aan grotere kabeljauweenheden en de afhankelijkheid van een klein aantal inkomende jaarklassen vergroten de risico's voor dit belangrijke Oostzeebestand.

Voorts wijst de ICES op toenemend teruggooipercentagedie hoogstwaarschijnlijk hoger is dan 15%. LEVEN De opmerkingen van de leden bevestigen de informatie waarover de ICES beschikt dat "wijziging van de selectiviteitseigenschappen" bij de demersale trawlvisserij op grote schaal plaatsvindt.

De situatie van kabeljauwen is iets verbeterd, maar nog steeds veel slechter dan het langetermijngemiddelde; dit mag niet als excuus voor zelfgenoegzaamheid worden gebruikt. Er is niet één enkele oorzaak voor dit verschijnsel aan te wijzen. Hoe dan ook, LEVEN De leden wijzen op een hoofdoorzaak van voortdurende voedselonthouding van kabeljauwvooral voor de 3 à 4 jaar oude kabeljauw, die zich in normale omstandigheden hoofdzakelijk met sprot zou moeten voeden. In LEVENVolgens hem is dat omdat er eenvoudigweg geen foerageervis beschikbaar is, als gevolg van een buitensporige inspanning op pelagische soortenmet name sprot in de deelsectoren 25 en 26. Het ICES-advies is hierover heel duidelijk.

De hierboven beschreven situatie vraagt om een bescheiden verlaging van de TAC, gezien de toegenomen risico's voor het bestand. Het is echter veel belangrijker dat de besluitvormers onverwijld maatregelen nemen die leiden tot:

  • Veel betere beschikbaarheid van voedsel voor 3 tot 4-jarige en oudere kabeljauwen;
  • Aanzienlijke en sterke daling van de teruggooi. Zij vormen een schande voor de regio die tot dusver werd beschouwd als een voorbeeld voor de rest van Europa.

Kleinschalige vissers in de Oostzee kunnen zich geen herhaling van de situatie van het westelijke kabeljauwbestand in het oosten veroorloven.

Sprat

LEVEN is van mening dat, in een situatie van voedselgebrek voor kabeljauw in het centrale deel van de Oostzee en op basis van slechts één sterke jaarklasse, de door de ICES voorgestelde TAC-verhoging moet niet gevolgd worden. Wij hopen dat de besluitvormers hier gematigd zullen optreden om te voorkomen dat de TAC's voor sprot in de toekomst sterk worden verlaagd. LEVEN beveelt een verlenging van de TAC aan met een robuust ruimtelijk beheersplan om de grootschalige pelagische inspanning weg te halen uit de SD's 25 en 26 en laat de sprot achter als prooi voor de hongerige kabeljauwzoals geadviseerd door de ICES.

Centrale bekkenharing

LEVEN acht het noodzakelijk een verontrustend anekdotisch bewijs ter tafel te brengen dat door een van onze leden is verstrekt: sommige in haring voor aas gespecialiseerde vissers die in de zuidelijke Zweedse wateren actief zijn, hebben gewezen op de zeer slechte situatie van de haring in hun gebied, d.w.z. dat de vis erg mager wordt. Dit heeft ertoe geleid dat sommige in aas gespecialiseerde boten die failliet gaat dit jaar.

Impact van zeehondenpredatie

LEVEN verzoekt de ICES ten volle rekening te houden met de omvang van de vissterfte als gevolg van de enorme toename van de zeehondenpopulatie in de afgelopen tien jaar. Dit is met name van belang voor de beoordeling van de kabeljauw- en zalmbestanden. Voorts moeten milieuorganisaties, alsmede de betrokken EU- en nationale autoriteiten hun beleid voor het behoud van zeehonden heroverwegen ervoor te zorgen dat het evenwicht in het ecosysteem van de Oostzee bewaard blijft.

♦ ♦ ♦