LIFE in de adviesraden

LIFE in de adviesraden: Voet tussen de deur, maar meer stoelen aan tafel nodig.

Kleinschalige vissers, die te zeer in hun gewoonten vastzitten, vinden dat adviesraden zich verzetten tegen verandering.

 

Maandag 9 oktober

Brussel, België

Brian O'Riordan

 

2 oktober 2017. Ongeveer 30 kleinschalige vissers met een geringe impact uit Zweden, Denemarken, Polen, Duitsland en Nederland hebben in Hamburg, Duitsland, ervaringen en lessen uitgewisseld over hun samenwerking met de adviesraden. Zij werden bijgestaan door technische deskundigen en academici uit het Oostzeegebied en ondersteund door medewerkers van LIFE.

Er werd gesproken over de "nitty gritty" van de werking van de adviesraden, in theorie en in de praktijk, de ervaring van kleinschalige vissers met hun betrokkenheid bij de adviesraden, en wat er moet worden gedaan om de onderhandelingen en de besluitvorming meer open te stellen voor kwesties die van belang zijn voor de kleinschalige visserij.

De regionale adviesraden (RAR's) zijn bij de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid in 2002 opgericht als door belanghebbenden geleide organen die vissers, reders, vakbonden, verwerkers, handelaren, consumentengroeperingen, ngo's, viskwekers en anderen in staat stellen hun standpunten en aanbevelingen in te brengen in het beleidsvormingsproces op EU-niveau. In het kader van de GVB-hervorming van 2014 zijn de RAR's herzien en omgedoopt tot "adviesraden", met het oog op een bredere en evenwichtigere vertegenwoordiging, met de nadruk op kleinschalige vloten, overeenkomstig de nieuwe doelstellingen van het GVB. Ten tijde van de hervorming van 2014 waren de meeste RAR's al tien jaar operationeel, maar zonder de deelname van organisaties die kleinschalige vissers vertegenwoordigen.

Erkennen dat je aan de onderhandelingstafel moet zitten als je wilt dat je stem wordt gehoord, het was een prioriteit van LIFE om de deelname van SSF aan de AR's aan te moedigen en te vergemakkelijken sinds de lancering ervan in 2012 tijdens het eerste Europese congres van ambachtelijke vissers. Het is echter pas de laatste 12 tot 18 maanden dat LIFE de nodige steun aan zijn leden heeft kunnen verlenen om hen in staat te stellen deel te nemen aan het RC, voornamelijk via zijn coördinatoren voor de Oostzee, de Noordzee en de Middellandse Zee.

Een grote uitdaging was het doorbreken van de besluitvorming in de RC's, die wordt gedomineerd door de belangen van de grootschalige visserij (LSF), de verwerkende industrie, de detailhandel en anderen. LIFE heeft aanzienlijke weerstand ondervonden om de status quo te veranderen, en vooral voor zijn leden om gekozen te worden in de uitvoerende comités (ExComs) van de RC's, waar de besluiten worden genomen. Uitzonderingen waren de Oostzee- en de marktcomités, waar enige vooruitgang is geboekt bij het op de agenda zetten van kwesties die voor kleinschalige vissers van belang zijn.

Zoals benadrukt door Wolfgang Albrect van het Fischereischutzverband Schleswig-Holstein in Duitsland, onlangs gekozen in het ExCom van de Baltic Sea AC (BSAC). "In theorie ziet het er goed uit, maar in de praktijk is het van groot belang dat de actieve vissers aanwezig zijn in de comités. Dit vergt een aanzienlijke inspanning, zowel om de vergaderingen voor te bereiden als om er vervolgens persoonlijk bij te zijn. Als visser moet je je afvragen of het belangrijker is om twee dagen te vissen, of om in het RC aanwezig te zijn om te proberen meer vis in zee te krijgen. We hebben de eerste hindernissen genomen, we hebben onze voet tussen de deur, maar we hebben meer vissers aan tafel nodig."

Katarzyna Wysocka van de Środkowopomorska Grupa Rybacka in Ustka, Polen, benadrukte dat de meeste vissers een nieuwe taal moesten leren toen zij toetraden tot de AC's, om de betekenis van vele nieuwe termen en concepten te begrijpen, en de betekenis van het ICES-advies, MSY, Ecosystems Approach, Landing Obligation, en om te tolken voor andere kleinschalige vissers. "Het werk is niet af door er alleen maar te zijn. Grootschalige vissers werken hard om te krijgen wat ze willen. Wij moeten hetzelfde doen. Maar er zijn beperkingen. Met name spreken de meesten van ons geen Engels, en de AC's zeggen dat er geen budget is voor vertolking*."

Ook werd opgemerkt dat het GVB tot nu toe "lokale wortels" ontbeert en werd aanbevolen dat de SSF allianties aangaat met lokale gemeenten om "kwaliteit boven kwantiteit" te bevorderen en ervoor te zorgen dat kleine havens open blijven. Er werd gewezen op het belang van SSF voor de plaatselijke werkgelegenheid en de plaatselijke aanvoer van verse kwaliteitsvis.in vergelijking met het leveren van grote hoeveelheden vis voor de verwerkende industrie. "Er is gewoon niet genoeg kabeljauw in de Oostzee om in de behoeften van de verwerkers te voorzien, noch genoeg vis om de vismeelindustrie te ondersteunen. Er moet meer nadruk worden gelegd op de levering van kleine hoeveelheden vis van hoge kwaliteit aan plaatselijke consumenten, toeristen en restaurants".

Een blik op de toekomst en de vraag hoe de comités en de besluitvormingsprocessen meer open kunnen staan voor SSF, het nieuwe wetgevingskader dat een grotere deelname van SSF mogelijk maakt, werd toegejuicht. Maar er moet meer worden gedaan buiten de RC's om om kwesties aan het licht te brengen die niet in de RC's kunnen worden besproken, waaronder de vraag hoe het raadsel van de trawlvisserij en de aanlandingsplicht kan worden opgelost - de "blauwe walvis in de kamer". Veel deelnemers toonden zich ook gefrustreerd over de uitvoering van artikel 17, dat bedoeld was om selectieve visserij met een geringe impact te belonen, maar dat een "ramp" was geworden. De formulering was te vaag en de bepalingen waren gemakkelijk te omzeilen.

Ook werd benadrukt dat de voortdurende druk van de LSF om steeds grotere hoeveelheden quota te verkrijgen zowel de duurzaamheid van de visbestanden als de belangen van de SSF schaadt. Met ITQ's was SSF kwetsbaar voor verlies van toegang, en moesten de vangstmogelijkheden (quota en gereserveerde visserijzones) voor SSF die niet konden worden overgedragen aan LSF, worden afgeschermd.

Ondanks de grote hoeveelheid werk die nog moet worden verricht om de onevenwichtigheden tussen LSF en SSF te herstellen, waren de deelnemers optimistisch over de toekomst. De AR's vormen een nuttig instrument voor beleidsvoorlichting, maar zijn niet het enige instrument.

* Deze opmerking verwijst naar een vroegere praktijk binnen BSAC, die onlangs op verzoek van de LIFE-leden is gewijzigd. Sinds 2017 is een dienst van fluistertolken op aanvraag opgenomen in de BSAC-begroting.

♦ ♦ ♦