De Controleverordening

De duivel zit in de details

Bristol, 6 juni 2018

Jeremy Percy

De recente voorstellen van de Europese Commissie, beschikbaar op de URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2018:368:FIN&from=EN samen met de achtergronddocumentatie die een aantal nuttige vragen en antwoorden bevat, voor details zie: https://ec.europa.eu/fisheries/questions-and-answers-%E2%80%93-revision-eu-fisheries-control-system_en De doelstellingen van de EU voor een sterk "verbeterd" systeem voor de controle, het toezicht en de handhaving van de vissersvloot van de EU worden onomwonden beschreven.

De vraag- en antwoordrubriek illustreert het besluit van de Commissie om de controleverordening bij te werken en aan te scherpen. Hun redenering, vermeld in het gedeelte met vragen en antwoorden, is dat "het huidige visserijcontrolesysteem is een afspiegeling van de controlestrategieën, -methodologieën en -uitdagingen van meer dan 10 jaar geleden, en is niet toegerust om doeltreffend te voorzien in de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van visserijgegevens en vlootcontrole, die gelijke tred houden met de voortdurende ontwikkeling van visserijpraktijken en -technieken. Het biedt ook niet de nodige flexibiliteit om te profiteren van moderne en kostenefficiëntere controletechnologieën en gegevensuitwisselingssystemen.

Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, bevordert het huidige systeem niet op doeltreffende wijze een nalevingscultuur en zijn er bij de uitvoering van de huidige handhavingsregels belangrijke mazen aan het licht gekomen, die herziening rechtvaardigen.......... Een handhavingssysteem met afschrikkende, evenredige en doeltreffende sancties is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat het GVB en de instandhoudingsmaatregelen worden nageleefd".

Sterk spul! Wat betekent dit voor de Britse vissers in het algemeen en de kleinschalige vloot in het bijzonder?

Het betekent dat dingen gaan veranderen, en drastisch veranderen.

In comes electronic reporting for ALL vessels, irrespective of size, vessel tracking will be mandatory, as well as the need to report catches BEFORE landing.

Nogmaals, van het voorstel: "Voor de kleinere vaartuigen is het tegenwoordig mogelijk gebruik te maken van mobiele en andersoortige volgapparatuur, die betaalbaar en gemakkelijk te gebruiken is. Ook moeten alle vangsten elektronisch worden geregistreerd en gemeld, ongeacht de grootte van het vaartuig en de hoeveelheid gevangen vis.

Rapportage op papier zal daarom geleidelijk worden afgeschaft en de huidige afwijkingen zullen worden opgeheven.

Het voorstel blijft echter technologisch neutraal, in die zin dat het niet het gebruik van een specifieke technologie voorschrijft. Specifieke toepassingen zullen moeten worden toegesneden op de verschillende behoeften en actoren, zonder uit het oog te verliezen dat interoperabiliteit noodzakelijk is.

Alle bepalingen zullen in één enkel besluit worden opgenomen: de controleverordening. Dankzij het handhavingssysteem zullen vissers in de hele EU gelijk worden behandeld, ongeacht de lidstaat waar zij actief zijn of aanlanden".

We zullen in de hele EU dus allemaal gelijk worden behandeld, hoewel er duidelijk speelruimte zal zijn voor elke lidstaat om zijn eigen systemen aan te passen. Veel succes daarmee!

In dezelfde geest zal de huidige afwijking voor het niet melden van vangsten van minder dan 50 kg worden afgeschaft [de EU schat dat hierdoor in de hele EU tot 350 000 ton vis kan worden aangeland die niet wordt gemeld!] Het ziet er echter naar uit dat de huidige toelating voor de rechtstreekse verkoop van vis aan particuliere kopers zal blijven bestaan: ["De traceerbaarheidsvoorschriften zijn niet van toepassing op kleine hoeveelheden visserijproducten die rechtstreeks van vissersvaartuigen aan de consument worden verkocht".]

Er worden nieuwe regels voorgesteld voor het melden van verloren vistuig: "Het verlies van vistuig zal worden gemeld via het zogeheten visserijlogboek, dat elektronisch bij de bevoegde autoriteiten zal worden ingediend. Aangezien het verlies van vistuig betrekking kan hebben op alle categorieën vissersvaartuigen, ongeacht hun grootte, moeten alle categorieën vaartuigen het via het logboek melden. Alle vaartuigen zullen ook de nodige uitrusting aan boord moeten hebben om verloren vistuig terug te halen".

Dit element lijkt via de achterdeur de verplichting in te voeren om te registreren hoeveel vistuig een visser bij zich heeft en uitzet, en hoeveel er verloren gaat en al dan niet wordt teruggehaald, ongeacht of het gaat om een sleepnet, een beuglijn, een kuil of een net.

Het valt dus nog te bezien in hoeverre er sprake zal zijn van gelijke concurrentievoorwaarden, niet alleen in de lidstaten maar ook binnen de lidstaten, aangezien het duidelijk is dat de huidige "handhaving" verschilt aanzienlijk naargelang van waar je vist.

En als u denkt dat de voorstellen problemen zullen veroorzaken en weerstand zullen oproepen bij de beroepsvissers, dan zal die waarschijnlijk niet zo luidruchtig zijn als die van de recreatievissers, die zullen worden geregistreerd en een vergunning zullen krijgen op basis van dat: "Er zijn naar schatting 8 tot 10 miljoen recreatievissers in de EU, maar de vangsten uit de recreatievisserij zijn vandaag de dag nog steeds grotendeels onboekbaar wegens het ontbreken van deugdelijke controlemaatregelen". Lidstaten "...... zal in staat zijn betrouwbare gegevens over vangsten en praktijken te verzamelen". En wie al die miljoenen vissers, verspreid langs de kusten van Europa, gaat controleren en handhaven, zal ook een "uitdaging" worden, als het al mogelijk is.

De lijst van ernstige inbreuken zal worden bijgewerkt en uitbetaald ongeacht de grootte van het vaartuig of de hoeveelheid betrokken vis, dus op die basis kunnen we aannemen dat het niet uitmaakt of je één vis te veel hebt, of duizend ton, de straf zal dezelfde zijn?

Oh, en er komen CCTV's op boten die een bepaald niveau van teruggooirisico hebben.

Deze voorstellen, en het zijn in dit stadium nog maar voorstellen, zullen tot grote bezorgdheid leiden in verband met de duidelijke doelstelling van de Commissie om de naleving van de voorschriften aan te scherpen. Hoeveel van de technologie werkelijk zal werken, valt nog te bezien. Er zal een een geheel nieuw systeem van elektronische rapportagestructuren die met elkaar en met de centrale servers op lokaal, nationaal en EU-niveau moeten kunnen communiceren, en dat is op dit moment nog niet het geval. De hoeveelheid gegevens die door de ether zal vliegen zal enorm zijn, vooral als je kijkt naar de hoeveelheid commerciële en recreatieve activiteiten op een willekeurige dag. Wie de tijd en de middelen zal hebben om deze informatie te bestuderen, valt nog te bezien.

En zal Brexit Britse vissers, zowel commerciële als recreatieve, redden van deze nieuwe eisen? Reken er maar niet op!

♦ ♦ ♦