Beheersmaatregelen voor baars voor 2017: aanbevelingen van LIFE

LIFE-LOGO

Zeebaars: een grote bron van zorg

Beheersmaatregelen voor baars voor 2017: aanbevelingen van LIFE, het platform voor visserij met een lage impact in Europa.

 

Brussel, 23 september 2016

Brian O'Riordan

 

Tijdens een tweedaagse bijeenkomst in Rijsel, Frankrijk, hebben lidorganisaties van Nederland, Frankrijk en het VK die kleinschalige vissers vertegenwoordigen die afhankelijk zijn van Bass, bespraken en bereikten overeenstemming over een LEVEN standpunt voor toezending aan de Europese Commissie en de lidstaten.

De toestand van de baarsbestanden in de Noordzee, het Kanaal en de westelijke wateren baart vele vissers voortdurend zorgen en wordt door velen als catastrofaal beschouwd.

Voor enkele belangrijke havens rond Lorient in Zuid-Bretagne meldden de leden dat de vangsten van de haak- en lijnvisserij slechts 20% bedroegen van die van een jaar geleden, en maar liefst 60% van deze kleine Bass-afhankelijke ondernemingen zijn in 2016 failliet gegaan.

Daartegenover staat dat de visserij op baars langs de zuidkust van Engeland zich in enkele gebieden heeft gehandhaafd of slechts is afgenomen in overeenstemming met de beperkingen die de laatste tijd zijn opgelegd.

Zeer sterk gericht op de visserij ten noorden van de 48th Tegelijkertijd waren de leden het erover eens dat, ongeacht de plaatselijke situatie, de huidige beperkingen voorlopig moeten worden gehandhaafd in het licht van het wetenschappelijk advies en hun eigen waarnemingen.

Zij maakten echter duidelijk dat elke bijkomende beperkingen moet gepaard gaan met de verstrekking van financiële noodhulp als kleinschalige vissers willen overleven totdat de visstand verbetert. Bronnen bij de Europese Commissie hebben laten weten LEVEN dat, indien een dergelijke bepaling nog niet in de operationele plannen van de lidstaten in het kader van het EFMZV is opgenomen, deze plannen kunnen worden gewijzigd om er een op te nemen.

Na uitvoerige besprekingen waren de leden het erover eens dat de onderstaand standpunt voor maatregelen betreffende baars ten noorden van de 48th Parallel:

  1. Het huidige moratorium van 6 maanden, dat van januari tot juni loopt, wordt verplaatst naar November en april inclusief om een maximale bescherming tijdens de belangrijkste paaiperiode van Bass te garanderen.
  2. Indien bijkomende beperkingen worden opgelegd voor 2017 en daarna, moeten deze vergezeld gaan van eenpassende financiële compensatie om ervoor te zorgen dat kleinschalige vissers kunnen overleven totdat de bestanden zich verbeteren. Een dringende herziening van de afzonderlijke operationele plannen van de lidstaten kan noodzakelijk zijn om financiële noodsteun uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij te kunnen verlenen.
  3. De huidige 1% bijvangstvergoeding voor mobiel vistuig moet blijven bestaan. De voorgestelde verhoging van de toegestane bijvangst tot 51 ppt2 ton moet worden afgewezen, omdat daardoor de gerichte bijvangst van baars wordt gestimuleerd.
  4. Visserijbeheerders moeten ernstig nadenken over stimulansen voor alle vissers om Bass zoveel mogelijk te vermijden.
  5. De Lid-Staten moeten prioriteit geven aan en verbetering brengen in toezicht, controle en handhaving van alle vaartuigen die op baars vissen, ongeacht of het gaat om gerichte visserij of om bijvangst, commercieel of recreatief. Dit geldt ook voor de bijvangsten van de grotere trawlers, zowel pelagische als demersale, en voor Deense fly shooters die actief zijn in gebieden waarvan bekend is dat er veel baars voorkomt.
  6. Versterking van het toezicht en de handhaving door de lidstaten met betrekking tot voor zowel commerciële als recreatievissersEr is duidelijk gefaald bij de uitvoering van eerdere aanvullende beheersmaatregelen door de lidstaten. De lidstaten zijn er duidelijk niet in geslaagd eerdere aanvullende beheersmaatregelen uit te voeren, met name door aanzienlijke vertragingen tijdens de eerste invoeringsfase.
  7. De moeilijkheden erkennende die inherent zijn aan pogingen om het effect van de huidige maatregelen op korte termijn te beoordelen, LEVEN drongen de leden er bij de Commissie om na te gaan welke informatie en gegevens zij konden om een duidelijker inzicht te krijgen in de ecologische, sociale en economische gevolgen van meer regelgeving.
  8. Betere bescherming van bestaande kweekgebieden voor baars, om de positieve toename van de aanwas in de afgelopen jaren te beschermen tegen schadelijke activiteiten. De lidstaten dienen ook dringend een evaluatie uit te voeren die, waar nodig, leidt tot de aanwijzing van nieuwe beschermingsgebieden. Tegelijkertijd is er een duidelijke behoefte aan verbetering van het beheer en de handhaving in dit verband, aangezien de huidige bescherming van de kraamkamers grotendeels ondoeltreffend is.
  9. Met betrekking tot de visserij op baars in de Golf van Biskaje, LEVEN leden verklaarden dat, op belangrijke uitzonderingen na, soortgelijke tendensen kunnen worden waargenomen als die ten noorden van 48th parallel, met aanzienlijk lagere vangsten. Zij benadrukten dat dringend betere wetenschappelijke studies nodig zijn om ervoor te zorgen dat het beheer van de baarzen daar niet dezelfde ruïneuze weg volgt als verder noordwaarts. De leden hebben wel aanbevolen om voor februari en maart een volledig moratorium voor de visserij op baars in te stellen voor alle metiers die in de Golf van Biskaje actief zijn.
  10. De leden verzochten tenslotte voor alle gebieden die bijkomend onderzoekEr moet een onderzoek worden ingesteld om een beter inzicht te krijgen in de rol van andere visserijactiviteiten in de verstoring van het paaien van zeebaars.

 

♦ ♦ ♦