2019 ICES-advies voor de Oostzee

Troebele wateren vragen om echte oplossingen

Warschau, 6 juni 2018

Marcin Ruciński

 

Op 31 mei heeft de ICES zijn jaarlijkse vangstadvies voor de belangrijkste bestanden in de Oostzee bekendgemaakt, dat de besluitvormers als leidraad zal dienen bij de onderhandelingen over de vangstmogelijkheden voor 2019. LIFE werpt een eerste blik op de aanbevelingen van de ICES, op basis van de eerste standpunten en opmerkingen van onze leden. Later, naarmate onze interne besprekingen vorderen, zullen wij met meer suggesties komen.

 

Kabeljauw: een verhaal van twee crises

De Oostelijke Oostzeekabeljauw bevindt zich nu duidelijk in een diepe crisis en er zijn ingrijpende maatregelen nodig. Het bestand heeft te kampen met tal van problemen, waaronder volgens de wetenschappers: illegale en ongemelde teruggooi, die ondanks een alomvattend verbod nog steeds voortduurt, wijzigingen aan mobiel vistuig die leiden tot grote hoeveelheden ondermaatse vis in de vangsten, voedseltekort door de intensieve pelagische inspanning in het verspreidingsgebied van kabeljauw, zuurstofloze gebieden die het paaien belemmeren in andere gebieden dan het Bornholm Deep, een gebrek aan grote vissen in het bestand om het paaisucces positief te beïnvloeden en de impact van een toenemende populatie grijze zeehonden. De TAC is sinds 2010 niet volledig opgevist en heeft geen beperkend effect op de visserij. Het is duidelijk dat de beheerders op zoek zullen moeten gaan naar oplossingen buiten de gebruikelijke gereedschapskist om de kabeljauw te helpen de hoek om te komen. Daartoe behoren onder meer:

  • het probleem van de illegale teruggooi aan te pakken en een einde te maken aan de praktijken die dit probleem veroorzaken, en wel voor eens en voor altijd;
  • strenge maatregelen, die effectief worden gehandhaafd om de paaiplaatsen van kabeljauw te beschermen, met name in het Bornholm Deep;
  • het probleem van het voedseltekort voor kabeljauw op te lossen door ten minste een deel van de pelagische visserij-inspanning te verplaatsen naar het noorden van deelsectoren 25 en 26.

LIFE is nu bezig met het uitwerken van gedetailleerde suggesties voor deze cruciale voorraad in de vorm van een actieplan.

De Kabeljauwbestand in de westelijke Oostzee en aanverwante advies tonen duidelijke tekenen van verbetering na de crisis van 2016, op basis van de sterke jaarklasse 2016 en de hoge bestandsproductiviteit die de ICES veronderstelt op basis van de relatief grote "breedte" van de Fmsy-bereiken. De jaarklasse 2016 is echter omgeven door twee jaren van zeer lage rekrutering in 2015 en 2017; de laatste is de laagste in de geschiedenis. Voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het niveau van de verhoging van de TAC's zijn dus een absolute prioriteit.

Haring: een tragische verrassing in het westen, afnemend bestand in het oosten

De Haring in de westelijke Oostzee advies over het bestand is een tragische verrassing, vooral met het oog op een goed voorjaarsvangstseizoen voor dit bestand dat net is afgelopen. De middelen van bestaan van vele kleinschalige vissers die van dit bestand afhankelijk zijn, worden rechtstreeks bedreigd als gevolg van het nulvangstadvies. Wij merken op dat als gevolg van de benchmarking van het advies dit jaar de belangrijkste referentiepunten voor het bestand (Blim, MSY Btrigger) naar boven zijn bijgesteld. Dit moet naar behoren worden toegelicht, aangezien de ramingen van de recrutering en de SSB in het advies naar beneden zijn bijgesteld.

Verder naar het oosten, de Haring in de centrale Oostzee Het gaat ook niet goed met het bestand, zoals wordt bevestigd door de teleurstellende resultaten van het haringseizoen, althans in de kustwateren. Ook hier is de afhankelijkheid van de jaarklasse 2014 een reden tot bezorgdheid.

Sprat

De ICES adviseert om voor de visserij op sprot een ruimtelijk beheersplan te overwegen en LIFE is het met dit advies eens. Het is hoog tijd dat ten minste een groot deel van de visserij-inspanning op sprot wordt verplaatst naar het noorden van de deelsectoren 25-26, wat gemakkelijk kan worden gedaan door eenvoudige oplossingen voor quotabeheer. Het overwinnen van het voedseltekort van kabeljauw is een grote zorg voor het ecosysteem van de Oostzee als geheel en moet een prioriteit zijn voor de beheerders.

Alle aandelen

Bij de toepassing van de nodige verlagingen moeten de beheerders rekening houden met de noodzaak om voldoende quota toe te kennen aan de kleinschalige visserijgemeenschappen met een geringe impact, die afhankelijk zijn van hun traditionele visgronden en die, in tegenstelling tot hun grotere broeders, niet de mogelijkheid hebben om gewoon weg te stomen naar andere visgronden.

Ecosysteemoverzicht: een zeer nuttig instrument dat verder moet worden uitgewerkt

Wij danken de ICES voor het feit dat hij het traditionele jaarlijkse advies een context heeft gegeven die verder gaat dan alleen de wiskundige modellen en de op MSY of op de voorzorgsaanpak gebaseerde getallen en de daarmee samenhangende vraagstukken. Naast het plaatsen van de visserij in het bredere ecosysteem, is het voor de beleidsmakers ook belangrijk om de visserij te zien als een integraal onderdeel van een bredere maritieme sector en van ontwikkelingsacties voor de blauwe economie. In het kader van deze benadering moeten de kleinschalige visserij en de rol die zij speelt bij het voorzien in levensonderhoud en het bijdragen aan de economie en het cultureel erfgoed van lokale kustgemeenschappen in de Oostzee, duidelijker worden omschreven en begrepen.

LIFE is de ICES dankbaar dat zij iedereen eraan heeft herinnerd dat de visserij-inspanning met kieuwnetten een probleem kan vormen voor bepaalde watervogelsoorten, indien dit probleem niet op regionaal of lokaal niveau, in een juiste temporele en ruimtelijke context, naar behoren wordt aangepakt. Wij zijn bereid om samen met de ICES bij te dragen tot een positieve aanpak van dit probleem door oplossingen te zoeken die het best zijn toegesneden op de behoeften van de plaatselijke ecosystemen en de vissersgemeenschappen die zij ondersteunen. Sommige van onze leden kunnen voorbeelden geven van coöperatieve benaderingen die elders, in de Oostzee en daarbuiten, met succes in de praktijk worden gebracht en die een nuttige inspiratiebron kunnen zijn. Zo heeft een nieuw pingersysteem dat in samenwerking met vissers in Duitse wateren is getest, de bijvangst van bruinvissen met meer dan 70 % verminderd.

Wij zijn ook bereid onze nauwe samenwerking met BirdLife International uit te breiden[1] om de genoemde kwesties aan te pakken. Wij zouden ook dankbaar zijn voor een samenwerking met de ICES om de gegevens over de feitelijke kieuwnetvisserij-inspanning te bekijken, gezien de recente en duidelijke afname daarvan in veel kleinschalige visserijgemeenschappen in de Oostzee.

Wij vinden het echter veel zorgwekkender dat in het Ecosystem Overview van de ICES met geen woord wordt gerept over de impact van bepaalde roofdieren, met name de grijze zeehond en de zwarte aalscholver, op de visbestanden en met name de kleinschalige visserij in de hele regio. Er zijn een aantal initiatieven om constructieve oplossingen te vinden voor deze belangrijke kwestie, die zwaar weegt op veel kleinschalige visserijgemeenschappen in de Oostzee[2]Hiernaar had ook moeten worden verwezen in het ICES-document.

♦ ♦ ♦

[1] Onze gezamenlijke brief is hier beschikbaar https://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/11/JointLetter-BirdLife-LIFE.pdf

[2] Verslagen van de recente besprekingen over de kwestie van de invloed van roofdieren zijn hier te vinden (BSAC) http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Executive-Committee-and-sub-group-on-ecosystem-bas/BSACreportEBMsubgroup031017EXCEPTSALMONFINAL.pdf.aspx?lang=en-GB , punt 2 en hier (HELCOM) https://portal.helcom.fi/meetings/FISH%208-2018-509/MeetingDocuments/Outcome%20of%20FISH%208-2018.pdf punten 7.9.-7.12. Voorts is een project voor transnationale samenwerking, uitgevoerd door de FLAG's https://balticfisheries.com is het vermelden waard