Elektrisch pulskorren: een zeer beladen onderwerp

Elektrisch pulskorren: een zeer beladen onderwerp

Brussel, 22 juni 2017

Brian O'Riordan

Een zeer geladen debat over elektrische pulsvisserij, georganiseerd door de Interfractiewerkgroep Biodiversiteit & Ecosysteemdiensten, heeft plaatsgevonden in het Europees Parlement gisteren, woensdag 21 juni. Aan de orde was de kwestie de elektrische-pulssleepnetvisserij als duurzamer alternatief voor de boomkorvisserij. Een pulskor gebruikt elektrische stroom om vis van de zeebodem te schokken, en is meer dan 10 keer lichter dan een conventionele boomkor (240 kg vs. 3.000 kg). Dit heeft enorme voordelen voor het brandstofverbruik, de koolstofvoetafdruk en de mechanische impact op de zeebodem.

Het lichtere gewicht van het vistuig betekent echter dat het kan worden gebruikt in gebieden die ontoegankelijk zijn voor boomkorren, en de dodelijke, sub-dodelijke en bredere ecosysteemeffecten van elektrische pulsen zijn nog niet voldoende onderzocht. LIFE dringt aan op voorzichtigheid alvorens het vistuig te dereguleren. Voor bijzonderheden zie https://lifeplatform.eu/shocking-the-fish/

Kleinschalige kustvissers die gebruik maken van staand vistuig zijn bezorgd dat de boomkorinspanning dankzij de pulstechnologie nu verschuift in meer gevoelige en ecologisch kwetsbare gebiedenwaar het effect van overbevissing en elektropulsen op de mariene fauna en de bijbehorende habitats een bedreiging vormt voor hun activiteiten. Het toestaan van de invasie van de elektropulsvisserij in deze kustgebieden bij gebrek aan een doeltreffend regelgevings- en controlekader is in strijd met elke voorzorgsbenadering of ecosysteemgerichte benadering van het visserijbeheer.

Als vertegenwoordigster van DG Mare noemde Elisa Roller de pulskor "het meest innovatieve, meest onderzochte en meest brandstofefficiënte vistuig", wat zij beschouwt als een cruciaal instrument om de uitdagingen van de aanlandingsplicht aan te gaan. Als hoofd van de eenheid voor GVB en structurele steun, beleidsontwikkeling en coördinatie, is zij voldoende tevreden over het bewijsmateriaal uit onderzoek om de pulstechniek in de hele EU te kunnen mainstreamen. Zij wees op een paar onopgeloste problemen die moeten worden opgelost en die in wezen neerkomen op een misverstand over pulskwesties, zei zij.

Pim Visser pleitte namens de Nederlandse sector voor een verhoging van het aantal vergunningen voor vaartuigen voor de garnalenvisserij en wees daarbij op de vermindering van de bijvangst met 60 tot 70% die kan worden bereikt.

Ricardo Serrao Santos vestigde de aandacht op de ethische kwestie van het welzijn van vissen, en wees erop dat innovatie zowel Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Innovatie was een tweesnijdend zwaard dat zowel de oorzaak van als de mogelijke oplossing voor klimaatverandering, verontreiniging, verzuring van de oceanen en plastic afval was.

Hans Polet van ILVO - het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - benadrukte dat er ondanks veel onderzoek nog steeds aanzienlijke kennishiaten wat betreft het bredere ecosysteem en de gevolgen op langere termijn.

Bjorn Stockhausen van Seas at Risk drong erop aan dat de vergunningsvoorwaarden voor de pulskorvisserij versterkt niet verzwakten dat bestaande vergunde activiteiten worden geëvalueerd. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben, zei hij. Hij wees erop dat de zich herhalende en cumulatieve effecten van elektriciteit in de loop van de tijd onbekend zijn.

Frédéric le Manach voor Bloom vestigde de aandacht op de ethische kwesties en verklaarde dat het niet aanvaardbaar is de natuur te elektrocuteren; dat elektrische pulsen zijn niet selectief, alle vissen worden geëlektrocuteerd.

♦ ♦ ♦