– Deklaracja Celów i Misja –

Deklarcja

Wspólna deklaracja rybaków przybrzeżnych Europy

Listopad 2012

 

            My, europejscy rybacy przybrzeżni   oraz ci, którzy pozyskują skorupiaki …

Zebraliśmy się, by przedyskutowac sytuacje, w jakiej znajdujemy się i zaapelowac do decydentów w Unii Europejskiej, aby stanęli w obronie nas, naszego źródła utrzymania dziedzictwa i społeczności, w których żyjemy. Szczerze wierzymy, e przyszłośc rybaków przybrzeżnych i poławiaczy skorupiaków może byc zapewniona tylko wtedy, gdy zapisy zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) powstrzymają nie zrównoważone praktyki rybackie, a rybołówstwo przybrzeżne o małym wpływie na ekosystemy morskie znajdzie się w centrum nowej Polityki.

Nasza działalnośc jest  uzależniona  od stanu zasobów ryb na lokalnych łowiskach. W odróżnieniu od dużych jednostek, w momencie przełowienia jednego łowiska, nie możemy przenieśc połowów na inne obszary. Dzisiaj nasza praca jest zagrożone presją wywołaną przez człowieka na strefy przybrzeżne, włączajac w to niezrównoważone połowy i zmiany w ekosystemach stref przybrzeżnych.

Jesteśmy dobrymi gospodarzami środowiska, w którym pracujemy. Naszym celem jest racjonalne zarządzanie połowami, mające zapewnic przetrwanie naszym przedsiębiorstwom przez długie lata, bez zaburzania równowagi ekosystemów morskich. Adaptowaliśmy się do specyficznych warunków naszych łowisk poprzez dopasowanie narzędzi połowowych, racjonalny wybór poławianych gatunków i uwzględnianie ich biologicznych uwarunkowań. Nasze połowy maja relatywnie niewielki wpływ na środowisko naturalne i charakteryzują się niskim odrzutem.

Używamy selektywnych narzędzi połowowych, które maja mniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Jesteśmy właścicielami jednostek połowowych, na których sami pracujemy.

Respektujemy przepisy, a jeżeli w danym aspekcie takich przepisów nie ma, lub są nie wystarczające, sami wprowadzamy wewnętrzne regulacje mające na celu ochronę ryb i ich siedlisk. Taki sposób pracy pozwala nam byc  częscią naszej ziemi i w pozytywny sposób wpływac na ekonomiczny, społeczny i kulturalny rozwój naszych regionów.

Odgrywamy ważną role na rynku produktów rybnych, gdyż jesteśmy w stanie dostarczyc produkty zrónicowane, świeże , o najwyższej  jakosci i pochodzące z lokalnych łowisk. Trafiają one często prosto do konsumenta i są  pozyskiwane z uwzględnieniem sezonowych zmian w biologii danego gatunku.

Reprezentujemy prawie 80% całej floty unijnej. Na przykład w Wielkiej Brytanii ponad połowa zatrudnionych rybaków to rybacy przybrzeżni. Przyczyniamy się równie do tworzenia miejsc pracy na lądzie.

Od czasu obowiązywania WPRyb jesteśmy pokrzywdzeni przez jej niesprawiedliwe i nie zrównoważone zasady – większośc kwot połowowych i dopłat unijnych pochodzących z pieniędzy podatników jest przekazywana na rzecz dużych  operatorów i przedsiębiorstw rybackich.

Z jednej strony zwiększyło to moce połowowe europejskiej floty dalekomorskiej, a z drugiej ograniczyło możliwości  rozwoju rybołówstwa przybrzeżnego. Jest oburzające to, e tak dużo środków przeznacza się dla operatorów o znacznym szkodliwym wpływie na środowisko morskie, którzy oferują prace na umowy krótkoterminowe i często dla pracowników niewykwalifikowanych.

Działalnośc takich operatów nie przynosi żadnych realnych korzyści społecznościom lokalnym  W rezultacie wielu rybaków przybrzeżnych zostało pozbawionych pracy lub musiało szukac innych źródeł utrzymania.

W obecnej sytuacji nie czujemy się reprezentowani ani przez nasze rządy narodowe, ani przez władze Unii Europejskiej.

Jesteśmy przekonani, że przyszłośc europejskiego rybołówstwa leży w zrównoważonych połowach przybrzeżnych, które prowadzimy. Obecnie na ponad 60% europejskich łowisk prowadzi się  połowy na granicy zrównoważonych limitów lub powyżej nich. Tylko wtedy, gdy nowa WPRyb przestanie faworyzowac nieselektywne, wysoce destrukcyjne i paliwo chłonne metody połowu, można będzie odbudowac przetrzebione stada, łowiąc ryby w sposób zrównoważony oraz zapewnic stałe źródło dochodu zarówno dla sektora rybnego, jak i przybrzeżnych społeczności.

Najwyższy czas, by europejscy przybrzeżni rybacy, którzy poławiają w sposób zrównoważony, stali się  filarem przyszłej Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

POSTULUJEMY, BY:

1) przyznac prawo do połowów tym, którzy łowią w sposób zrównoważony,

2) zredukowac nadmierne moce połowowe, tam gdzie one istnieją, przy jednoczesnym zabezpieczeniu miejsc pracy w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego,

3) zatrzymac szkodliwe subsydia oraz powstrzymac niszczące i niezrównoważone praktyki połowowe,

4) doprowadzic do uzdrowienia mórz i oceanów, zarówno przynależnych do obszaru Europy, jak i leżących w innych częściach świata.

 

            My, europejscy rybacy przybrzeżni…

Chcemy zostawic po sobie zdrowe morza i oceany, gdzie połowy są  mniejsze, ale za to bardziej zrównoważone i o lepszej jakości. Chcemy, by nasi synowie i córki mogli łowic w morzach pełnych ryb i jeśc ryby o wyższej jakości niż obecnie. My, gospodarze naszych lokalnych łowisk, reprezentujący większośc rybaków żądamy, by nasz wspólny głos został usłyszany, póki nie będzie za późno.

Szczegóły postulatów:

1) Przyznanie prawa do połowów tym, którzy łowią w sposób zrównoważony.

Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) musi przyznac priorytetowy dostęp do zasobów tym rybakom, którzy wywierają najmniej szkodliwy wpływ na środowisko i jednocześnie stanowią największa wartośc dla rozwoju społeczności lokalnych. Przyznanie dostępu do zasobów musi wynikac z oceny działań poszczególnych operatorów opartej na kryteriach środowiskowych i społecznych. Preferowani powinni byc rybacy, którzy stosują zrównoważone praktyki połowowe generujące minimalny odrzut, nie są uzależnieni od subsydiów, a ich działalnośc charakteryzuje się wysokim współczynnikiem zatrudnienia. Dzięki temu miejsca pracy zależne od rybołówstwa będa podtrzymane a korzyści wynikające z rybołówstwa dotrą do szerszej części  lokalnych społeczności.

WPRyb musi uznac, że kwoty połowowe (prawo do ryb) są dobrem wspólnym i nie są własnością prywatną. Kwoty połowowe powinny byc przydzielane w taki sposób, aby nagradzały zrównoważone metody połowowe i wspierały przybrzeżne społeczności.

Jesteśmy przeciwni zbywalnym koncesjom połowowym. System ten w praktyce doprowadza do prywatyzacji dostępu do uprawnień połowowych oraz może skutkowac  skumulowaniem praw do zasobów w rekach najpotężniejszych graczy. W rezultacie tylko kilka największych korporacji rybackich utrzyma do nich dostęp. Jesteśmy przeciwni prywatyzowaniu morza oraz jego zasobów.

2) Redukcja nadmiernych mocy połowowych, tam gdzie one istnieją, przy jednoczesnym zabezpieczeniu miejsc pracy w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego,

Szacuje się, e presja połowowa flot Unii Europejskiej w wielu przypadkach przekracza zrównoważone limity nawet o 200-300%. Nowa WPRyb musi doprowadzic do pełnego i szczegółowego zrozumienia problemu przełowienia i zapewnic, że moce połowowe bedą szacowane w oparciu o realny stan zasobów danego łowiska.

Oszacowanie mocy połowowych musi brac pod uwagę, ile faktycznie dana jednostka czy flota może złowic ryb, a nie jedynie ilośc jednostek ich GT i KW.

Państwa członkowskie powinny ustalic cele i terminy redukcji nadmiernych mocy połowowych, tam gdzie one istnieją oraz wdrożyc  program zmian na rzecz rybołówstwa o niskim oddziaływaniu na ekosystem, tak by nie przekraczac  zrównoważonych limitów mocy połowowych. Te działania powinny byc ściśle powiązane z regionalnymi planami zarządzania rybołówstwem. Konieczne jest również  podjęcie działań, które zapobiegną  przeniesieniu się problemu nadmiernych mocy połowowych na łowiska poza wodami Unii Europejskiej.

Znane sa przykłady niewłaściwego wykorzystania funduszy unijnych: z jednej strony na złomowanie jednostek w danej flocie, a z drugiej na jej modernizacje. To w rezultacie zwiększyło jej moce połowowe, zczególnie w najbardziej destrukcyjnym segmencie danej floty i przyczyniło się do jeszcze większego przetrzebienia łowisk.

Podkreślamy potrzebę zmniejszenia połowów prze floty Unii Europejskiej, ale nie może to odbyc się ze szkoda dla tych, którzy łowią w sposób zrównoważony. WPRyb musi zagwarantowac rozwój rybołówstwa, gdzie jakośc wygra z ilością, a łowic będzie się mniej, lecz bardziej inteligentnie.

3) Powstrzymanie szkodliwych subsydiów oraz niszczących i niezrównoważonych praktyk połowowych.

 Uprzemysłowienie rybołówstwa doprowadziło do zniszczenia i nadmiernej eksploatacji mórz i oceanów Każdego roku europejska flota otrzymuje kilka miliardów Euro w formie różnego rodzaju subsydiów. Ogromna ich częśc jest przeznaczana na destrukcyjne, a czasem nawet bezprawne działania połowowe. Nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) musi skupic swoje działania na zmianach w rybołówstwie na rzecz zrównoważonych praktyk i wspieraniu lokalnych społeczności rybackich Wszyscy europejscy rybacy muszą bezwzględnie przestrzegac przepisów. Statki lub armatorzy przyłapani na nielegalnych połowach powinni stracic prawo do otrzymywania jakichkolwiek dotacji w przyszłości. Nowa WPRyb powinna wzmocnic środki monitoringu i kontroli, które powinny byc stosowane równo i sprawiedliwie na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami.

Każdego roku ok. 1,3 miliona ton ryb na Atlantyku północno-wschodnim jest wyrzucana za burtę europejskich kutrów. Zreformowana WPRyb musi zawierac przejrzysty oraz wykonalny harmonogram prac nad wprowadzeniem reguły „zera odrzutów”, uzupełniony ścisłymi zasadami dotyczącymi selektywności narzędzi połowowych, szczególnie w przypadku narzędzi ciągnionych, ich wagi i rozmiaru. To w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia niechcianych połowów oraz ograniczy chęci zwiększania mocy silników. EFMR musi wesprzec rozwój bardziej selektywnych narzędzi połowowych, zachęcac do współpracy miedzy rybakami a naukowcami, jak równie umożliwic tworzenie organizacji reprezentujących rybaków przybrzeżnych.

Destrukcyjne metody połowowe, które wpływają  negatywnie na środowisko morskie, jak np. niektóre narzędzia ciągnione lub połów niedojrzałych czy niewymiarowych ryb muszą zostac zakazane. Rybacy stosujący takie metody nie powinni byc uznawani w ramach WPRyb za rybaków przybrzeżnych, poławiających w sposób zrównoważony.

4) Uzdrowienie mórz i oceanów, zarówno przynależnych do obszaru Europy, jak i leżących w innych częściach świata.

Europejski system zarządzania europejskimi rybołówstwem powinien uwzgledniac regionalne różnice i uznac rybaków przybrzeżnych za jego najważniejsza częśc. Musi opierac się na doświadczeniach i umiejętnościach ludzi, którzy są bezpośrednio związani z danymi łowiskami. Ich kwalifikacje i wiedza praktyczna powinny byc docenione oraz wykorzystywane w szerszej współpracy z administracja rządowa, naukowcami, instytucjami doradczymi i innymi zainteresowanymi włączonymi w ramach współzarządzania w tworzenie planów zarządzania rybołówstwem w sposób zrównoważony.

Zreformowana WPRyb powinna znacząco wzmocnic badania nad stanem zasobów ryb i środkami, które doprowadza do odbudowy stad i ich siedlisk, włączając w to wzrost środków na takie badania z EFMR.

Wprowadzenie zarządzanie rybołówstwem w oparciu o ekosystem powinno byc podstawowym elementem WPRyb. Kwoty połowowe muszą byc określone zgodnie z doradztwem naukowym, a nowa polityka powinna zapewnic odbudowę stad do poziomów gwarantujących maksymalny zrównoważony połów do roku 2015.

Jednym ze skutecznych rozwiązań na rzecz eliminowania negatywnych skutków połowów jest wprowadzenie morskich obszarów chronionych, tworzonych w oparciu o kryteria naukowe i społeczne oraz zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi. Wprowadzenie takich obszarów musi zostac poprzedzone odpowiednimi konsultacjami społecznymi.

Misja

Platformy Rybaków Przybrzeżnych Europy

  1. Platforma L.I.F.E została powołana, aby funkcjonować jako jeden, silny i zbiorowy głos reprezentujący interesy rybaków przybrzeżnych w całej Europie, w duchu Wspólnej Deklaracji podpisanej na Kongresie Europejskiego Przybrzeżnego Rybołówstwa w 2012 roku. Jej misją jest osiągnięcie warunków zrównoważonego rybołówstwa, aby rybacy prowadzący przybrzeżne połowy w Europie mogli wzmacniać swoją społeczną i ekonomiczną stabilność. L.I.F.E umożliwia europejskim rybakom prowadzącym przybrzeżne połowy o niskim oddziaływaniu na środowisko opracowanie i przedstawienie wspólnego stanowiska, a także umożliwia oddziaływanie na tworzenie i wdrażanie polityki i aktów prawnych, w tym wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).
  2. Platforma L.I.F.E. zamierza osiągnąć odnawialność w rybołówstwie poprzez zarządzanie:
  • przyznające prawa połowowe podmiotom łowiącym w zrównoważony sposób;
  • eliminujące nadmierne moce połowowe floty tam, gdy ma ona miejsce, zachowując jednocześnie miejsca pracy w małym, ekologicznym rybołówstwie;
  • kładące kres szkodliwym subsydiom oraz nieodnawialnym i destrukcyjnym praktykom połowu oraz
  • przywracające równowagę mórz w Europie i na całym świecie.
  1. Członkami I.F.E. są organizacje, które zobowiązały się do wspierania misji L.I.F.E. oraz Wspólnej Deklaracji. L.I.F.E.  reprezentuje rybaków stosujących sprzęt połowowy o niskim oddziaływaniu na środowisko, w aspekcie selektywności oraz wpływu na siedliska morskie. Pracują oni na własnych jednostkach i dążą do zapewnienia, aby ich działalność miała charakter zrównoważony, poprzez przestrzeganie przepisów, lub w przypadku braku przepisów, poprzez stosowanie własnych rozwiązań mających na celu ochronę zasobów morskich i środowiska naturalnego. Utrzymują silne społeczne, kulturowe i gospodarcze więzi ze swoimi lokalnymi wspólnotami.

Rybacy stosujący niszczycielskie, nieselektywne metody połowowe mające negatywny wpływ na środowisko i prowadzące do połowu niewymiarowych ryb nie będą reprezentowani przez L.I.F.E. Ocena metod połowowych podejmowana jest na poziomie danego państwa członkowskiego.